Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Karsiborze.

Załącznik do Zarządzenia Nr 17/2014

Wójta Gminy Wałcz z 09.05.2014r.

 

Wójt Gminy Wałcz

ogłasza konkurs na stanowisko samorządowej instytucji kultury - Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Karsiborze.

 

Formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko:

  1. Nazwa i adres instytucji kultury : Gminna Biblioteka Publiczna w Karsiborze, Gmina Wałcz, 78-609 Karsibór.

  2. Wymagane kwalifikacje kandydata i sposób ich udokumentowania:

 

1). Wymagania niezbędne:

a). wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje bibliotekarskie uprawniające do pracy na stanowiskach bibliotekarskich.

b). co najmniej 5 – letni staż pracy , w tym co najmniej 3 lata na stanowisku związanym z prowadzeniem biblioteki,

c). obywatelstwo polskie.

d). pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w z pełni praw publicznych,

e).brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f). nieposzlakowana opinia.

g). warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

 

2). Wymagania dodatkowe:

a). znajomość aktów prawnych dotyczących instytucji kultury ze szczególnym uwzględnieniem następujących aktów prawnych :ustawy o bibliotekach , ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o zamówieniach publicznych.

b).znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych w tym z dotacji z Unii Europejskiej,

c).predyspozycje menedżerskie i organizatorskie.

 

3).Wymagane dokumenty :

a).list motywacyjny,

b).życiorys (CV)

c). kserokopie dyplomów i świadectw pracy , dokumentujących posiadane kwalifikacje i staż pracy.

d).dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe z uwzględnieniem osiągnięć w tym zakresie,

e). kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

f). oświadczenie kandydata stwierdzające , iż posiada zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

g). oświadczenie kandydata stwierdzające ,iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h). oświadczenie , iż nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

i). pisemna koncepcja funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej z uwzględnieniem aspektów organizacyjnych i finansowych.

Dokumenty aplikacyjne(list motywacyjny i CV ) winny być opatrzone klauzulą ; „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, oraz własnoręcznym podpisem.

3). Termin i miejsce złożenia wniosku o przystąpienie do konkursu :

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne (własnoręcznie podpisane) należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem :”Konkurs na stanowisko samorządowej instytucji kultury Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Karsiborze”w godzinach pracy Urzędu Gminy w, Biurze Obsługi Interesanta, lub drogą pocztową na adres : Urząd Gminy ul. Dąbrowskiego 8 , 78-600 Wałcz w terminie 14 dni od opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wałcz.

4). Za termin złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Urzędu Gminy Wałcz.

5). Informacja o terminie i miejscu konkursu oraz wynikach naboru będzie umieszczona w BIP Gminy Wałcz.

 

 

Wójt Gminy Wałcz

Piotr Świderski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 13-05-2014 07:54:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Światowa 13-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 13-05-2014 07:59:33