WÓJT GMINY WAŁCZ Ogłasza ustny przetarg ograniczony dla osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rodzinne na terenie obrębu Chwiram o powierzchni co najmniej 10 hektarów użytków rolnych oraz osób prawnych prowadzących działalność rolniczą w obrębie Chwiram o areale co najmniej 10 hektarów użytków rolnych, na sprzedaż nieruchomości rolnych niezabudowanych.

WÓJT GMINY WAŁCZ

Ogłasza ustny przetarg ograniczony dla osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rodzinne na terenie obrębu Chwiram o powierzchni co najmniej 10 hektarów użytków rolnych oraz osób prawnych prowadzących działalność rolniczą w obrębie Chwiram o areale co najmniej 10 hektarów użytków rolnych, na sprzedaż nieruchomości rolnych niezabudowanych:

 

 1. działka nr 100/1 o powierzchni 0,2122 ha, w tym ( R IV a – 0,2122 ha ),

działka nr 103/2 o powierzchni 0,2897 ha, w tym ( R IV a – 0,1344 ha, R IV b – 0,1553 ha )

działka nr 125/2 o powierzchni 0,3402 ha w tym ( R III b – 0,1747 ha , Bp – 0,1655 ha ) ,

działka nr 127/2 o powierzchni 0, 2722 ha w tym ( R III b – 0,1347 ha , R IV a – 0, 1040 ha , Ps

IV – 0, 0335 ha ) położone w obrębie 0084 Chwiram , Gmina Wałcz.

Łączna powierzchnia działek przeznaczonych do sprzedaży wynosi – 1,1143 ha .

 1. KO1W/00010874/4

 2. Cena działek netto - 21.000,00 złotych,

 3. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej,

 4. Przetarg odbędzie się 7 listopada 2014 r. o godzinie 09.00 w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8,

 5. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek

 

I . Uzasadnienie wyboru formy przetargu : zasady sprzedaży gruntów rolnych zawarte są w § 4 Uchwały Rady Gminy Wałcz Nr XXXIV/197/2013 z dnia 28 maja 2013 roku. Sprzedaż gruntów rolnych, na rzecz osób fizycznych i prawnych z terenu Gminy Wałcz, może nastąpić wyłącznie w drodze przetargu ograniczonego. Sprzedaż w przetargu nieograniczonym , jeżeli gruntów nie sprzedano w przetargu ograniczonym.

II. Wadium należy wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Gminy Wałcz lub na konto Bank Pekao S.A. I O/Wałcz 24 1240 3712 1111 0000 4363 6691 najpóźniej do dnia 4 listopada 2014 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet nabytej działki. Po przetargu sporządzony zostanie protokół uzgodnień nabycia nieruchomości rolnej.

Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu celem zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

 

III . Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są złożyć następujące dowody potwierdzające spełnienie ww. warunków :

 

  1. wniosek o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w przetargu ograniczonym wraz z określeniem nieruchomości wskazanej w ogłoszeniu o przetargu.

  2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101 , poz. 926 z póź. zm. ) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kwalifikacji oraz postępowania przetargowego.

  3. Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego , poświadczone przez Wójta Gminy ( druk nr 1 )

  4. Oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej na terenie miejscowości ................ oraz łącznej powierzchni użytków rolnych na których jest prowadzona statutowa działalność.( dotyczy osób prawnych )

 

IV. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu jest złożenie dokumentów określonych powyżej w pkt. II ppkt. 1-4 , potwierdzających spełnienie warunków wzięcia udziału w przetargu w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8 , najpóźniej w dniu 3 listopada 2014 r. do godziny 15.30 w zamkniętej kopercie z napisem „ Wniosek o zakwalifikowanie do udziału w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnych , działki nr ......../.......... w obrębie Chwiram, Gmina Wałcz” .

Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wałcz do dnia 5- 11 - 2014 r. do godziny 15.00 .

V. Osoby , które w terminach i miejscu wskazanym w ogłoszeniu nie złożą wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wzięcia udziału w przetargu, nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

VI. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnym z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wałcz nie bierz odpowiedzialności za ewentualne różnice.

VII. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi nabywca.

Informacji o nieruchomości wystawionej do przetargu udziela się w pokoju nr 19 Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8 (tel. 067 258 02 41 wew. 21 ).

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 02-10-2014 12:27:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Pawlik 02-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 02-10-2014 12:27:44