Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 18/2012 Wójta Gminy Wałcz z dnia 26 marca 2012 W sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wałcz w roku szkolnym 2012/2013.

 

Zarządzenie Nr 18/2012

Wójta Gminy Wałcz

z dnia 26 marca 2012

 

W sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wałcz w roku szkolnym 2012/2013.

 

Na podstawie art. 7,ust.1 ,pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 ,poz.1591 ze zmianami) oraz art. 34 a, ust 2 pkt 3 ustawy z dnia  7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.      z 2004r. Nr 56,poz.2572 ze zmianami) zarządzam , co następuje:

§1. Ustala się wytyczne dotyczące organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wałcz w roku szkolnym 2012/2013, które stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół  prowadzonych przez Gminę Wałcz.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

WÓJT GMINY WAŁCZ

Piotr Świderski


 

WYTYCZNE  DOTYCZACE  ORGANIZACJI PRACY  SZKÓŁ  I PRZEDSZKOLI   PROWADZONYCH  PRZEZ GMINE WAŁCZ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

 

I. Zasady opracowywania arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych, gimnazjów i  organizacji  przedszkola .

   Organizacje nauczania , wychowania i opieki w roku szkolnym 2012/2013 określa arkusz organizacyjny gimnazjum ,szkoły podstawowej  i organizacji przedszkola sporządzony przez dyrektora na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły.

    Projekt organizacyjny winien określać zgodnie z planem nauczania przyjętym dla danego etapu edukacyjnego i z uwzględnieniem cyklu kształcenia:

1).Tygodniowy wymiar godzin lekcyjnych poszczególnych przedmiotów lub grup przedmiotów.

2) Liczbę godzin.

    a) do dyspozycji dyrektora ze wskazaniem jak zostały rozdysponowane,

    b) religii/etyki,

    c) nauczania indywidualnego,

    d) liczbę godzin wynikających z podziału na grupy.

3) Podstawę tygodniowego wymiaru godzin stanowi ramowy plan nauczania w szkołach  publicznych.

4)  Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie powinna przekroczyć 25

5) Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w wyjątkowych  przypadkach , za zgoda organu prowadzącego również w wieku 2,5 roku ( tylko ,gdy są  wolne miejsca).

6. Do szkół ,przedszkoli i gimnazjów dyrektorzy mają prawo przyjmować dzieci z terenu innych gmin.

7. Liczba uczniów w oddziałach :

    - szkoły podstawowe  - do34 uczniów

    - gimnazja                  -do 34 uczniów

8. W szkołach podstawowych , w których liczba uczniów w oddziale jest poniżej 12 uczniów stosuje się łączenie klas. 

Łączenie odbywa się  wg zasad:

 a) w klasach I –III w których po połączeniu liczba uczniów nie przekracza 20 łączeniem  obejmuje się wszystkie zajęcia edukacyjne oraz dodatkowe.

 b)obowiązuje zasada łączenia klas sąsiednich o najmniejszej liczbie uczniów.

9. Liczba godzin i czas pracy świetlicy szkolnej musi wynikać z potrzeb rodziców i uczniów  na podstawie wyliczonego czasu oczekiwania na autobus dowożący dzieci do domu.

10. Dyrektorzy przedkładają do zatwierdzenia arkusze organizacyjne w nieprzekraczalnym  terminie do 30 kwietnia 2012r.Arkusz przedkłada się w 2 egzemplarzach z adnotacja o

      zaopiniowaniu przez Rade Pedagogiczną wraz z załącznikami:

   a) wykaz zatrudnionych  nauczycieli z informacja o posiadanych przez nich kwalifikacjach,  z proponowanym przydziałem godzin zgodnie z organizacja pracy i przedmiotem  nauczania,

   b) wykaz imienny pracowników administracji i obsługi , z podaniem wymiaru zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę,

   c) w przypadku uczniów niepełnosprawnych orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz informacje o organizacji zajęć rewalidacyjnych,

   d) w przypadku uczniów objętych nauczaniem indywidualnych orzeczenie Poradn i Psychologiczno-Pedagogicznej   oraz informacje o organizacji nauczania.

   e) wykaz nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego , przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym 2012/2013,

   f) Wykaz nauczycieli zagrożonych utratą pracy lub zatrudnieniem w niepełnym wymiarze czasu pracy w roku szkolnym 2012/2013,

   g) proponowany wykaz zajęć wynikających z art.42 ust.2 pkt 2 lit.a Karty Nauczyciela.

   h) zestawienie wakatów w arkuszu,

11). Ostateczny termin zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2012/2013 do 15 maja 2012r.

12) W przypadku zmian w organizacji pracy w stosunku do projektu , dyrektor do dnia 27 sierpnia 2012r  przedkłada zaktualizowany arkusz wraz z uzasadnieniem wprowadzonych zmian.

13) Wszelkie zmiany w organizacji pracy szkoły powstałe w trakcie roku szkolnego umieszczane w kolejnych aneksach (bez arkusza), należy zgłaszać do akceptacji na co najmniej 3 dni przed datą wprowadzenia zmian .

14) W arkuszu należy uwzględnić pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych, urlopach dla poratowania zdrowia, urlopach macierzyńskich i wychowawczych ( z  podaniem okresu tego urlopu).

II. Standardy dotyczące zatrudniania

     Pracownicy pedagogiczni

1) W pierwszej kolejności winni być zatrudniani nauczyciele o pełnych kwalifikacjach określonych przepisami prawa oświatowego  z gminnych placówek oświatowych, którzy tracą lub wcześniej utracili pracę w wyniku zmian organizacyjnych.

2) Przydział czynności winien uwzględniać wszystkie posiadane przez nauczycieli kwalifikacje. Nauczycielom posiadającym więcej niż jedną specjalność nauczania należy przydzielać godziny zgodnie z tymi specjalnościami.

3) Dyrektorzy w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2012r. zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonują formalności kadrowych wynikających z organizacji szkoły w nowym roku szkolnym.

4) Nauczycieli zatrudnianych w trakcie roku szkolnego na czas określony , na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela należy zatrudnić na czas zastępstwa , jednak na czas  nie dłuższy niż do zakończenia zajęć dydaktycznych – za wyjątkiem nauczycieli stażystów , zatrudnionych od 1 września , rozpoczynających staż na nauczyciela kontraktowego.

5) Potrzeby kadrowe należy zgłaszać do Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu .Sprawy zatrudnienia winny być zakończone do 31 sierpnia 2012r.

Pracownicy niepedagogiczni

1) Należy prowadzić racjonalna politykę zatrudnienia pracowników n niepedagogicznych , wynikających z faktycznych potrzeb , mających na uwadze maksymalne wykorzystanie przez nich czasu pracy i wypełnianie obowiązków w ramach zakresów czynności oraz racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi budżetu jednostki.

2) O podziale etatów pracowników administracji i obsługi na poszczególne stanowiska pracy decyduje dyrektor w uzgodnieniu z organem prowadzącym, stosownie do przyznanych środków w planie finansowym.

 

III. Zasady organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych

1). W godzinach pracy świetlicy , w miarę możliwości należy przewidzieć realizowane przez nauczycieli w ramach zwiększonego pensum zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające  zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

 2).Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze , kompensacyjne, logopedyczne, gimnastyki korekcyjnej organizuje się z godzin pozostających do dyspozycji dyrektora.

 

IV. Zasady pracy bibliotekarzy

1)  Ustala się następujące normy zatrudnienia bibliotekarzy w szkołach podstawowych,  zespole szkół i gimnazjach:

a)      liczących  do 100 uczniów             -  5/30

b)      liczących  od 100 – 150 uczniów   - 10/30

c)      liczących  od 150 – 200 uczniów   - 15/30

d)      liczących  od 200- 250 uczniów     - 20/30

e)      liczących ponad 250 uczniów         - 1 etat

 

V. Postanowienia końcowe

1) Arkusz organizacyjny szkoły winien być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i powiązany z planem finansowym placówki.

2) Dyrektorów zobowiązuje się do przestrzegania dyscypliny budżetowej.

3) Dla dyrektorów środa winna być dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 04-04-2012 14:39:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Światowa 26-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 04-04-2012 14:39:26