Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, mogą na podstawie zapisów art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. ,poz. 996 z późn. zmianami) otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Zgodnie z §3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. , poz. 232 z późn. zmianami), o zawarciu umowy z młodocianym w celu przygotowania zawodowego, zamieszkałym na terenie Gminy Wałcz, pracodawca zawiadamia Wójta Gminy Wałcz, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

 Wzór zawiadomienia o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

Wymagane dokumenty

Pracodawca, który ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, winien złożyć stosowny wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z tytułu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Do wniosku należy dołączyć niżej wymienione załączniki.

 1. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę. Kwalifikacje, o których mowa, określone są w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

 2. Umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.

 3. Dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy szkolenie

 4. Dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia (w przypadku zmiany umowy)

 5. Dokument potwierdzający datę zdania egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (dyplom lub świadectwo potwierdzające zdanie egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu ).

 6. Aktualny wydruk z CEIDG lub z Krajowego Rejestru Sądowego w zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę. Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.

 7. Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

 8. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jaką pracodawcy otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (w przypadku gdy pracodawca nigdy nie ubiegał się o pomoc de minimis).

 9. Formularz informacji, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 321).


 

Wzory dokumentów:

 1. wzór wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

 3. oświadczenie o wielkości pomocy de minimis

 4. oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

 5. oświadczenie o obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych

Załączone kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem. Pracodawca może potwierdzić składane dokumenty za zgodność z oryginałem własnoręcznie.

Wysokość dofinansowania

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

 1. w przypadku nauki zawodu: 8 081 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy,

 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania oraz postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Odwołania należy kierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Wałcz w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Informacji i wyjaśnień w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników udziela Aneta Leśkiewicz – inspektor ds. oświaty, tel. 67 258 02 41 e-mail: a.leskiewicz@gminawalcz.pl

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 18_07_2018_14_19_51_Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.doc (DOC, 56KB) 2018-07-18 14:19:51 253 razy
2 Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.pdf (PDF, 26KB) 2018-07-18 14:19:51 159 razy
3 wzór zawiadomienie o zawarciu umowy.doc (DOC, 28KB) 2015-08-31 14:12:25 655 razy
4 (Oświadczenie o obowiązku sprządzania sprawozdań finansowych).pdf (PDF, 43KB) 2015-08-31 13:37:00 808 razy
5 Formularz informacji 2015.xlsx (XLSX, 78KB) 2015-08-31 13:37:00 657 razy
6 oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc (DOC, 27KB) 2015-08-31 13:37:00 614 razy
7 oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.doc (DOC, 27KB) 2015-08-31 13:37:00 654 razy
8 Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,.doc (DOC, 51KB) 2015-08-31 13:37:00 495 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 31-08-2015 13:37:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Leśkiewicz 28-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 18-07-2018 14:21:06