Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ustny przetarg ograniczony dla rolników prowadzących gospodarstwo rodzinne , zamieszkałych i zameldowanych na terenie Gminy Wałcz lub Gminy Miejskiej Wałcz co najmniej 6 miesięcy od dnia ogłoszenia przetargu, na sprzedaż nieruchomości rolnych: działki nr 21/101, 24/11, 21/55, 21/44 w obrębie 0112 Wałcz, Gmina Wałcz.

WÓJT  GMINY  WAŁCZ

Ogłasza ustny przetarg ograniczony dla rolników prowadzących gospodarstwo rodzinne , zamieszkałych i zameldowanych na terenie Gminy Wałcz lub Gminy Miejskiej Wałcz  co najmniej  6 miesięcy od dnia ogłoszenia przetargu, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości  rolnych :

 

 1. działka nr 21/101 o powierzchni  0,2527 ha w tym : ( R III a – 0,1695 ha , R IV a  – 0,0483 ha ,  R V – 0,0349 ha  ) położona w obrębie 0112 Wałcz , Gmina Wałcz.

2.   KO1W/00019503/6 

 1. Cena działki netto – 4.670,00 złotych,
 2. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej,
 3. Przetarg odbędzie się  8 grudnia 2015 r. o godzinie 09.00 w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8,
 4. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek.
 5. Przeznaczenie w planie –  tereny rolne .

Przetarg ograniczony z prawem pierwokupu dla dzierżawcy zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Umowa dzierżawy do dnia 15 – 03- 2016 roku.

 

 1. działka nr 24/11 o powierzchni  0,2409 ha w tym : ( R III a – 0,2409 ha  ) położona w obrębie 0112 Wałcz , Gmina Wałcz.
 2. 9.  KO1W/00019503/6 
 3. Cena działki netto – 4.670,00 złotych,
 4. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej,
 5. Przetarg odbędzie się  8 grudnia 2015 r. o godzinie 09.20 w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8,
 6. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek.
 7. Przeznaczenie w planie –  tereny rolne .

 

Przetarg ograniczony z prawem pierwokupu dla dzierżawcy zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Umowa dzierżawy do dnia 15 – 03- 2016 roku.

 1. działka nr 21/55 o powierzchni  0,5969 ha w tym : ( S R IV a – 0,2219 ha , S R IV B  – 0,3750 ha  ) położona w obrębie 0112 Wałcz , Gmina Wałcz.
 2. KO1W/00019503/6 
 3. Cena działki netto – 10.270,00 złotych,
 4. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej,
 5. Przetarg odbędzie się  8 grudnia 2015 r. o godzinie 09.40 w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8,
 6. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek.
 7. Przeznaczenie w planie –  tereny rolne .

 

Przetarg ograniczony z prawem pierwokupu dla dzierżawcy zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Umowa dzierżawy do dnia 15 – 03- 2016 roku.

 1. działka nr 21/44 o powierzchni  0,2507 ha w tym : ( R III b – 0,1892 ha , R IV a  –  0,0615 ha  ) położona w obrębie 0112 Wałcz , Gmina Wałcz.
 2. KO1W/00019503/6 
 3. Cena działki netto – 4.870,00 złotych,
 4. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej,
 5. Przetarg odbędzie się  8 grudnia 2015 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8,
 6. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek.
 7. Przeznaczenie w planie –  tereny rolne .

 

Przetarg ograniczony z prawem pierwokupu dla dzierżawcy zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Umowa dzierżawy do dnia 15 – 03- 2016 roku.

 

I . Uzasadnienie wyboru formy przetargu : zasady sprzedaży gruntów rolnych zawarte są w § 4  Uchwały Rady Gminy Wałcz Nr XXXIV/197/2013 z dnia 28 maja 2013 roku. Sprzedaż gruntów rolnych, na rzecz osób fizycznych i prawnych następuje w drodze przetargu ograniczonego. Sprzedaż w przetargu nieograniczonym , jeżeli gruntów nie sprzedano w przetargu ograniczonym.

 

II. Wadium należy wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Gminy Wałcz lub na konto Bank Pekao S.A. I O/Wałcz 24 1240 3712 1111 0000 4363 6691 najpóźniej do dnia 5 grudnia 2015 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet nabytej działki. Z przetargu sporządzony zostanie protokół nabycia nieruchomości rolnej.

Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu celem zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

III . Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są złożyć następujące dowody potwierdzające spełnienie ww. warunków :

 

 1. wniosek o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w przetargu ograniczonym wraz z określeniem nieruchomości wskazanej w ogłoszeniu o przetargu.
 2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101 , poz. 926 z póź. zm. ) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kwalifikacji oraz postępowania przetargowego.
 3. Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego , poświadczone przez Wójta Gminy Wałcz lub Burmistrza Gminy Miejskiej Wałcz ( druk nr 1

 

IV. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu jest złożenie dokumentów określonych powyżej w pkt. III ppkt. 1-3 , potwierdzających spełnienie warunków wzięcia udziału w przetargu w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8 , najpóźniej w dniu 3 grudnia 2015 r. do godziny 15.30 w zamkniętej kopercie z napisem „ Wniosek o udział w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej , działka nr .......... obręb 0112 Wałcz , Gmina Wałcz” .

Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wałcz do dnia  4- 12 - 2015 r. do godziny 14.00 .

V. Osoby , które w terminach i miejscu wskazanym w ogłoszeniu nie złożą wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wzięcia udziału w przetargu, nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

VI. Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnym z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wałcz nie bierz odpowiedzialności za ewentualne różnice.

VII. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi nabywca.

Informacji o nieruchomości  wystawionej do przetargu udziela się w pokoju nr 19 Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8 (tel. 067 258 02 41 wew. 21 ).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 02-11-2015 13:40:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Pawlik 02-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 02-11-2015 13:40:45