Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Komendanta Straży Gminnej w referacie Straży Gminnej w Urzędzie Gminy Wałcz

WÓJT GMINY WAŁCZ OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Komendanta Straży Gminnej

w referacie Straży Gminnej w Urzędzie Gminy Wałcz

 

 Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2014.1202)

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 , 78-600 Wałcz

Określenie stanowiska: Komendant Straży Gminnej

Liczba i wymiar etatu - 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

I  Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 4. Ukończone studia wyższe.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Sprawność pod względem psychicznym i fizycznym.
 7. Uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 8. Co najmniej pięcioletni staż pracy.
 9. Znajomość przepisów, w szczególności:
  • ustawa o samorządzie gminnym
  • ustawa o strażach gminnych
  • ustawa Kodeks postępowania administracyjnego.

II  Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność organizowania pracy i kierowania zespołem.
 2. Umiejętność podejmowania decyzji.
 3. Prawo jazdy kat. B.
 4. Cechy charakteru; samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność, odporność na stres.
 5. Dyspozycyjność.
 6. Preferowane doświadczenie w pracy w straży gminnej/miejskiej, policji, administracji publicznej.
 7. Ukończone szkolenie podstawowe strażników gminnych.
 8. Znajomość topografii Gminy Wałcz. 

III  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, w szczególności:

 1. Kierowanie pracą referatu Straży Gminnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wg ustaw i prawa miejscowego oraz jednocześnie, zgodnie z potrzebami, wykonywanie zadań strażnika gminnego.
 2. Dokonywanie bieżącej analizy stanu porządku publicznego na terenie Gminy Wałcz  i dostosowywanie zadań do występujących zagrożeń i pojawiających się potrzeb, tworzenie harmonogramów działań.
 3. Organizowanie i utrzymywanie stałych kontaktów roboczych z podmiotami współdziałającymi ze Strażą w zakresie ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 4. Opracowywanie i wdrażanie przyjętych przez Wójta programów zapewniających poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy.
 5. Zapewnienie racjonalnego wykorzystania środków wyposażenia służbowego.
 6. Sporządzanie okresowych sprawozdań dotyczących funkcjonowania Straży i rezultatów prowadzonych działań.

 

IV  Warunki pracy:

 1. W pracy na stanowisku Komendanta występuje zarówno wysiłek umysłowy jak i fizyczny.
 2. Praca siedząca przy komputerze w budynku Urzędu Gminy oraz praca patrolowa na terenie Gminy Wałcz.
 3. Praca samodzielna, praca w grupie, narażona na szczególne obciążenie psychiczne, wymagająca szczególnej koncentracji, związana ze stresem wynikającym z dużej presji w zakresie wydawania obiektywnej decyzji.
 4. Przeciętnie 40 godzin, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, również w systemie równoważnym, w razie potrzeb praca zmianowa.
 5. Pierwsza umowa o pracę na czas określony.
 6. Planowane zatrudnienie wyłonionego kandydata nastąpi po zasięgnięciu opinii na jego temat od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

 

   V  Zainteresowane osoby prosimy o złożenie (przesłanie) następujących dokumentów:

 1. Kopię dowodu osobistego.
 2. Kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. Kopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych (świadectw pracy, szkoleń).
 4. CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U 2015 r. poz.2135).
 5. List motywacyjny (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej)
 6. Oświadczenie kandydata o niekaralności.
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie o uregulowaniu stosunku do służby wojskowej wraz z kserokopią wpisu do książeczki wojskowej.
 9. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychicznych do wykonywania pracy na stanowisku komendanta/strażnika (kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zostanie skierowany na badania lekarskie i psychologiczne),
 10. Kserokopia prawa jazdy.
 11. Koncepcja działania Straży Gminnej w zakresie ochrony porządku publicznego i utrzymania czystości na terenie Gminy Wałcz.

VI  Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko KOMENDANTA STRAŻY GMINNEJ ” prosimy składać w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8  do dnia 8 kwietnia 2016r. do godz. 15.30.

VII   Informacje:

 1. Aplikacje niekompletne, własnoręcznie nie podpisane lub te, które wpłyną do Urzędu Gminy w Wałczu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Wyboru kandydata rekomendowanego na stanowisko Komendanta Straży Gminnej w referacie Straży Gminnej dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Wałcz, ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia kandydata podejmuje Wójt.
 3. Informacja o terminie przeprowadzenia rozmów z kandydatami oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wałczu www.bip.gminawalcz.pl.
 4.  

 

Wójt Gminy Wałcz

 Jan Matuszewski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Ogłoszenie.pdf (PDF, 90KB) 2016-03-21 14:49:15 361 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 21-03-2016 14:49:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Mackiewicz 21-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 21-03-2016 14:49:15