Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg ustny ograniczony dla rolników prowadzących gospodarstwo rodzinne , zamieszkałych i zameldowanych na terenie obrębu Chwiram co najmniej 6 miesięcy od dnia ogłoszenia przetargu, na sprzedaż nieruchomości rolnych: działka nr 107/4, 108/4, 108/5 obręb 0084 Chwiram, Gmina Wałcz.

  

WÓJT GMINY WAŁCZ

 

Ogłasza ustny przetarg ograniczony dla rolników prowadzących gospodarstwo rodzinne , zamieszkałych i zameldowanych na terenie obrębu Chwiram co najmniej 6 miesięcy od dnia ogłoszenia przetargu, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości rolnych :

 

  1. działka nr 107/4 o powierzchni 0,0073 ha w tym : ( Ps IV – 0,0073 ha )

działka nr 108/4 o powierzchni 0,1343 ha w tym ( PsIV – 0,1343 ha )

działka nr 108/5 o powierzchni 0,0288 ha w tym ( PsIv – 0,0288 Ha ) położone w obrębie 0084 Chwiram , Gmina Wałcz. Łączna powierzchnia działek wynosi 0,1704 ha

2. KO1W/00017338/4

  1. Cena działek netto – 4.000,00 złotych, ( cztery tysiące złotych )

  2. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej,

  3. Przetarg odbędzie się 27 stycznia 2017 r. o godzinie 9,00 w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8,

  4. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek.

  5. Przeznaczenie w planie – grunty rolne .

 

Przetarg ograniczony z prawem pierwokupu dla dzierżawcy zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Umowa dzierżawy do dnia 1602- 2019 roku.

I . Uzasadnienie wyboru formy przetargu : zasady sprzedaży gruntów rolnych zawiera § 4 Uchwały Rady Gminy Wałcz Nr XXXIV/197/2013 z dnia 28 maja 2013 roku. Sprzedaż gruntów rolnych, na rzecz osób fizycznych i prawnych następuje w drodze przetargu ograniczonego. Sprzedaż w przetargu nieograniczonym , jeżeli gruntów nie sprzedano w przetargu ograniczonym.

II. Wadium należy wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Gminy Wałcz lub na konto Bank Pekao S.A. I O/Wałcz 24 1240 3712 1111 0000 4363 6691 najpóźniej do dnia 24 stycznia 2017 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet nabytej działki. Z przetargu sporządzony zostanie protokół nabycia nieruchomości rolnej.

Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu celem zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się w ciągu 3 dni po zamknięciu przetargu.

III . Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są złożyć następujące dowody potwierdzające spełnienie ww. warunków :

 

  1. wniosek o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w przetargu ograniczonym wraz z określeniem nieruchomości wskazanej w ogłoszeniu o przetargu.
  2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101 , poz. 926 z póź. zm. ) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kwalifikacji oraz postępowania przetargowego.
  3. Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego , poświadczone przez Wójta Gminy Wałcz lub Burmistrza Wałcza ( druk nr 1 )

IV. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu jest złożenie dokumentów określonych powyżej w pkt. III ppkt. 1-3 , potwierdzających spełnienie warunków wzięcia udziału w przetargu w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8 , najpóźniej w dniu 24 stycznia 2017 r. do godziny 15.30 w zamkniętej kopercie z napisem „ Wniosek o udział w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w obrębie 0084 Chwiram , Gmina Wałcz” .

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wałcz do dnia 26- 01 - 2017 r. do godziny 12.00 .

V. Osoby , które w terminach i miejscu wskazanym w ogłoszeniu nie złożą wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wzięcia udziału w przetargu, nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

VI. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnym z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wałcz nie bierz odpowiedzialności za ewentualne różnice.

VII. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi nabywca.

Informacji o nieruchomości wystawionej do przetargu udziela się w pokoju nr 19 Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8 (tel. 067 258 02 41 wew. 21 ).

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 21-12-2016 09:52:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Pawlik 21-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 21-12-2016 09:52:21