Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. cmentarzy komunalnych i ewidencji działalności gospodarczej

 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Wójt Gminy Wałcz na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902) ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko:

podinspektora ds. cmentarzy komunalnych i ewidencji działalności gospodarczej

w Urzędzie Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz

 

I. Wymagania związane ze stanowiskiem:

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie średnie lub wyższe,

2) w przypadku wykształcenia średniego co najmniej 3 - letni staż pracy; w przypadku wykształcenia wyższego staż pracy nie jest wymagany,

3) obywatelstwo polskie,

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) nieposzlakowana opinia,

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość zagadnień wynikających z następujących przepisów:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

- ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

- ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz przepisów wykonawczych,

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

2) dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Office (Word, Excel),

3) cechy osobowe i predyspozycje:

- rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych i odpowiedzialność za wykonywaną pracę,

- umiejętność pracy zespołowej,

- umiejętność pracy pod presją czasu,

- umiejętność radzenia sobie ze stresem,

- dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,

- wysoka kultura osobista, empatia;

4) znajomość tematów funeralnych,

5) prawo jazdy kat. B.

6) znajomość topografii Gminy Wałcz.

7) preferowane doświadczenie w pracy w administracji samorządowej.

8) posiadanie zaświadczenia o odbyciu służby przygotowawczej.

II. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej, wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, obsługa systemu CEIDG.

2. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

3. Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie gminy, w tym podejmowanie działań w celu utrzymania porządku na cmentarzach.

4. Naliczanie opłat cmentarnych.

5. Ustalanie miejsc pochówku i prowadzenie akt grobów.

6. Prowadzenie ksiąg cmentarnych i map grobów w wersji papierowej i elektronicznej.

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Praca administracyjno – biurowa w budynku Urzędu Gminy Wałcz ul . Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz.

2. Praca wiąże się z wyjazdami w teren.

3. Praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.

4. Bezpośredni kontakt z klientami.

5. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy - przeciętnie 40 godzin tygodniowo.

6. Brak barier architektonicznych w budynku Urzędu.

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny wraz z numerem telefonu kontaktowego.

2. Curriculum vitae.

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.).

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy.

5. Oświadczenie kandydata:

1) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

2) że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3) o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

4) o nieposzlakowanej opinii,

5) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą o pracownikach samorządowych,

6. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

List motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane!

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Termin: do dnia 10 kwietnia 2017 r. (w przypadku wysłania oferty drogą pocztową o terminie wpływu decyduje data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Miejsce: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, parter, Punkt Obsługi Interesanta.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem miejsca zamieszkania z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. CMENTARZY KOMUNALNYCH I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ” w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą.

VII. Dodatkowe informacje:

1. Druk kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można otrzymać w Urzędzie Gminy Wałcz II piętro pok. nr 13, druk jest również umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminawalcz.pl

2. Kandydaci, którzy spełnią określone wymagania zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru.

3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, nie później niż do 28 kwietnia 2017r. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminawalcz.pl oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na parterze w Urzędzie Gminy Wałcz.

4. Zebrane w wyniku naboru dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Po zakończeniu rekrutacji złożone oferty będą do odebrania w Urzędzie Gminy pokój nr 13 w ciągu 30 dni od zakończenia naboru.

5. Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Gminy.

 

 

Wałcz, dnia 27 marca 2017r.

 

Wójt Gminy Wałcz

Jan Matuszewski

 

 

 

  

Załączniki do pobrania

1 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.pdf (PDF, 71KB) 2017-03-28 10:29:46 250 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 28-03-2017 10:29:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Mackiewicz 28-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 28-03-2017 10:29:46