Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg ustny ograniczony dla rolników prowadzących gospodarstwo rodzinne na sprzedaż nieruchomości rolnych: działka nr 570 oraz 571/1 w obrębie 0057 Golce, Gmina Wałcz.

WÓJT  GMINY  WAŁCZ

Ogłasza ustny przetarg ograniczony dla rolników prowadzących gospodarstwo rodzinne  na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości  rolnych :

 

 1. działka nr 570 o powierzchni 1,0443 ha w tym : ( R IV a – 0,9009 ha ,R IV b – 0,1434 ha )  położona w obrębie 0057 Golce  , Gmina Wałcz.

2.   KO1W/00021441/0 

 1. Cena działki netto - 50.000,00 złotych,( pięćdziesiąt tysięcy )
 2. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej,
 3. Przetarg odbędzie się  6 października 2017 r. o godzinie 09.00 w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8,
 4. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek.
 5. Przeznaczenie w planie – tereny rolne  - tereny potencjalnych zlewni kanalizacji sanitarnych .

 

Przetarg ograniczony z prawem pierwokupu dla dzierżawcy zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Umowa dzierżawy do dnia 31 – 12- 2018 roku.

 

 9. działka nr 571/1 o powierzchni  0,3808 ha w tym : ( R IV a – 0,0237 ha, R IV b– 0,3571 ha  )  położona w obrębie 0057 Golce  , Gmina Wałcz.

10. KO1W/00019466/4

11. Cena działki netto - 20.000,00 złotych,( dwadzieścia tysięcy )

12. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej,

13. Przetarg odbędzie się  6 października 2017 r. o godzinie 09.30 w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8,

14. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek.

Przeznaczenie w planie – tereny rolne  - tereny potencjalnych zlewni kanalizacji sanitarnych .

 

Przetarg ograniczony z prawem pierwokupu dla dzierżawcy zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Umowa dzierżawy do dnia 31 – 12- 2018 roku.

 

I . Uzasadnienie wyboru formy przetargu : zasady sprzedaży gruntów rolnych zawarte są w § 4  Uchwały Rady Gminy Wałcz Nr XXXIV/197/2013 z dnia 28 maja 2013 roku. 

II. Wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Wałcz - Bank Pekao S.A. I O/Wałcz 24 1240 3712 1111 0000 4363 6691 najpóźniej do dnia 3 października 2017 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet nabytej działki. Z przetargu sporządzony zostanie protokół nabycia nieruchomości rolnej.

Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu celem zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

III . Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są złożyć następujące dowody potwierdzające spełnienie ww. warunków :

 

  1. wniosek o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w przetargu ograniczonym wraz z określeniem nieruchomości wskazanej w ogłoszeniu o przetargu.
  2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101 , poz. 926 z póź. zm. ) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kwalifikacji oraz postępowania przetargowego.
  3. Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego , poświadczone przez Wójta Gminy lub Burmistrza Miasta .
  4. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały w gminie w której zamieszkuje .

 

Druki wniosku i oświadczeń dostępne w Urzędzie Gminy Wałcz pok. nr 19 .

 

IV. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu jest złożenie dokumentów określonych powyżej w pkt. III ppkt. 1-4 , potwierdzających spełnienie warunków udziału w przetargu w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8 , najpóźniej w dniu 3 października 2017 r. do godziny 15.30 w zamkniętej kopercie z napisem „ Wniosek o udział w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej , działka nr …... obręb 0057 Golce , Gmina Wałcz” .

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wałcz do dnia  4- 10 - 2017 r. do godziny 14.00

V. Osoby , które w terminach i miejscu wskazanym w ogłoszeniu nie złożą wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wzięcia udziału w przetargu, nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

VI. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnym z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wałcz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

VII. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi nabywca.

 

Informacji o nieruchomości  wystawionej do przetargu udziela się w pokoju nr 19 Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8 (tel. 067 258 02 41 wew. 21 ).

 

Wałcz, dnia 2017-08-21

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 28-08-2017 12:32:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Pawlik 28-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 28-08-2017 12:33:07