Przetarg ustny ograniczony dla rolników prowadzących gospodarstwo rodzinne na sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej działka nr 1/40 w obrębie nr 0017 Zdbice , Gmina Wałcz.

WÓJT  GMINY  WAŁCZ

Ogłasza ustny przetarg ograniczony dla rolników prowadzących gospodarstwo rodzinne  na sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej :

 

 1. działka nr 1/40 o powierzchni 3,6339 ha w tym : ( RVI – 0,8341ha ,PsIV- 0,6418 ha, PsV- 1,0421 ha, PsVI- 0,5048 ha, PsIV-  0,5352 ha i Bi – 0,0759 ha )  położona w obrębie nr  0017 Zdbice , Gmina Wałcz.

2.   KO1W/00016140/2 

 1. Cena działki netto - 940.000,00 złotych,(dziewięćset czterdzieści tysięcy)
 2. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej,
 3. Przetarg odbędzie się  19 października 2017 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8,
 4. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek.
 5. Przeznaczenie w planie – tereny potencjalnych zlewni kanalizacji sanitarnych. 

 

Nieruchomość jest wydzierżawiona do 30.04.2020 roku.

I . Uzasadnienie wyboru formy przetargu : zasady sprzedaży gruntów rolnych zawarte są w § 4  Uchwały Rady Gminy Wałcz Nr XXXIV/197/2013 z dnia 28 maja 2013 roku.

Warunki nabywania nieruchomości rolnych określa ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego Dz. U. z 2003 roku Nr 64 poz. 592 zmienionej ustawą w 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 589 i 1159 .

II. Wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Wałcz - Bank Pekao S.A. I O/Wałcz 24 1240 3712 1111 0000 4363 6691 najpóźniej do dnia 16 października 2017 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet nabytej działki. Z przetargu sporządzony zostanie protokół nabycia nieruchomości .

Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu celem zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

III . Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są złożyć następujące dowody potwierdzające spełnienie ww. warunków :

 

  1. wniosek o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w przetargu ograniczonym wraz z określeniem nieruchomości wskazanej w ogłoszeniu o przetargu.
  2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101 , poz. 926 z póź. zm. ) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kwalifikacji oraz postępowania przetargowego.
  3. Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego , poświadczone przez Wójta Gminy lub Burmistrza Miasta .
  4. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały w gminie w której zamieszkuje .

 

Druki wniosku i oświadczeń dostępne w Urzędzie Gminy Wałcz pok. nr 19 .

IV. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu jest złożenie dokumentów określonych powyżej w pkt. III ppkt. 1-4 , potwierdzających spełnienie warunków udziału w przetargu w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8 , najpóźniej w dniu 16 października 2017 r. do godziny 15.30 w zamkniętej kopercie z napisem „ Wniosek o udział w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej , działka nr  1/40 obręb 0017 Zdbice , Gmina Wałcz” .

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wałcz od dnia  17- 10 - 2017 r. od godziny 14.00 .

V. Osoby , które w terminach i miejscu wskazanym w ogłoszeniu nie złożą wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wzięcia udziału w przetargu, nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

VI. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnym z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wałcz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

VII. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi nabywca.

Informacji o nieruchomości  wystawionej do przetargu udziela się w pokoju nr 20 Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8 (tel. 067 258 02 41 wew. 30 ).

 

Wałcz, dnia 2017-09-11

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 11-09-2017 15:22:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Chilicka 11-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 11-09-2017 15:22:35