Przetarg ustny ograniczony dla rolników Gminy Wałcz prowadzących gospodarstwo rodzinne na sprzedaż nieruchomości rolnych: działka nr 11/1 położona w obrębie 0049 Nakielno, Gmina Wałcz.

WÓJT GMINY WAŁCZ


Ogłasza ustny przetarg ograniczony dla rolników Gminy Wałcz prowadzących gospodarstwo rodzinne na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości rolnych :

 

1. działka nr 11/1o powierzchni 0,4141 ha w tym : ( R V – 0,4141 ha ) położona w obrębie 0049 Nakielno , Gmina Wałcz.

2. KO1W/00022137/3

3. Cena działki netto - 49.400,00 złotych,( czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta )

4.Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej,

5. Przetarg odbędzie się 29 marca 2018 r. o godzinie 09.00 w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8,

6. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek.

7. Przeznaczenie w planie – w części tereny rolne oraz w części tereny potencjalnych zlewni kanalizacji sanitarnych .

 

Przetarg ograniczony na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Nieruchomość wydzierżawiona do dnia 31 – 12- 2018 roku.

 

I . Uzasadnienie wyboru formy przetargu : zasady sprzedaży gruntów rolnych określa § 4 Uchwały Rady Gminy Wałcz Nr XXXIV/197/2013 z dnia 28 maja 2013 roku.

II. Wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Wałcz - Bank Pekao S.A. I O/Wałcz 24 1240 3712 1111 0000 4363 6691 najpóźniej do dnia 26 marca 2018 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet nabytej działki. Z przetargu sporządzony zostanie protokół nabycia nieruchomości rolnej.

Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu celem zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

III . Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są złożyć następujące dowody potwierdzające spełnienie ww. warunków :

 

  1. wniosek o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w przetargu ograniczonym wraz z określeniem nieruchomości wskazanej w ogłoszeniu o przetargu.
  2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101 , poz. 926 z póź. zm. ) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kwalifikacji oraz postępowania przetargowego.

  3. Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego , poświadczone przez Wójta Gminy lub Burmistrza Miasta .

     

Druki wniosku i oświadczenia dostępne w Urzędzie Gminy Wałcz pok. nr 19 .

IV. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu jest złożenie dokumentów określonych powyżej w pkt. III ppkt. 1-3 , potwierdzających spełnienie warunków udziału w przetargu w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8 , najpóźniej w dniu 26 marca 2018 r. do godziny 15.30 w zamkniętej kopercie z napisem „ Wniosek o udział w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej , działka nr 11/1 obręb 0049 Nakielno , Gmina Wałcz” .


Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wałcz do dnia 27- 03 - 2018 r. do godziny 14.00 .


V. Osoby , które w terminach i miejscu wskazanym w ogłoszeniu nie złożą wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wzięcia udziału w przetargu, nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.


VI. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnym z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wałcz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

 

VII. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi nabywca.


Informacji o nieruchomości wystawionej do przetargu udziela się w pokoju nr 19 Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8 (tel. 067 258 02 41 wew. 21 ).

 

 

Wałcz, dnia 2018--02-07

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 08-02-2018 12:59:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Pawlik 08-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 08-02-2018 13:03:51