Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ustny przetarg ograniczony dla rolników Gminy Wałcz prowadzących gospodarstwo rodzinne na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej: działka nr 161 w obrębie 0085 Gostomia, Gmina Wałcz.

WÓJT  GMINY  WAŁCZ

 Ogłasza ustny przetarg ograniczony dla rolników Gminy Wałcz prowadzących gospodarstwo rodzinne  na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej :

 

  1. działka nr 161 o powierzchni 1,2589 ha w tym : ( N nieużytki  – 1,2589 ha )  położona w obrębie 0085 Gostomia , Gmina Wałcz.
  2. KO1W/00014208/3 
  3. Cena działki netto - 30.000,00 złotych,( trzydzieści tysięcy )
  4. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej,
  5. Przetarg odbędzie się  11 maja 2018 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8,
  6. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek.
  7. Przeznaczenie w planie – tereny potencjalnych zlewni kanalizacji sanitarnych . 

 

I . Uzasadnienie wyboru formy przetargu : zasady sprzedaży gruntów rolnych zawarte są w § 4  Uchwały Rady Gminy Wałcz Nr XXXIV/197/2013 z dnia 28 maja 2013 roku.

 Nieruchomość wydzierżawiona do dnia 15 – 09- 2020- roku. z prawem pierwokupu dla dzierżawcy.  

Warunki nabywania nieruchomości rolnych określa ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego .  Dz. U. z 2003 roku Nr 64 poz. 592 zmienionej ustawą w 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 589 i 1159 .

II. Wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Wałcz - Bank Pekao S.A. I O/Wałcz 24 1240 3712 1111 0000 4363 6691 najpóźniej do dnia 8 maja 2018 r. Dowód wpłaty wadium podlega okazaniu w dniu przetargu przed przetargiem .

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet nabytej działki. Z przetargu sporządzony zostanie protokół nabycia nieruchomości .

Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu celem zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

III . Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są złożyć następujące dowody potwierdzające spełnienie ww. warunków :

  1. wniosek o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w przetargu ograniczonym wraz z określeniem nieruchomości wskazanej w ogłoszeniu o przetargu.
  2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101 , poz. 926 z póź. zm. ) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kwalifikacji oraz postępowania przetargowego.
  3. Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego , poświadczone przez Wójta Gminy lub Burmistrza Miasta .

 

Druki wniosku i oświadczeń dostępne w Urzędzie Gminy Wałcz pok. nr 19 .

IV. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu jest złożenie dokumentów określonych powyżej w pkt. III ppkt. 1-3 , potwierdzających spełnienie warunków udziału w przetargu w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8 , najpóźniej w dniu 8 maja 2018 r. do godziny 15.30 w zamkniętej kopercie z napisem „ Wniosek o udział w przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr  161 obręb 0085 Gostomia ” .

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wałcz od dnia  9- 05- 2018 r. od godziny 14.00 .

V. Osoby , które w terminach i miejscu wskazanym w ogłoszeniu nie złożą wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wzięcia udziału w przetargu, nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

VI. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnym z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wałcz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

VII. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi nabywca.

Informacji o nieruchomości  wystawionej do przetargu udziela się w pokoju nr 19 Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8 (tel. 067 258 02 41 wew. 21 ).

 

Wałcz, dnia 2018-04-06

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 06-04-2018 13:48:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Pawlik 06-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 06-04-2018 13:48:00