Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg ustny ograniczony dla rolników Gminy Wałcz prowadzących gospodarstwo rodzinne na sprzedaż nieruchomości rolnych: działka nr 159/4 położona w obrębie 0026 Lubno , Gmina Wałcz.

WÓJT GMINY WAŁCZ

Ogłasza ustny przetarg ograniczony dla rolników Gminy Wałcz prowadzących gospodarstwo rodzinne na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości rolnych :

 

1. działka nr 159/4 o powierzchni 0,5135 ha w tym : ( R III b – 0,0941 ha, R IV a – 0,0627 ha, R IV b- 0,1285 ha, R V – 0,1342 ha, Ł IV – 0,0940 ha ) położona w obrębie 0026 Lubno , Gmina Wałcz.

2. KO1W/00021922/6

3. Cena działki netto - 20.000,00 złotych,( dwadzieścia tysięcy )

4.Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej,

5. Przetarg odbędzie się 31 sierpnia 2018 r. o godzinie 09.00 w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8,

6. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek.

7. Przeznaczenie w planie – w części tereny rolne w części tereny potencjalnych zlewwni kanalizacji sanitarnych .

 

Przetarg ograniczony na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Nieruchomość wydzierżawiona do dnia 7 – 03- 2021 roku.

I . Uzasadnienie wyboru formy przetargu : zasady sprzedaży gruntów rolnych określa § 4 Uchwały Rady Gminy Wałcz Nr XXXIV/197/2013 z dnia 28 maja 2013 roku.

II. Wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Wałcz - Bank Pekao S.A. I O/Wałcz 24 1240 3712 1111 0000 4363 6691 najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2018 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet nabytej działki. Z przetargu sporządzony zostanie protokół nabycia nieruchomości rolnej.

Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu celem zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

III . Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są złożyć następujące dowody potwierdzające spełnienie ww. warunków :

  1. wniosek o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w przetargu ograniczonym wraz z określeniem nieruchomości wskazanej w ogłoszeniu o przetargu.
  2. Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego , poświadczone przez Wójta Gminy lub Burmistrza Miasta .

     

Druk wniosku i oświadczenia dostępne w Urzędzie Gminy Wałcz pok. nr 19 .

IV. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu jest złożenie dokumentów określonych powyżej w pkt. III ppkt. 1-2 , potwierdzających spełnienie warunków udziału w przetargu w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8 , najpóźniej w dniu 28 sierpnia 2018 r. do godziny 15.30 w zamkniętej kopercie z napisem „ Wniosek o udział w przetargu ograniczonym na sprzedaż działki rolnej obręb 0026 Lubno ” .

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wałcz do dnia 29- 08 - 2018 r. do godziny 14.00 .

V. Osoby , które w terminach i miejscu wskazanym w ogłoszeniu nie złożą wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wzięcia udziału w przetargu, nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

VI. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnym z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wałcz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

VII. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi nabywca.

Informacji o nieruchomości wystawionej do przetargu udziela się w pokoju nr 19 Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8 (tel. 067 258 02 41 wew. 21 ).

 

Wałcz, dnia 2018--07-25

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 26-07-2018 10:18:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Pawlik 26-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 26-07-2018 10:18:34