Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego naprzebudowie dróg powiatowych: nr 2330Z na odcinku od m. Różewo do drogi woj. 179 i drogi nr 2332Z na odcinku od drogi woj. 178 do końca m. Różewo oraz remont drogi nr 2330Z na odcinku Przybkowo ? Różewo i przebudowa od DW 179 do skrzyżowania z drogą gminną na Popowo

Wałcz, dnia 08.08.2018 r.

GK.6220.6.1.2018.KS

 

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

 

Stosownie do art. 61 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam, że w związku z wnioskiem z dnia 30.06.2018 r., złożonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wałczu, ul. Kołobrzeska 60B/2, 78-600 Wałcz reprezentowany przez pełnomocnika Pana Janusza Raczyńskiego, ul. Tulipanowa16, 78-400 Szczecinek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie dróg powiatowych: nr 2330Z na odcinku od m. Różewo do drogi woj. 179 i drogi nr 2332Z na odcinku od drogi woj. 178 do końca m. Różewo oraz remont drogi nr 2330Z na odcinku Przybkowo – Różewo i przebudowa od DW 179 do skrzyżowania z drogą gminną na Popowo zostało wszczęte postępowanie w w/w sprawie.

 

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję, że zgodnie z art. 10 k.p.a. stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym również w postępowaniu prowadzonym przed organem opiniującym.

Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w przedmiocie wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 w/w ustawy jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji:

  1. uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz dyrektorem zarządu zlewni Wód Polskich
  2. zasięga opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.

Ponadto informuję o zamieszczeniu obwieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wałcz bip.gminawalcz.pl /ochrona środowiska/ oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Wałcz i sołectw: Różewo, Popowo, Przybkowo i Chwiram.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Stanisławska 14-08-2018 14:51:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Stanisławska 14-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Kamila Stanisławska 14-08-2018 14:51:24