Ustny przetarg ograniczony dla rolników prowadzących gospodarstwo rodzinne na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej: działka nr 1/7 w obrębie 0060 Czapla, Gmina Wałcz.

WÓJT GMINY WAŁCZ

Ogłasza ustny przetarg ograniczony dla rolników prowadzących gospodarstwo rodzinne na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej :

 

 

1. działka nr 1/7 o powierzchni 0,69494 ha w tym : ( R V – 0,6949 ha ) położona w obrębie 0060 Czapla, Gmina Wałcz.

2. KO1W/000017337/7

3. Cena działki netto - 17.000,00 złotych , ( siedemnaście tysięcy )

4.Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej,

5. Przetarg odbędzie się 11 grudnia 2018 r. o godzinie 9.30 w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8,

6. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek.

7. Przeznaczenie w planie – tereny potencjalnych zlewni kanalizacji sanitarnych .

 

Warunki nabywania nieruchomości rolnych określa ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego . Dz. U. z 2003 roku Nr 64 poz. 592 zmienionej ustawą w 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 589 i 1159 .

 

I . Uzasadnienie wyboru formy przetargu : zasady sprzedaży gruntów rolnych określa § 4 Uchwały Rady Gminy Wałcz Nr XXXIV/197/2013 z dnia 28 maja 2013 roku.

 

II. Wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Wałcz - Bank Pekao S.A. I O/Wałcz 24 1240 3712 1111 0000 4363 6691 najpóźniej do dnia 8 grudnia 2018 r. Dowód wniesienia wadium należy posiadać w dniu przetargu i okazać komisji przetargowej .

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet nabytej działki. Z przetargu sporządzony zostanie protokół nabycia nieruchomości rolnej.

 

Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu celem zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

 

III . Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są złożyć następujące dowody potwierdzające spełnienie ww. warunków :

 

    1. wniosek o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w przetargu ograniczonym wraz z określeniem nieruchomości wskazanej w ogłoszeniu o przetargu.

    2. Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego , poświadczone przez Wójta Gminy lub Burmistrza Miasta .

       

Druki wniosku i oświadczenia dostępne w Urzędzie Gminy Wałcz pok. nr 19 .

 

IV. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu jest złożenie dokumentów określonych powyżej w pkt. III ppkt. 1-2 , potwierdzających spełnienie warunków udziału w przetargu w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8 , najpóźniej w dniu 8 grudnia 2018 r. do godziny 15.30 w zamkniętej kopercie z napisem „ Wniosek o udział w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej nr 1/7 obręb 0060 Czapla ” .


 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wałcz do dnia 9- 12 - 2018 r. do godziny 14.00 .


 

V. Osoby , które w terminach i miejscu wskazanym w ogłoszeniu nie złożą wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wzięcia udziału w przetargu, nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.


 

VI. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnym z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wałcz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.


 

VII. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi nabywca.


 

Informacji o nieruchomości wystawionej do przetargu udziela się w pokoju nr 19 Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8 (tel. 067 258 02 41 wew. 21 ).

 

 

 

Wałcz, dnia 2018-11-05 ............................................

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 05-11-2018 15:12:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Pawlik 05-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 05-11-2018 15:12:35