Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 24/2020 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019.1843 t.j.)

ZARZĄDZENIE NR 24/2020

WÓJTA GMINY WAŁCZ

Z DNIA 28.02.2020

 

W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART. 4 PKT. 8 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U.2019.1843 j.t.)

 

Na podstawie art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 j.t.) z związku z art. 44 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 j.t.) oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 j.t. – dalej p.z.p.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 1. Wprowadzam Regulaminy udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto w Urzędzie Gminy Wałcz oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Wałcz, o treści określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 2. Zawarcie umowy, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przy kwocie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30.000 euro netto, może się odbywać wyłącznie na zasadach określonych w przepisach Prawa zamówień publicznych.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikom dokonującym zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Wałcz oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Wałcz. Zobowiązuję wszystkich pracowników,  którzy będą wykonywali czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań objętych niniejszą procedurą do przestrzegania zasad w niej zawartych.

 

§ 3

Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Wałcz nr 59/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Gminie Wałcz Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 p.z.p., z zastrzeżeniem § 4.

 

§ 4

 1. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych a niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy dotychczasowego Regulaminu.
 2. Do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy dotychczasowego Regulaminu.
 3. Do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych po dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu, w następstwie postepowań o udzielenie zamówień publicznych wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, stosuje się przepisy dotychczasowego Regulaminu.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2020

Wójta Gminy Wałcz z dnia 28.02.2020

 

Regulamin udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Wałcz, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto

 

§ 1

1. Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Wałcz, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30. 000 euro netto, zwany dalej Regulaminem, określa zasady udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto, określonych w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 j.t.), zwaną dalej Prawo zamówień publicznych lub PZP.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Zamawiającym – należy przez to rozumieć Gmina Wałcz;
 2. wnioskodawcy - należy przez to rozumieć pracowników Urzędu Gminy Wałcz, którzy przygotowują i przeprowadzają postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto;
 3. zamówieniu - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto;
 4. kierownika jednostki - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wałcz;
 5. wartości zamówienia - należy przez to rozumieć całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług (VAT), ustalone z należytą starannością przez wnioskodawcę. Wartość zamówienia powinna zostać przeliczona z PLN na EURO, na podstawie średniego kursu określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na mocy art. 35 ust. 3 p.z.p.;
 6. rejestrze zamówień publicznych - należy przez to rozumieć elektroniczny lub papierowy rejestr zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto;
 7. pracownik upoważniony – pracownik ds. zamówień publicznych prowadzący w jednostce ewidencję/rejestr zamówień publicznych, który przygotowuje i przekazuje do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

 

 

§ 2

1. Zamówienia udzielane są przez Zamawiającego z zachowaniem zasad legalności, celowości i gospodarności.

2. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, w tym zwłaszcza za przestrzeganie zasady zakazu dzielenia zamówienia na części lub zaniżania jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy oraz postanowień § 2 ust. 3 jest wnioskodawca w zakresie zamówień udzielanych dla potrzeb Zamawiającego.

3. Wnioskodawca zobligowany jest przed rozpoczęciem procedury sprawdzić w Rejestrze zamówień publicznych (grupy/rodzaju) zgodność planowanego zamówienia z przesłankami określonymi art. 32 ust. 2 p.z.p., tj. udzielania zamówień publicznych w świetle wydatków Zamawiającego.

4. Wnioskodawca po zakończeniu postępowania zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego postępowania w sposób gwarantujący jej nienaruszalność.

5. Okres przechowywania dokumentacji określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67).

 

§ 3

Zamówienia o wartości do kwoty 50.000PLN netto

Zamówienia o wartości do kwoty 50.000PLN netto mogą być realizowane po negocjacjach z jednym wykonawcą. Podstawą udokumentowania zamówienia będzie: zlecenie wykonania zamówienia oraz faktura lub rachunek opisany przez wnioskodawcę odpowiedzialnego za udzielenie tego zamówienia.

 

§ 4

Zamówienia o wartości od kwoty 50.000 PLN netto do kwoty 30.000 euro netto

1. Procedurę udzielenia zamówienia wszczyna się poprzez złożenie pisemnego wniosku przez komórkę wnioskującą do kierownika jednostki lub upoważnionej przez niego osoby (załącznik nr 1 do Regulaminu).

2.  Wniosek, o którym mowa z ust. 1, zawiera w szczególności:

a.  opis przedmiotu zamówienia

b.  informację (uzasadnienie) dotyczącą potrzeby udzielenia zamówienia

c.  szacunkową wartość zamówienia w złotych i euro

3. Po zatwierdzeniu pokrycia wydatku w planie rzeczowo-finansowym, wniosek podlega zatwierdzeniu przez kierownika jednostki lub upoważnioną przez niego osobę.

4. W przypadku zamówienia o wartości powyżej 50.000 PLN netto do 30.000 euro netto należy dokonać analizy rynku poprzez zaproszenie do składania ofert, skierowane co najmniej do 2 wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności na dostawy, usługi lub roboty budowlane będących przedmiotem zamówienia.

5. Zaproszenie do składania ofert odbywa się w drodze zapytania ofertowego skierowanego do wykonawców w formie pisemnej i/lub faxem i/lub drogą elektroniczną. Oferty wykonawców, mogą być składane w formie pisemnej i/lub faksem i/lub drogą elektroniczną.

6. Rozpatrzeniu podlegają także oferty złożone przez kontrahentów, do których nie zostało skierowane zapytanie ofertowe.

7. Postępowanie uznaje się za ważne w przypadku, gdy na skierowane zapytanie ofertowe odpowie przynajmniej jeden wykonawca, który złożył ofertę odpowiadającą wymaganiom podanym w zapytaniu.

8. O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi wykonawcę, którego oferta została wybrana.

9. Udzielenie zamówienia następuje w formie pisemnej po zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Wałcz przygotowanego zlecenia lub umowy na podstawie sporządzonego protokołu z porównania ofert. Wzór protokołu z porównania ofert stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

§ 5

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do:

 1. zamówień, które mogą zostać udzielone wyłącznie jednemu wykonawcy z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze albo z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów albo w przypadku udzielenia zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej;
 2. zamówień uzupełniających udzielanych dotychczasowemu wykonawcy, o którym mowa w art.67 ust.1 pkt. 6 i pkt. 7 p.z.p.;
 3. zamówień, których ze względu na wiążące Zamawiającego przepisy odrębnych umów można udzielić tylko konkretnemu wykonawcy;
 4. zamówień, których udzielenie jest konieczne ze względu na zagrożenie życia, zdrowia i mienia lub awarii, która wymaga natychmiastowego usunięcia;
 5. zamówień mających za przedmiot dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacyjnej, dostawę i przesył gazu z sieci gazowej, dostawę oraz przesył energii elektrycznej, powszechne usługi pocztowe;
 6. zamówień udzielanych na podstawie porozumień o wspólnej realizacji zadania zawieranych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, a dokonywanych przez jednostki w imieniu Gminy Wałcz;
 7. zamówień określonych w art.4 p.z.p. z wyłączeniem art.4 pkt. 8 p.z.p.;
 8. zamówień udzielanych dla jednostek organizacyjnych i spółek, w których ponad 50 % kapitału posiada gmina Wałcz;
 9. zamówień udzielanych na podstawie umów zlecenia, umów o dzieło, usług prawniczych, usług promocyjno-reklamowych, usług hotelarskich i restauracyjnych.

 

§ 6

Zamówienia objęte niniejszymi procedurami podlegają wpisowi do rejestru zamówień publicznych do 30.000 euro netto, prowadzonego przez pracownika ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Wałcz.

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 24/2020

Wójta Gminy Wałcz z dnia 28.02.2020

 

Regulamin udzielenia zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wałcz, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto

 

§ 1

1. Regulamin udzielania zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wałcz, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30. 000 euro netto, zwany dalej Regulaminem, określa zasady udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto, określonych w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 j.t.), zwaną dalej Prawo zamówień publicznych lub PZP.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Zamawiającym – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Gminy Wałcz;
 2. wnioskodawcy – należy przez to rozumieć pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Wałcz, którzy przygotowują i przeprowadzają postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto;
 3. zamówieniu – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto;
 4. kierownika jednostki – należy przez to rozumieć odpowiednio Dyrektora danej jednostki organizacyjnej Gminy Wałcz;
 5. wartości zamówienia – należy przez to rozumieć całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług (VAT), ustalone z należytą starannością przez wnioskodawcę. Wartość zamówienia powinna zostać przeliczona z PLN na EURO, na podstawie średniego kursu określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na mocy art. 35 ust. 3 p.z.p.;
 6. rejestrze zamówień publicznych – należy przez to rozumieć elektroniczny lub papierowy rejestr zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto;
 7. pracownik upoważniony – pracownik ds. zamówień publicznych prowadzący w danej jednostce organizacyjnej Gminy Wałcz ewidencję/rejestr zamówień publicznych, który przygotowuje i przekazuje do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

§ 2

1. Zamówienia udzielane są przez Zamawiającego z zachowaniem zasad legalności, celowości i gospodarności.

2. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, w tym zwłaszcza za przestrzeganie zasady zakazu dzielenia zamówienia na części lub zaniżania jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy oraz postanowień § 2 ust. 3 jest wnioskodawca w zakresie zamówień udzielanych dla potrzeb Zamawiającego.

3. Wnioskodawca zobligowany jest przed rozpoczęciem procedury sprawdzić w Rejestrze zamówień publicznych (grupy/rodzaju) zgodność planowanego zamówienia z przesłankami określonymi art. 32 ust. 2 p.z.p., tj. udzielania zamówień publicznych w świetle wydatków Zamawiającego.

4. Wnioskodawca po zakończeniu postępowania zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego postępowania w sposób gwarantujący jej nienaruszalność.

5. Okres przechowywania dokumentacji określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67).

 

§ 3

Zamówienia o wartości od kwoty 4.500 PLN netto do kwoty 50.000 PLN netto

 1. W przypadku udzielenia zamówienia powyżej 4.500 PLN netto do kwoty 50.000 PLN netto wnioskodawca kieruje zapytanie ofertowe ustnie (osobiście i/lub telefonicznie) do takiej liczby wykonawców, które zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, lecz nie mniej niż dwóch świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności dostawy, usługi, roboty budowlanej.
 2. Postępowanie uznaje się za ważne w przypadku, gdy na skierowane zapytanie ofertowe odpowie przynajmniej jeden wykonawca, który złożył ofertę odpowiadającą wymaganiom podanym w zapytaniu.
 3. Udzielenie zamówienia następuje w formie pisemnej po zatwierdzeniu przez Dyrektora danej jednostki organizacyjnej Gminy Wałcz przygotowanej umowy, na podstawie sporządzonej notatki służbowej. Wzór notatki służbowej z porównania ofert stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

 

 

§ 4

Zamówienia o wartości od kwoty 50.000 PLN netto do kwoty 30.000 euro netto

1. Procedurę udzielenia zamówienia wszczyna się poprzez złożenie pisemnego wniosku przez pracownika danej jednostki organizacyjnej do kierownika jednostki lub upoważnionej przez niego osoby (załącznik nr 2 do Regulaminu).

2.  Wniosek, o którym mowa z ust. 1, zawiera w szczególności:

a.  opis przedmiotu zamówienia

b.  informację (uzasadnienie) dotyczącą potrzeby udzielenia zamówienia

c.  szacunkową wartość zamówienia w złotych i euro

3. Po zatwierdzeniu pokrycia wydatku w planie rzeczowo-finansowym, wniosek podlega zatwierdzeniu przez kierownika jednostki lub upoważnioną przez niego osobę.

4. W przypadku zamówienia o wartości powyżej 50.000 PLN netto do 30.000 euro netto należy dokonać analizy rynku poprzez zaproszenie do składania ofert, skierowane co najmniej do 2 wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności na dostawy, usługi lub roboty budowlane będących przedmiotem zamówienia.

5. Zaproszenie do składania ofert odbywa się w drodze zapytania ofertowego skierowanego do wykonawców w formie pisemnej i/lub faxem i/lub drogą elektroniczną. Oferty wykonawców, mogą być składane w formie pisemnej i/lub faksem i/lub drogą elektroniczną.

6. Rozpatrzeniu podlegają także oferty złożone przez kontrahentów, do których nie zostało skierowane zapytanie ofertowe.

7. Postępowanie uznaje się za ważne w przypadku, gdy na skierowane zapytanie ofertowe odpowie przynajmniej jeden wykonawca, który złożył ofertę odpowiadającą wymaganiom podanym w zapytaniu.

8. O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi wykonawcę, którego oferta została wybrana.

9. Udzielenie zamówienia następuje w formie pisemnej po zatwierdzeniu przez Dyrektora danej jednostki organizacyjnej Gminy Wałcz przygotowanego zlecenia lub umowy na podstawie sporządzonego protokołu z porównania ofert. Wzór protokołu z porównania ofert stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

 

§ 5

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do:

 1. zamówień, które mogą zostać udzielone wyłącznie jednemu wykonawcy z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze albo z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów albo w przypadku udzielenia zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej;
 2. zamówień uzupełniających udzielanych dotychczasowemu wykonawcy, o którym mowa w art.67 ust.1 pkt. 6 i pkt. 7 p.z.p.;
 3. zamówień, których ze względu na wiążące Zamawiającego przepisy odrębnych umów można udzielić tylko konkretnemu wykonawcy;
 4. zamówień, których udzielenie jest konieczne ze względu na zagrożenie życia, zdrowia i mienia lub awarii, która wymaga natychmiastowego usunięcia;
 5. zamówień mających za przedmiot dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacyjnej, dostawę i przesył gazu z sieci gazowej, dostawę oraz przesył energii elektrycznej, powszechne usługi pocztowe;
 6. zamówień udzielanych na podstawie porozumień o wspólnej realizacji zadania zawieranych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, a dokonywanych przez jednostki w imieniu Gminy Wałcz;
 7. zamówień określonych w art.4 p.z.p. z wyłączeniem art.4 pkt. 8 p.z.p.;
 8. zamówień udzielanych na podstawie umów zlecenia, umów o dzieło, usług prawniczych, usług promocyjno-reklamowych, usług hotelarskich i restauracyjnych.

 

§ 6

Zamówienia objęte niniejszymi procedurami podlegają wpisowi do rejestru zamówień publicznych do 30.000 euro netto, prowadzonego przez pracownika ds. zamówień publicznych w danej jednostce organizacyjnej Gminy Wałcz.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZARZĄDZENIE NR 24-2020.pdf (PDF, 3.MB) 2020-05-18 10:26:06 4 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Dyksik 18-05-2020 10:26:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Aramowicz 28-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Adam Dyksik 18-05-2020 10:27:46