Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Wałcz z dnia 08.02.2012r. w sprawie powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Zarządzenie Nr 13/2012

Wójta Gminy Wałcz

z dnia 08.02.2012r.

 

w sprawie powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

        Na podstawie art.41 e ,art. 41 f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(tekst jednolity – Dz.U. z 2010r. Nr 234 ,poz.1536 ) w związku z §  5 Uchwały Nr XV/70/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012r. zarządzam , co następuje:

§1. Powołuję Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Gminy Wałcz będącą organem konsultacyjnym i opiniodawczym w sprawach związanych z działalnością  organizacji pozarządowych oraz podmiotów  wymienionych w art. 3 ,ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności Pożytku Publicznego i o  wolontariacie – zwana dalej Radą.

§2. Ustalam następujący skład Rady:

      1.   – przedstawiciel organizacji pozarządowych – Nowicka Katarzyna

      2    -  przedstawiciel organizacji pozarządowych -  Marchewka Lech

      3    -  przedstawiciel Rady Gminy – Guzowski Florian

      4    -  przedstawiciel Wójta – Światowa Krystyna

§3. Rada działa w oparciu o Regulamin Rady stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§4. Wybór Przewodniczącego ,Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady nastąpi na I posiedzeniu  Rady.

§.5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2012

Wójta Gminy Wałcz z dnia 31.01.2012r.

 

REGULAMIN  GMINNEJ   RADY   DZIAŁALNOSCI   POŻYTKU  PUBLICZNEGO

§1

Gminna Rada Pożytku Publicznego zwana dalej „Radą” została powołana Zarządzeniem Nr 8/2012 Wójta Gminy Wałcz z dnia 31 stycznia 2012r. na podstawie Uchwały Nr XV/70 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 stycznia 2012r.

§2

Rada jest organem Wójta Gminy Wałcz. Ma charakter inicjatywny oraz doradczo – opiniujący w zakresie dotyczącym pożytku publicznego i realizuje zadania określone w treści art.41 i ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§3

Regulamin Rady określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady.

§4

W skład Rady wchodzi  4 .członków w tym :

a)  1 przedstawiciel Rady Gminy

b)  1 przedstawiciel Wójta

c)  2 przedstawicieli organizacji pozarządowych

 §5

  1. Do zadań Rady należy w szczególności:

1)      występowanie do Wójta z propozycjami rozwiązań prawnych i działań w sferze pożytku publicznego

2)      opiniowanie Programów Współpracy Gminy Wałcz z Organizacjami Pozarządowymi

3)      Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

4)      Wyrażanie opinii w sprawie zadań publicznych ,zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o której mowa w §2.

5)      Rekomendowanie standardów realizacji zadań publicznych

6)      Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych

7)      Doradztwo i wyrażanie opinii w przypadku sporu organizacji z Gminą

8)      Dokonywanie analizy informacji o przeprowadzonych kontrolach w zakresie objętym programem współpracy i ich rezultatach.

 

§6

1.Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Wójt.

2.Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera zwykłą większością głosów w głosowaniu  jawnym przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

3.Pierwsze posiedzenie prowadzi jeden z przedstawicieli Wójta.

 

§7

1.Do zadań przewodniczącego należy :

   a) reprezentowanie Rady na zewnątrz,

   b) ustalanie terminów posiedzeń Rady,

   c) prowadzenie posiedzeń,

   d) ustalanie porządku obrad Rady,

   e) przedstawianie pisemnych opinii członków Rady,

2.Do zadań sekretarza rady należy:

   a) obsługa administracyjno-biurowa Rady, w tym przygotowywanie dokumentów

   b) sporządzanie protokołu z posiedzeń Rady.

3.Przewodniczący Rady zaprosić może na posiedzenie Rady inne osoby z głosem doradczym.

§8

1.Obrady są prawomocne , jeśli uczestniczy w nich co najmniej połowa jej składu.

2.Obrady prowadzi przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Rady w razie jego nieobecności.   

§9

1.Rada pracuje na posiedzeniach.

2.Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb .

 

§10

1.Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół.

2.Protokół sporządza sekretarz a podpisuje przewodniczący.

3.Do protokołu dołącza się listy obecności.

§11

Członkowie Rady są zobowiązani uczestniczyć w jej  posiedzeniach .

§12

Wójt odwołuje członka Rady przed upływem kadencji :

1)na jego wniosek

2)na wniosek Rady

§13

1.Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

2.W przypadku równej liczby głosów  rozstrzyga głos przewodniczącego.

 §14

1.Rada podejmuje decyzje w postaci uchwał, stanowisk i opinii.

2.Uchwały,stanowiska i opinie przedstawiane są Wójtowi.

 §15

Członkowie Rady wykonują swoje zadania społecznie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 22-02-2012 12:01:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Falkowski 08-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 22-02-2012 12:01:58