Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Nakielno- Strączno - Chwiram-Wałcz wraz z punktami zlewnymi i systemem tłoczenia ścieków realizowanego w ramach Programu Ochrony Jezior Pojezierza Wałeckiego - etap Strączno - Chwiram

Wójt Gminy Wałcz ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Nakielno- Strączno - Chwiram-Wałcz wraz z punktami zlewnymi i systemem tłoczenia ścieków realizowanego w ramach Programu Ochrony Jezior Pojezierza Wałeckiego - etap Strączno - Chwiram
Numer ogłoszenia: 127838 - 2014; data zamieszczenia: 15.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawalcz.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: http://bip.gminawalcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Nakielno- Strączno - Chwiram-Wałcz wraz z punktami zlewnymi i systemem tłoczenia ścieków realizowanego w ramach Programu Ochrony Jezior Pojezierza Wałeckiego - etap Strączno - Chwiram.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową tłoczni ścieków dla miejscowości Nakielno, Strączno oraz trasa Nakieno - Strączno-Chwiram. Etap obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej na odcinku Strączno - Chwiram Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budowa pompowni - tłoczni ścieków dla m. Strączno gm. Wałcz przewidywana jest w II etapie całego zadnia pn. Budowa kanalizacji sanit. na odcinku Nakielno-Straczno-Chwiram wraz z systemem tłoczenia ścieków realizowany w ramach Programu Ochrony Jezior Pojezierza Wałeckiego. Projektuje się rurociąg tłoczny PEHD DN 110x6,6, który zostanie podłączony do istniejącej sieci kanalizacji sanit. grawitacyjnej w m. Chwiram ( teren tłoczni ścieków T-3 ). Włączenie ścieków z m. Nakielno i Strączno przewidziane jest w m. Chwiram. Włączenie należy wykonać zgodnie z warunkami tech. UG-Wałcz. Przed realizacja inwestycji należy zapoznać się szczegółowo z wydanymi warunkami tech. opiniami, uzgodnieniami. Roboty w pasie drogi nr 178 wykonać zgodnie z Decyzja ZZDW-Koszalin oraz w pasie drogi krajowej nr 22 . w pasie drogi powiatowej. Projekt organizacji ruchu na czas zajęcia pasa drogowego należy wykonać i zatwierdzić w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Zachodniopomorskiego. Zakres inwestycji obejmuje: - budowę sieci kanalizacji sanit. grawitacyjnej w miejscowości Strączno gm. Wałcz ( rury PVC-U 200x5,9 ) - budowę sieci kanalizacji tłocznej z rur PEHD RC de 110x6,6 w m. Strączno - Chwiram dla tłoczni ścieków T-2 - budowę sieci kanalizacji tłocznej z rur PEHD RC de 110x6,6 w tor PKP w m. Strączno - do tłoczni ścieków T-2 w m. Strączno - budowę pompowni-tłoczni ścieków T-2- pompownia główna, m. Strączno - budowę instalacji wew. zasilania energetycznego pompowni T-2 - budowę systemu monitoringu dla T-2 - system napowietrzajaco - odpowietrzający w funkcja czyszcząca rurociągi tłoczne Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne na sieci i DN 1000 z kręgów betonowych B45. Roboty ziemne w miejscach uzbrojenia terenu i w pasie drogowym należy wykonać ręcznie w porozumieniu i pod nadzorem gestorów istniejącego uzbrojenia oraz zarządcy dróg. Otwarte wykopy oznakować i prawidłowo zabezpieczyć zg. z przepisami BHP. Pozostałe dane tech. oraz warunki realizacji inwestycji wg projektu budowlano-wykonawczego i Specyfikacji tech. oraz aktualnych i miejscowych przepisów. Sieć kanalizacji tłocznej w pasie drogowym częściowo wykonać metoda przewiertu sterowanego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do siwz..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1 Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie złotych tysiąc złotych 00/100) 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może zostać wniesione w jednej z poniższych form: a. Pieniądzu - wówczas wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty. b. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c. Gwarancjach bankowych d. Gwarancjach ubezpieczeniowych e. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2009 roku, Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy numer: 24 1240 3712 1111 0000 4363 6691 - z dopiskiem: Wadium - Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Nakielno- Strączno - Chwiram-Wałcz wraz z punktami zlewnymi i systemem tłoczenia ścieków realizowanego w ramach Programu Ochrony Jezior Pojezierza Wałeckiego- etap Strączno - Chwiram 5.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem zapisów w pkt. 9.11. SIWZ Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12.Wadium wnoszone w formie gwarancji winno zawierać w swej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się do zapłaty kwoty wadium na wypadek gdyby Wykonawca: a. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. c. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie roboty budowlane podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za jedną robotę budowlaną podobną zamawiający uzna: budowę, przebudowę lub remont kanalizacji sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że, dysponuje lub będzie dysponował: minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz minimum jedną osobą w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniających do kierowania robotami budowlanymi w jednej z ww. specjalności.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • a) posiadają rachunek bankowy, na którym wysokość posiadanych środków finansowych wynosi nie mniej niż 300 000,00 zł lub posiadają zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300 000,00 zł. b) posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 złotych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oferta cenowa zgodnie z pkt 11 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w pkt 6.5 siwz, oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Za istotne zmiany uważa się: 1) zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy oraz jego etapów, które może nastąpić w następujących przypadkach: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, b) zmiany w kolejności i terminach wykonania przedmiotu umowy wymuszone okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć, niezależnymi od Wykonawcy, c) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów budowy, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany, d) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy e) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów, f) wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć, np. huragan, powódź, g) wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja ma wpływ na termin wykonania umowy, h) wystąpienia robót zamiennych, przez które rozumie się roboty, które nie wykraczają poza przedmiot zamówienia, wprowadzające tylko zmiany ulepszające, usprawniające proces budowlany, rozwiązanie zamienne w zakresie rodzaju zastosowanych materiałów w technologii wykonywanych robót. 2) zmianę wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości należnych podatków i opłat w szczególności zmiany stawki podatku VAT, 3) zmianę osób przewidzianych do realizacji umowy pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały kwalifikacje nie mniejsze niż osoby wskazane w SIWZ. Zmiana taka będzie dopuszczalna w przypadku choroby, wypadku, śmierci lub w sytuacji gdy osoba przewidziana do realizacji umowy nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków, lub z innej niezależnej od Wykonawcy przyczyny. 4) zmianę dotyczącą przedmiotu umowy w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.gminawalcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie będzie współfinansowane w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ Strączno - Chwiram.doc (DOC, 383KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-04-15 08:53:59 383KB 290 razy
2 Zał. nr 1 - oferta cenowa.doc (DOC, 37.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-04-15 08:54:12 37.KB 233 razy
3 Zał 2 -ośw. warunki.doc (DOC, 19KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-04-15 08:54:22 19KB 198 razy
4 Zał 3- wykaz prac.doc (DOC, 35.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-04-15 08:54:33 35.KB 206 razy
5 Zał 4- wykaz osob.doc (DOC, 34.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-04-15 08:54:46 34.KB 200 razy
6 Zał 5- ośw. wykluczenie.doc (DOC, 33.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-04-15 08:54:55 33.KB 204 razy
7 Zał 6 -ośw. uprawnienia.doc (DOC, 33.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-04-15 08:55:06 33.KB 201 razy
8 Zał 7- grupa kapitałowa.doc (DOC, 44KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-04-15 08:55:15 44KB 200 razy
9 Załącznik nr 8- zobowiązanie.doc (DOC, 32KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-04-15 08:55:26 32KB 212 razy
10 Załącznik nr 9 wzór umowy.doc (DOC, 57.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-04-15 08:55:38 57.KB 218 razy
11 Projekt budowlany- pozwolenie na budowe- Urząd Wojewódzki.rar (RAR, 12.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-04-15 08:57:51 12.MB 289 razy
12 projekt_budowlany.zip (ZIP, 38.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-04-23 14:35:12 38.MB 99 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 odpowiedzi na pytania.doc (DOC, 16KB) 2014-04-23 14:19:22 16KB 0 razy
2 23_04_2014_14_35_24_odpowiedzi na pytania.doc (DOC, 16.KB) 2014-04-23 14:35:24 16.KB 609 razy
3 odpowiedzi na pytania II.doc (DOC, 19KB) 2014-04-25 13:30:05 19KB 551 razy
4 odpowiedź na pytania III.doc (DOC, 12.KB) 2014-04-25 14:37:21 12.KB 590 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie.pdf (PDF, 790KB) 2014-05-19 14:33:49 790KB 1147 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Szynkaruk 15-04-2014 08:53:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Szynkaruk 15-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Hanna Szynkaruk 19-05-2014 14:33:49