Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zmiana sposobu użytkowania budynku hydroforni na świetlicę wiejską wraz z przebudową i nadbudową w miejscowości Rutwica, gm. Wałcz

 

Wałcz, dnia 15.05.2014r.

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w BZP nr 141576 - 2014 z dnia 25.04.2014r., którego przedmiotem zamówienia jest :

Zmiana sposobu użytkowania budynku hydroforni na świetlicę wiejską wraz z przebudową i nadbudową w miejscowości Rutwica, gm. Wałcz

Uprzejmie zawiadamiam, że Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013r., poz. 907 ) postanawia

unieważnić postępowanie.

 

Uzasadnienie:Cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

 

Wójt Gminy Wałcz ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zmiana sposobu użytkowania budynku hydroforni na świetlicę wiejską wraz z przebudową i nadbudową w miejscowości Rutwica, gm. Wałcz
Numer ogłoszenia: 141576 - 2014; data zamieszczenia: 25.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawalcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana sposobu użytkowania budynku hydroforni na świetlicę wiejską wraz z przebudową i nadbudową w miejscowości Rutwica, gm. Wałcz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Inwestycja obejmuje m.in: rozbiórkę stropodachu rozbiórkę części ścian zewnętrznych usunięcie komina przy budynku, dobudowanie pomieszczeń zaplecza i wc wymiana stolarki okiennej i drzwiowej malowanie tynkowanie ocieplenie ścian budynku wykonanie niezbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z przyłączeniem Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ. Podane w dokumentacji projektowej nazwy własne są przykładowe. Dopuszcza się materiały i urządzenia równoważne w stosunku do przywołanych w projekcie. Rozwiązania równoważne zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane przykładowo w dokumentacji projektowej. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty opis rozwiązań równoważnych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.42.00.00-7, 45.30.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • arunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jedną roboty budowlane podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za jedną robotę budowlaną podobną zamawiający uzna: budowę, przebudowę lub remont budynku mieszkalnego o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum: a) 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie to jest do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej; b) 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie to jest do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im Ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; c) 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie to jest do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych; Warunek zostanie spełniony również wtedy, gdy jedna osoba będzie posiadała kwalifikacje w kilku specjalnościach.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadają rachunek bankowy, na którym wysokość posiadanych środków finansowych wynosi nie mniej niż 100 000,00 zł lub posiadają zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oferta cenowa zgodnie z pkt 11 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w pkt 6.5 siwz, oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zgodnie z paragrafem 16 wzoru umowy stanowiącej zał. nr 9 do siwz

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminawalcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ świetlica w Rutwicy.doc (DOC, 344KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-04-25 13:50:25 344KB 180 razy
2 Zał. nr 1 - oferta cenowa.doc (DOC, 26.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-04-25 13:50:40 26.KB 171 razy
3 Zał 2 -ośw. warunki.doc (DOC, 19KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-04-25 13:50:49 19KB 174 razy
4 Zał 3- wykaz prac.doc (DOC, 20KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-04-25 13:50:59 20KB 168 razy
5 Zał 4- wykaz osob.doc (DOC, 17.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-04-25 13:51:11 17.KB 166 razy
6 Zał 5- ośw. wykluczenie.doc (DOC, 17KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-04-25 13:51:20 17KB 168 razy
7 Zał 6 -ośw. uprawnienia.doc (DOC, 17KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-04-25 13:51:30 17KB 167 razy
8 Zał 7- grupa kapitałowa.doc (DOC, 23.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-04-25 13:51:40 23.KB 167 razy
9 Załącznik nr 8- zobowiązanie.doc (DOC, 19KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-04-25 13:51:49 19KB 169 razy
10 Załącznik nr 9 wzór umowy.doc (DOC, 57.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-04-25 13:51:57 57.KB 150 razy
11 dokumentacja projektowa.zip (ZIP, 23.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-04-25 13:55:38 23.MB 182 razy
12 przedmiar.pdf (PDF, 3.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-04-25 13:56:39 3.6MB 310 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Szynkaruk 25-04-2014 13:50:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Szynkaruk 25-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Hanna Szynkaruk 15-05-2014 10:29:29