Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Remont pomieszczeń przedszkola w miejscowości Dębołęka

Wójt Gminy Wałcz

ogłasza przetarg nieogranioczny na

Wałcz: Remont pomieszczeń przedszkola w miejscowości Dębołęka
Numer ogłoszenia: 215652 - 2014; data zamieszczenia: 27.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawalcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń przedszkola w miejscowości Dębołęka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac obejmuje: -wymianę urządzeń w istniejącym węźle sanitarnym z wykonaniem wejścia do łazienek bezpośrednio sali dla dzieci, - wydzielenie z jadalni punktu wydawania posiłków i zmywalni, -remont i częściowa wymiana instalacji elektrycznych i sanitarnych, -wymianę podłóg, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji Wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3, 45.43.00.00-0, 45.41.00.00-4, 45.44.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jedną roboty budowlane podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za jedną robotę budowlaną podobną zamawiający uzna: roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego o powierzchni całkowitej min. 100m2.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum: tj.: kierownikiem budowy i kierownikami robót branżowych, którzy posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności: a) konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacji sanitarnych, c) instalacji elektrycznych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - posiadają rachunek bankowy, na którym wysokość posiadanych środków finansowych wynosi nie mniej niż 100 000,00 zł lub posiadają zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oferta cenowa zgodnie z pkt 11 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w pkt 6.5 siwz, oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zgodnie z paragrafem 16 wzoru umowy stanowiącej zał. nr 9 do siwz

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminawalcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ remont pomieszczeń przedszkola.doc (DOC, 346KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-27 09:57:36 346KB 78 razy
2 Zał. nr 1 - oferta cenowa.doc (DOC, 26.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-27 09:57:54 26.KB 73 razy
3 Zał 2 -ośw. warunki.doc (DOC, 19KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-27 09:58:04 19KB 74 razy
4 Zał 3- wykaz prac.doc (DOC, 20KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-27 09:58:16 20KB 75 razy
5 Zał 4- wykaz osob.doc (DOC, 17KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-27 09:58:28 17KB 72 razy
6 Zał 5- ośw. wykluczenie.doc (DOC, 17KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-27 09:58:39 17KB 72 razy
7 Zał 6 -ośw. uprawnienia.doc (DOC, 17KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-27 09:58:49 17KB 71 razy
8 Zał 7- grupa kapitałowa.doc (DOC, 23KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-27 09:58:59 23KB 75 razy
9 Załącznik nr 8- zobowiązanie.doc (DOC, 19KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-27 09:59:10 19KB 75 razy
10 Załącznik nr 9 wzór umowy.doc (DOC, 56.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-27 09:59:18 56.KB 76 razy
11 dokumentacja projektowa.zip (ZIP, 19.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-27 10:02:38 19.MB 80 razy
Wynik postępowania
1 unieważnienie.doc (DOC, 11.KB) 2014-07-14 14:28:04 11.KB 426 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Szynkaruk 27-06-2014 09:57:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Szynkaruk 27-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Hanna Szynkaruk 14-07-2014 14:28:04