Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Przebudowa pomieszczeń przedszkola w miejscowości Dębołęka

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 171843-2014 z dnia 2014-08-08 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Wałcz
Zakres prac obejmuje: -wymianę urządzeń w istniejącym węźle sanitarnym z wykonaniem wejścia do łazienek bezpośrednio sali dla dzieci, - wydzielenie z jadalni punktu wydawania posiłków i zmywalni, - remont i częściowa wymiana...


Wałcz: Przebudowa pomieszczeń przedszkola w miejscowości Dębołęka.
Numer ogłoszenia: 176225 - 2014; data zamieszczenia: 14.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 171843 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa pomieszczeń przedszkola w miejscowości Dębołęka..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres prac obejmuje: -wymianę urządzeń w istniejącym węźle sanitarnym z wykonaniem wejścia do łazienek bezpośrednio sali dla dzieci, - wydzielenie z jadalni punktu wydawania posiłków i zmywalni, - remont i częściowa wymiana instalacji elektrycznych i sanitarnych, - wymianę podłóg, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3, 45.43.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Dachy Grzegorz Krupa, Rusinowo 36, 78-640 Tuczno, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 128567,02 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 170546,20

 • Oferta z najniższą ceną: 170546,20 / Oferta z najwyższą ceną: 170546,20

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamawiający ogłosił pierwszy przetarg nieograniczony na zadanie w dniu 27.06.2014r. termin składania ofert minął 14.07.2014r. o godzinie 10:00 do tego dnia nie została złożona żadna oferta. Drugi przetarg w trybie przetargu nieograniczony na zadanie Zamawiający ogłosił w dniu 15.07.2014r. termin składania ofert minął 30.07.2014r. o godz. 10:00.W tym postępowaniu również nie wpłynęła żadna oferta. Zgodnie z art. 67 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienione ww artykule. Zamawiający ogłosił dwa przetargi w trybie przetargu nieograniczonego, w których nie zostały złożone żadne oferty. Mając na uwadze art. 67 ust. 1 pkt 4 Zmawiający udzielił zamówienia z wolnej ręki.

 

Wójt gminy Wałcz

informuje o 

Przebudowa pomieszczeń przedszkola w miejscowości Dębołęka
Numer ogłoszenia: 171843 - 2014; data zamieszczenia: 08.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241 , strona internetowa www.gminawalcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa pomieszczeń przedszkola w miejscowości Dębołęka.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac obejmuje: -wymianę urządzeń w istniejącym węźle sanitarnym z wykonaniem wejścia do łazienek bezpośrednio sali dla dzieci, - wydzielenie z jadalni punktu wydawania posiłków i zmywalni, - remont i częściowa wymiana instalacji elektrycznych i sanitarnych, - wymianę podłóg, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3, 45.43.00.00-0, 45.42.11.00-5, 45.44.00.00-3.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Zamawiający ogłosił pierwszy przetarg nieograniczony na zadanie w dniu 27.06.2014r. termin składania ofert minął 14.07.2014r. o godzinie 10:00 do tego dnia nie została złożona żadna oferta. Drugi przetarg w trybie przetargu nieograniczony na zadanie Zamawiający ogłosił w dniu 15.07.2014r. termin składania ofert minął 30.07.2014r. o godz. 10:00.W tym postępowaniu również nie wpłynęła żadna oferta. Zgodnie z art. 67 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienione ww artykule. Zamawiający ogłosił dwa przetargi w trybie przetargu nieograniczonego, w których nie zostały złożone żadne oferty. Mając na uwadze art. 67 ust. 1 pkt 4 Zmawiający udzielił zamówienia z wolnej ręki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • DACHY mgr inż. Grzegorz Krupa, Rusinowo 36, 78-640 Tuczno, kraj/woj. zachodniopomorskie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Szynkaruk 08-08-2014 10:57:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Szynkaruk 08-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Hanna Szynkaruk 14-08-2014 13:38:32