Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przebudowa ujęcia i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Golce

Ogłoszenie o zmiane 

Numer ogłoszenia: 205779 - 2014; data zamieszczenia: 29.09.2014

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 194299 - 2014 data 11.09.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, fax. 067 2580241.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz..

 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz..


 

ZMIAN OGŁOSZENIA 

Numer ogłoszenia: 313318 - 2014; data zamieszczenia: 22.09.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 194299 - 2014 data 11.09.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, fax. 067 2580241.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz..

 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz..

Wójt Gminy Wałcz

ogłasza przetarg nieograniczony 

Przebudowa ujęcia i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Golce
Numer ogłoszenia: 194299 - 2014; data zamieszczenia: 11.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ujęcia i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Golce.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Inwestycja swoim zakresem obejmuje przebudowę ujęcia i rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy Wałcz, w miejscowości Golce, działka nr 209/5. Docelowo stacja uzdatniania wody zaopatrywać będzie w wodę mieszkańców miejscowości: Golce, Glinki, Karsibór, Kłębowiec, Kolno, Górnica, Jeziorko, Boguszyn, Świętosław, Laski Wałeckie, Lubno i Omulno. Na terenie stacji uzdatniania wody planuje się przebudowę budynku stacji, montaż dwóch zbiorników retencyjnych na żelbetonowych fundamentach, rozbiórkę budynku usługowo - pomocniczego wraz z łącznikiem oraz wymianę pomp głębinowych w studniach, wymianę załącza kablowego, kabli zasilających pompy, wykonanie nowej zewnętrznej instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji tłocznej wód nadosadowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.26-7, 45.11.10.00-8, 45.33.24.00-7, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1 Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie złotych tysiąc złotych 00/100) 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może zostać wniesione w jednej z poniższych form: a. Pieniądzu - wówczas wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty. b. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c. Gwarancjach bankowych d. Gwarancjach ubezpieczeniowych e. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2009 roku, Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy numer: 24 1240 3712 1111 0000 4363 6691 - z dopiskiem: Wadium - SUW GOLCE 5.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem zapisów w pkt. 11. SIWZ Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12.Wadium wnoszone w formie gwarancji winno zawierać w swej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się do zapłaty kwoty wadium na wypadek gdyby Wykonawca: a. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. c. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający za roboty spełniające ten warunek uzna wykazanie co najmniej jednej ważniejszej roboty budowlanej wykonanej w zakresie budowy, przebudowy lub remontu stacji uzdatniania wody z instalacją technologiczną o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł brutto.(słownie: jeden milion złotych brutto).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować : a) Kierownik Budowy - posiadający następujące kwalifikacje: - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, b) Kierownik robót instalacyjnych - posiadający następujące kwalifikacje: - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie co najmniej instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych c) Kierownik robót elektrycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych; Warunek zostanie spełniony również wtedy, gdy jedna osoba będzie posiadała kwalifikacje w kilku specjalnościach.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) posiadają rachunek bankowy, na którym wysokość posiadanych środków finansowych wynosi nie mniej niż 300 000,00 zł lub posiadają zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300 000,00 zł. b) posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 złotych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oferta cenowa zgodnie z pkt 11 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w pkt 6.5 siwz, oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakres zmiany określony jest w § 16. wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminawalcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ suw Golce.doc (DOC, 355KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-09-11 14:27:24 355KB 313 razy
2 Zał 2 -ośw. warunki.doc (DOC, 18.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-09-11 14:27:35 18.KB 245 razy
3 Zał 3- wykaz prac.doc (DOC, 20.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-09-11 14:27:50 20.KB 247 razy
4 Zał. nr 1 - oferta cenowa.doc (DOC, 22.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-09-11 14:27:59 22.KB 250 razy
5 Zał 4- wykaz osob.doc (DOC, 17KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-09-11 14:28:08 17KB 246 razy
6 Zał 5- ośw. wykluczenie.doc (DOC, 17KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-09-11 14:28:17 17KB 244 razy
7 Zał 6 -ośw. uprawnienia.doc (DOC, 17KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-09-11 14:28:26 17KB 245 razy
8 Zał 7- grupa kapitałowa.doc (DOC, 23KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-09-11 14:28:36 23KB 244 razy
9 Załącznik nr 8- zobowiązanie.doc (DOC, 18KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-09-11 14:28:45 18KB 243 razy
10 Załącznik nr 9 wzór umowy.doc (DOC, 57.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-09-11 14:28:54 57.KB 259 razy
11 projekt_budowlany.zip (ZIP, 44.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-09-11 14:47:07 44.MB 360 razy
12 zmiana ogłoszenia.doc (DOC, 14.KB) 2014-09-22 09:25:38 14.KB 0 razy
13 odpowiedzi na pytania.doc (DOC, 23KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-09-22 09:25:55 23KB 182 razy
14 badania wody.pdf (PDF, 978KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-09-22 09:26:08 978KB 301 razy
15 zmiana treści swiz.doc (DOC, 26.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-09-22 09:28:50 26.KB 146 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 zmiana treści swiz 1.doc (DOC, 11.KB) 2014-09-29 13:00:01 11.KB 529 razy
2 odpowiedzi na pytania1.doc (DOC, 15KB) 2014-09-29 13:17:22 15KB 558 razy
3 Przedmiary -Przebudowa ujęcia i SUW Golce.ath (ATH, 134KB) 2014-09-29 13:17:44 134KB 501 razy
4 odpowiedzi na pytania2.doc (DOC, 15KB) 2014-09-30 14:16:50 15KB 510 razy
5 odpowiedzi na pytania3.doc (DOC, 12KB) 2014-10-03 11:55:03 12KB 506 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie o wyborze oferty.pdf (PDF, 620KB) 2014-10-31 12:08:53 620KB 534 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Szynkaruk 11-09-2014 14:27:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Szynkaruk 11-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Hanna Szynkaruk 31-10-2014 12:08:53