Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH, SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I PROJEKTORÓW W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI W GMINIE WAŁCZ. DOPOSAŻENIE EDUKACYJNE SZKOŁY.

WÓJT GMINY WAŁCZ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY:

 

 DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH, SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I PROJEKTORÓW W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI W GMINIE WAŁCZ. DOPOSAŻENIE EDUKACYJNE SZKOŁY


Numer ogłoszenia: 76288 - 2012;  data zamieszczenia: 13.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH, SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I PROJEKTORÓW W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI W GMINIE WAŁCZ. DOPOSAŻENIE EDUKACYJNE SZKOŁY.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych tj. projektory, notebooki, na potrzeby szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Wałcz, w ramach realizacji projektu pn.: Szkoła kluczowych kompetencji w Gminie Wałcz. Doposażenie edukacyjne szkoły. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania Zamawiającego, w tym również wymagane okresy gwarancyjne zawiera załącznik nr 1a do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 38.65.21.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymagane

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie określa się

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie określa się

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie określa się

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie określa się

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie określa się

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia n/w okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1. zmiana podatku od towarów i usług VAT, 2. konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn, za które nie odpowiada wykonawca, w szczególności: 2.1. działania siły wyższej, 2.2. wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć, mimo zachowania należytej staranności, 3. zmiana warunków finansowania zamówienia. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie pisemne uzasadnienie sporządzone przez komisję powołaną przez Zamawiającego, w skład której wejdzie przedstawiciel Zamawiającego i przedstawiciel wykonawcy, zatwierdzony przez kierownika Zamawiającego. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminawalcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wałcz. Ul. Dąbrowskiego 6. 78-600 Wałcz u p. Hanny Szymkaruk.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Wałcz przy ul. Dąbrowskiego 8. 78-600 Wałcz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej Narodowa Strategia Spójności. Kapitał Ludzki. Podziałanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt: SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI W GMINIE WAŁCZ. DOPOSAŻENIE EDUKACYJNE SZKOŁY.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc (DOC, 196KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-03-13 15:29:47 196KB 167 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc (DOC, 54.KB) 2012-03-22 14:44:48 54.KB 1136 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 13-03-2012 15:15:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Szynkaruk 13-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 22-03-2012 14:44:48