Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wałcz

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:377569-2014:TEXT:PL:HTML
Polska-Wałcz: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2014/S 213-377569
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Wałczul. Dąbrowskiego 8Osoba do kontaktów: Hanna Szynkaruk-Szpynda78-600 WałczPOLSKATel.: +48 672580241E-mail: h.szpynda@gminawalcz.plFaks: +48 672580241
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.walcz.ug.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego orazdynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wałcz.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczeniausług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne ipodobne
Kod NUTS
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych w Gminie Wałcz, naktórych zamieszkują mieszkańcy, zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie z hierarchią postępowaniaz odpadami oraz wyposażenie nieruchomości w pojemniki oraz worki do gromadzenia odpadów.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90000000, 90511000, 90512000, 90533000
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych w Gminie Wałcz, naktórych zamieszkują mieszkańcy, zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie z hierarchią postępowaniaz odpadami oraz wyposażenie nieruchomości w pojemniki oraz worki do gromadzenia odpadów.
Zakres obejmuje także prowadzenie szczegółowej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowegoświadczenia. Termin wykonania zamówienia od dnia 1.1.2015 r. do 31.12.2015 r. Wartość szacunkowaprzedmiotu zamówienia powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawyPrawo zamówień publicznych.
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2015. Zakończenie 31.12.2015
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wadium należy wnieść w wysokości: 30 000 PLN (trzydzieści tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone:
1) W pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego nr 24 1240 3712 1111 0000 4363 6691 z dopiskiemwadium odpady komunalne.
2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym,że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjachubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy zdnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.
4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej ztreści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) Zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie ibezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, żezaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności.
2) Termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym.
6. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającegowykluczony a jego oferta odrzucona.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy:
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stroniewykonawcy.
2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy, nie złożył dokumentów luboświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, ?e wynika to zprzyczyn nieleżących po jego stronie.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lubunieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zzastrzeżeniem pkt 7 ppkt 2.
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadiumniezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenianależytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływemterminu składania ofert.
11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium napodstawie pkt 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jakonajkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
12. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymiz umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzeniarachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.
13. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do ofertyupoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów jeregulujących:
Uregulowane we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącego załącznik do specyfikacjiistotnych warunków zamówienia
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1) W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia,dokumenty, o których mowa w pkt 6.1. SIWZ składają wspólnie wszyscy wykonawcy (dokument może byćzłożony przez pełnomocnika), a każdy z wykonawców składa oddzielnie dokumenty wymienione w pkt. 6.2.SIWZ.
2. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy w ofercie musi być wskazany pełnomocnik do reprezentowania wykonawcówwspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniai zawarcia umowy w sprawie zamówień publicznych. Do oferty należy załączyć dokument ustanawiający
pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność zoryginałem przez notariusza. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje takżepełnomocnictwo do poświadczania za zgodność z oryginałem wszystkich kopii.
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia Zamawiającyprzed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, będzie żądał umowy regulującej współpracętych Wykonawców. Umowa nie może być umową przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiemzawieszającym.
4.Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowaniezasady określone w pkt 6.5. niniejszego rozdziału
5. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólnąbędą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
1) Zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresemrealizację przedmiotu zamówienia.
2) Określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy.
3) Czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia orazczas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lubhandlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogąubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach o których mowaw art. 24 ust.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielnie zamówieniawykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielnie zamówienia (wzór wg załącznikanr 5 do SIWZ).
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertęwspólną we własnym imieniu.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeliodrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), w celu wykazania braku podstaw do wykluczeniaw oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminuskładania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertęwspólną.
3. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, alboinformacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 doSIWZ,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertęwspólną.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca niezalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenielub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy zWykonawców oddzielnie.
5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy RolniczegoUbezpieczenia Społecznego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczeniezdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lubrozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy zWykonawców oddzielnie.
6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy –wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy zWykonawców oddzielnie.
7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy –wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy zWykonawców oddzielnie.
8. Aktualną informację z Krajowego rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10-11 ustawy –wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy zWykonawców oddzielnie.
II Wykonawcy zagraniczni
6.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokumentów o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich tedokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz. 231):
pkt 2–4 i 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejscezamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji właściwego organu,
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
pkt. 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkaniaalbo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 -8 oraz 10-11ustawy.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i trzecie, lit. b oraz pkt 2, ww. rozporządzeniapowinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków odopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którymmowa w ust. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływemterminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentemzawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lubmiejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lubmiejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwychorganów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibęlub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonegodokumentu.
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiastdokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, wktórym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia dowykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Weryfikacja załączonych dokumentów zostanie dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Każdy z wykonawców w celuspełnienia warunków udziału w postępowaniu ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór wg załącznika nr 2 do SIWZ)
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawcówskładających ofertę wspólną.
2. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokośćposiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden zWykonawców.
3.opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczonyod odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia nakwotę min 1.000.000,00 zł. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument tenskłada przynajmniej jeden z Wykonawców.
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiającyprzeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania oudzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczeniaogłoszenia w BZP). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmieku przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu lub potencjale technicznym, osobachzdolnych do realizacji zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteruprawnego łączących go z nimi stosunków, musi on udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobaminiezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotówdo oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia(wzór wg załącznika nr 7 lub inny dokument, z którego takie zobowiązanie wynika np. umowa itp.).
Jeżeli podmioty o których mowa w pkt. 6.3 będą brały udział w realizacji części zamówienia muszą oneprzedstawić dokumenty wymienione w pkt. 6.2. Ponadto podmiot udzielający Wykonawcy zasobu w postaci wiedzy i doświadczenia musi uczestniczyć w realizacji zamówienia (np., w charakterze doradcy, podwykonawcy itp.), co musi być wykazane w załączniku nr 7 do SIWZ.rs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. 
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1) Informacja z banku lub spółdzielczej kasyoszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolnośćkredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden zWykonawców.
2) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczonyod odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia nakwotę min 1 000 000 PLN.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden zWykonawców.
Weryfikacja załączonych dokumentów zostanie dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Każdy z wykonawca w celu wskazania spełniania warunków udziału w postępowaniu ma obowiązek złożyćnastępujące oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór wg załącznika nr 2 do SIWZ).
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawcówskładających ofertę wspólną.
2) Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Wałczzgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z2013r. poz. 1399).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden zWykonawców.
3) Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów wydane napodstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden zWykonawców.
4) Wykaz wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównychusług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeniadziałalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, narzecz których usługi zostały wykonane, (wzór wg załącznika nr 3 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów, czyzostały wykonane lub są wykonywane należycie
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wwwykaz.
5) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celuwykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wg załącznika nr4 do SIWZ);
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wwwykaz.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
1. Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
— są wpisani do rejestru działalności regulowanej, zgodnie z art. 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
— posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie posiadania zezwolenia na transportodpadami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub posiadają zezwoleniana odzysk i unieszkodliwianie odpadów we wskazanym zakresie i na podstawie rozporządzenia MinistraGospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, którychzbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz.U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154ze zm.) jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów.
2. Posiadania wiedzy i poświadczenia: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali lub wykonują należycie usługęobejmującą wykonanie:
1. Odbierania odpadów komunalnych od minimum 7 000 osób lub odbierania minimum 1800 Mg odpadówzmieszanych rocznie w czasie świadczenia nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy.
2. Odbierania odpadów segregowanych (selektywna zbiórka odpadów) od minimum 7 000 osób w czasieświadczenia nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy.
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiającyprzeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania oudzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczeniaogłoszenia w BZP). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kursśredni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
3. 5.1.3. Ysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonaniazamówienia tj. :
dysponuje lub będzie dysponować samochodami do odbioru odpadów spełniającymi wymagania techniczneokreślone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi (w tymrozporządzeniem ministra środowiska Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowychwymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Dz.U. 2013. 122), w celurealizacji zamówienia, w tym:
a) co najmniej 2 pojazdami specjalistycznymi przystosowanymi do odbioru zmieszanych odpadówkomunalnych,
b) co najmniej 1 pojazdami specjalistycznymi przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadówkomunalnych,
c) co najmniej 1 pojazdem do odbioru odpadów bez funkcji kompaktującej,
Weryfikacja załączonych dokumentów zostanie dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanieusługi: nie
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
GK.ZP.271.27/2014
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 12.12.2014 -10:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
12.12.2014 - 10:00
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 12.12.2014 - 10:15
Miejscowość:
Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8 sala narad
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)
Informacje dodatkowe
1. Termin wykonania zamówienia od 1.1.2015 r. do 31.12.2015 r.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
3. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
— oferta cenowa
— odpowiednie pełnomocnictwa
4. Zmiany postanowień umowy:
w zakresie odnoszącym się do ceny, terminu i sposobu realizacji, jest dopuszczalna w przypadku:
a) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa,
b) zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza 
możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicęmiędzy nowo obowiązującą a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie zaokres po wejściu w życie zmiany jego wysokości,
c) zmiany wysokości stawek opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu składowania odpadów, o której mowaw ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska,
d) zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, wpływającej na zasady lub sposób lub zakresodbierania lub zagospodarowywania odpadów komunalnych, w szczególności zmiana wysokości poziomówrecyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji odpadów komunalnych w postaci: papieru,metali, tworzyw sztucznych i szkła lub sposobu jego obliczania określonych w Rozporządzeniu MinistraŚrodowiska z dnia 29 maja 2012 r. wskazanym w § 7 ust. 1 Umowy. Zmiany przepisów prawa wychodzące pozazakres opisany w zdaniu pierwszym, w szczególności zmiany tytułów aktów normatywnych opisanych w § 4 ust.1 lit. a), nie stanowią podstawy do zmiany postanowień Umowy.
e) dokonania zmiany opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy nieskutkującej zmianą zakresu przedmiotu zamówienia ani wysokości wynagrodzenia
f) dokonania zmiany częstotliwości i miejsca odbioru odpadów komunalnych określonych w załączniku nr 3 doumowy – Harmonogram odbioru odpadów komunalnych.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwołwczaul. Postępu 17a02-676 WarszawaPOLSKA
VI.4.2)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1.Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes wuzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającegoprzepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznejopatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanegocertyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania wtaki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczegoprzysługuje skarga do sądu.
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa POLSKA
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31.10.2014
 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie przekazane do DzUUE.pdf (PDF, 126KB) 2014-10-31 10:54:13 126KB 652 razy
2 ogłoszenie opublikowane.pdf (PDF, 162KB) 2014-11-05 09:26:57 162KB 524 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 396KB) 2014-11-05 09:27:12 396KB 5 razy
2 zał. nr 1 - oferta cenowa.doc (DOC, 25KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-11-05 09:27:28 25KB 121 razy
3 Zał. nr 2 -ośw. warunki.doc (DOC, 19KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-11-05 09:27:39 19KB 53 razy
4 Zał. nr 3 - wykaz usług.doc (DOC, 15KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-11-05 09:28:02 15KB 90 razy
5 Zał. nr 4 - wykaz narzędzi.doc (DOC, 18.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-11-05 09:28:17 18.KB 91 razy
6 Zał. nr 5 ośw. wykluczenie.doc (DOC, 17KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-11-05 09:28:40 17KB 101 razy
7 Zał. nr 6 - grupa kapitałowa.doc (DOC, 23.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-11-05 09:28:51 23.KB 76 razy
8 Zał. nr 7 - zobowiązanie.doc (DOC, 19KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-11-05 09:29:02 19KB 79 razy
9 zał. nr 8 wzór umowy.doc (DOC, 113KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-11-05 09:29:13 113KB 108 razy
10 05_11_2014_11_46_36_SIWZ.doc (DOC, 396KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-11-05 11:46:36 396KB 115 razy
Wynik postępowania
1 unieważnienie postępowania.pdf (PDF, 368KB) 2014-12-01 11:36:29 368KB 492 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Szynkaruk 31-10-2014 10:54:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Szynkaruk 31-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Hanna Szynkaruk 01-12-2014 11:36:29