Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARG NIEOGRANICZONY: Dostawa paliw płynnych- benzyny bezołowiowej i oleju napędowego

WÓJT GMINY WAŁCZ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY:

Dostawa paliw płynnych- benzyny bezołowiowej i oleju napędowego


Numer ogłoszenia: 414030 - 2014; data zamieszczenia: 18.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawalcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych- benzyny bezołowiowej i oleju napędowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa do samochodów strażackich, autobusów, samochodów osobowych, ciężarowych, dostawczych, ciągników i sprzętu eksploatowanego przez Gminę Wałcz i jednostki organizacyjne . Przewidywane zapotrzebowanie na paliwo przez okres 12 miesięcy wynosi: - około 80 000 litrów oleju napędowego ON, - około 10 000 litrów benzyny bezołowiowej Pb 95 1.1. Zamawiający wymaga aby proponowany przez Wykonawcę punkt tankowania paliw znajdował się w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego . 2. Paliwo będzie sprzedawane po cenach obowiązujących w dniu zakupu w danej stacji, z zastosowaniem stałego rabatu podanego w formularzu ofertowym. Stały rabat nie podlega waloryzacji i nie podlega zmianie. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby obsługiwanych w ciągu roku pojazdów oraz zakupienia mniejszych ilości paliw niż podane i nie może to stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. 4. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przy sprzedaży paliw do wystawienia Zamawiającemu dokumentu zawierającego: - datę pobierania paliwa, - markę i numer rejestracyjnego pojazdu, - dzienna cena sprzedaży paliwa - nazwisko i imię osoby upoważnionej przez Sprzedawcę, - rodzaj i ilość paliwa, - zastosowany upust w stosunku do bieżącej ceny detalicznej (dopuszcza się możliwość wskazania upustu na fakturze) Faktura wraz z załącznikiem powinna zawierać pełny monitoring transakcji. 5. Paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe, określone odpowiednio w PN-EN 590:1999 - olej napędowy i PN-EN 228:1999 - benzyna bezołowiowa 95 oraz w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki z dnia 11września 2013r. roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. z 2013. poz. 1058). 6. Wykonawca gwarantuje właściwą jakość paliwa, potwierdzoną na żądanie Zamawiającego właściwymi dokumentami. 7. Zakup odbywać się będzie sukcesywnie zgodnie z potrzebami Zamawiającego na zasadzie detalicznych, bezgotówkowych tankowań do zbiorników pojazdów lub kanistrów . 8. Wykonawca zapewni obsługę tankowania od godz. 6:00 do 21:00..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Brak

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez Wykonawcę wg załącznika nr 2 do SIWZ,

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez Wykonawcę wg załącznika nr 2 do SIWZ,

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez Wykonawcę wg załącznika nr 2 do SIWZ,

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez Wykonawcę wg załącznika nr 2 do SIWZ,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez Wykonawcę wg załącznika nr 2 do SIWZ,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

aktualna koncesja, zezwolenie lub licencji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminawalcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz pokój nr 19.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz Biuro Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie.pdf (PDF, 37.KB) 2014-12-18 12:57:26 37.KB 467 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 150KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-12-18 12:57:26 150KB 160 razy
2 Aktualny odpis.doc (DOC, 24KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-12-18 13:01:27 24KB 155 razy
3 FORMULARZ OFERTOWY.doc (DOC, 43KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-12-18 13:01:54 43KB 150 razy
4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (DOC, 39.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-12-18 13:02:08 39.KB 132 razy
5 Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc (DOC, 26KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-12-18 13:02:45 26KB 158 razy
6 U M O W A -paliwo 2015.doc (DOC, 33.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-12-18 13:03:00 33.KB 154 razy
7 Załącznik 2c.doc (DOC, 24KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-12-22 14:10:12 24KB 36 razy
Wynik postępowania
1 Wynik wyboru oferty.doc (DOC, 35.KB) 2014-12-30 15:05:08 35.KB 500 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 18-12-2014 12:57:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Pawlik 18-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 30-12-2014 15:05:08