Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wałcz

Wałcz: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wałcz
Numer ogłoszenia: 304 - 2015; data zamieszczenia: 02.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wałcz.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych w Gminie Wałcz, na których zamieszkują mieszkańcy, zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami oraz wyposażenie nieruchomości w pojemniki oraz worki do gromadzenia odpadów. 1. Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: 1.1 Świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu (odzysku lub unieszkodliwieniu) odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wałcz. 1.2. Osiąganie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1399) oraz zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017. 1.3. Wyposażenie wskazanych przez Zamawiającego nieruchomości zamieszkałych w odpowiednie pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, worki do zbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz pojemniki i worki biodegradowalne do zbierania odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych, spełniające wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałcz. 1.4. Prowadzenie sprawozdawczości oraz dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem w okresie realizacji umowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.53.30.00-2.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Zamówienie podstawowe zostało udzielone w ramach przetargu nieograniczonego. W SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu zostały przewidziane zamówienia uzupełniające, których wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Mając na uwadze powyższe Zamawiający zamierza udzielić zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Altvater Piła Sp. z o.o., ul. Łączna 4a, 64-920 Piła, kraj/woj. wielkopolskie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Szynkaruk 02-01-2015 10:46:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Szynkaruk 02-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Hanna Szynkaruk 02-01-2015 10:47:32