Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Unieważnione - Opracowanie dokumentacji budowlanej zawierającej ocenę stanu technicznego ruiny pałacu w Kłębowcu i projektu zabezpieczenia ruiny przed dalszym niszczeniem, programu prac konserwatorskich zabezpieczenia istniejącego kartusza herbowego oraz wytyczenie i oznakowanie strefy bezpieczeństwa wokół obiektu

Wałcz, 27.02.2015.

ZAWIADOMIENIE

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę nr GK.ZP.271.1.5.2015 zgodnie z regulaminem udzielania przez Gminę Wałcz i jednostki organizacyjne zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, którego przedmiotem zamówienia jest :

 „Opracowanie dokumentacji budowlanej zawierającej ocenę stanu technicznego ruiny pałacu w Kłębowcu i projektu zabezpieczenia ruiny przed dalszym niszczeniem, programu prac konserwatorskich zabezpieczenia istniejącego kartusza herbowego oraz wytyczenie
i oznakowanie strefy bezpieczeństwa wokół obiektu.”

Uprzejmie zawiadamiam, że Zamawiający  działając na podstawie § 8 pkt. 1 regulaminu udzielania przez Gminę Wałcz i jednostki organizacyjne zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro wprowadzonego zarządzeniem Wójta Gminy nr 15/2014 z dnia 05.05.2014 postanawia

unieważnić postępowanie.

 


 

Znak sprawy: GK.ZP.271.1.5.2015                                                                                                      Wałcz, dnia 16.02.2015r.

 

ZAPYTANIE CENOWE

1. Zamawiający: Gmina Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz zaprasza do złożenia ofert na:

2. Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji budowlanej zawierającej ocenę stanu technicznego ruiny pałacu w Kłębowcu i projektu zabezpieczenia ruiny przed dalszym niszczeniem, programu prac konserwatorskich zabezpieczenia istniejącego kartusza herbowego oraz wytyczenie i oznakowanie strefy bezpieczeństwa wokół obiektu dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał nr 1.

3. Termin realizacji zamówienia: do 15.06.2015r.

4. Okres gwarancji: 24 m-ce

5. Miejsce i termin złożenia oferty: 24.02.2015r. do godziny: 9.00

6. Termin otwarcia ofert: 24.02.2015r. godzin. 9.10

7. Warunki płatności: po wykonaniu zamówienia w terminie do 14 dni od dnia wystawienia faktury/ rachunku

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: w sprawach proceduralnych p. Hanna Szynkaruk-Szpynda tel. 67 258 02 41 wew. 29 e-mail: h.szpynda@gminawalcz.pl w sprawach merytorycznych Pani Marta Radzik tel. 67 258 02 41 wew. 15 e-mail: m.radzik@gminawalcz.pl

9. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. Zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku – załącznik nr 2- formularz oferty. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Wykonawca związany jest oferta 30 dni licząc od dnia upływu składania ofert. Oferta winna być podpisana przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wg,. dokumentów rejestrowych lub właściwego pełnomocnictwa. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do przedstawienie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku przedsiębiorców) oraz zaświadczenia o nadaniu numeru NIP.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 zapytanie cenowe.pdf (PDF, 437KB) 2015-02-17 10:17:13 437KB 657 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 opis przedmiotu zamówienia.pdf (PDF, 239KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-02-17 10:17:34 239KB 92 razy
2 zał. nr 2- formularz ofertowy.doc (DOC, 20.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-02-17 10:17:46 20.KB 148 razy
3 mapa.pdf (PDF, 858KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-02-17 10:18:06 858KB 131 razy
4 pałac kłębowiec zdjęcia.zip (ZIP, 5.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-02-17 10:19:15 5.2MB 126 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie.pdf (PDF, 265KB) 2015-02-27 09:37:59 265KB 433 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Szynkaruk 17-02-2015 10:17:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Szynkaruk 17-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 27-02-2015 09:37:59