Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony na: Budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku Nakielno- Strączno - Chwiram-Wałcz wraz z punktami zlewnymi i systemem tłoczenia ścieków realizowanego w ramach Programu Ochrony Jezior Pojezierza Wałeckiego - etap Strączno - Nakielno

Wójt Gminy Wałcz ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku Nakielno- Strączno - Chwiram-Wałcz wraz z punktami zlewnymi i systemem tłoczenia ścieków realizowanego w ramach Programu Ochrony Jezior Pojezierza Wałeckiego - etap Strączno - Nakielno

 

Numer ogłoszenia: 48346 - 2015; data zamieszczenia: 05.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawalcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Nakielno- Strączno - Chwiram-Wałcz wraz z punktami zlewnymi i systemem tłoczenia ścieków realizowanego w ramach Programu Ochrony Jezior Pojezierza Wałeckiego - etap Strączno - Nakielno.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budowa pompowni - tłoczni ścieków dla m. Nakielno gm. Wałcz przewidywana jest w III etapie całego zadnia pn. Budowa kanalizacji sanit. na odcinku Nakielno-Straczno-Chwiram wraz z systemem tłoczenia ścieków. Realizowany w Ramach Program Ochrony Jezior Pojezierza Wałeckiego Projektuje się rurociąg tłoczny PEHD DN 110x6,6, który zostanie podłączony do istniejącej sieci kanalizacji sanit. grawitacyjnej w m. Chwiram ( teren tłoczni ścieków T-3 ). Włączenie ścieków z m. Nakielno i Straczno przewidziane jest w m. Chwiram. Włączenie wykonać zgodnie z warunkami tech. UG-Wałcz. Przed realizacją inwestycji należy zapoznać się szczegółowo z wydanymi warunkami tech. opiniami, uzgodnieniami. Roboty w pasie drogi powiatowej. Roboty na trenie PKP zgodnie z warunkami i uzgodnieniem PKP oraz pod ich nadzorem. Projekt organizacji ruchu na czas zajęcia pasa drogowego należy wykonać i zatwierdzić w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Zachodniopomorskiego. Zakres inwestycji obejmuje : - budowę sieci kanalizacji sanit. grawitacyjnej w miejscowości Nakielno gm. Wałcz ( rury PVC-U 200x5,9 ) - budowę sieci kanalizacji tłocznej z rur PEHD RC de 110x6,6 w m. Nakielno- Straczno ( do toru PKP wraz z przejściem przez teren PKP w m. Straczno, dla tłoczni ścieków T-1 - budowę pompowni-tłoczni ścieków T-1- pompownia główna, m. Nakielno - budowę instalacji wew. zasilania energetycznego pompowni T-1 - budowę systemu monitoringu dla T-1 - system napowietrzająco - odpowietrzający w funkcja czyszcząca rurociągi tłoczne Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne na sieci i DN 1000 z kręgów betonowych B45. Roboty ziemne w miejscach uzbrojenia terenu i w pasie drogowym należy wykonać ręcznie w porozumieniu i pod nadzorem gestorów istniejącego uzbrojenia oraz zarządcy dróg. Otwarte wykopy oznakować i prawidłowo zabezpieczyć zg. z przepisami BHP. Pozostałe dane tech. oraz warunki realizacji inwestycji wg projektu budowlano-wykonawczego i Specyfikacji tech. oraz aktualnych i miejscowych przepisów. Siec kanalizacji tłocznej w pasie drogowym częściowo wykonać metodą przewiertu sterowanego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do siwz. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz do wykonania we własnym zakresie i na własny koszt między innymi: 1) organizacji ruchu na czas budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zajęciem pasa drogowego łącznie z naliczonymi opłatami, oznakowaniem terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przywróceniem oznakowania pierwotnego, w tym umieszczenia tablic informujących o utrudnieniach, 2) zorganizowania placu budowy i zaplecza socjalnego, po zakończeniu budowy teren po zapleczu przywrócić do stanu pierwotnego.; 3) wykonywania pomiarów geodezyjnych, realizacyjnych i powykonawczych; 4) prowadzenia dziennika budowy oraz umieszczenia na obiekcie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia, zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; 5) opracowania planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 6) opracowania harmonogramu rzeczowo - finansowego, określając terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót i najpóźniej do dnia podpisania umowy, przedłożenia go Zamawiającemu do akceptacji; 7) prowadzenia prac sprzętem posiadającym aktualne badania techniczne oraz używania sprawnych narzędzi; 8) prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o odpadach; 12) sporządzenia Dokumentacji Powykonawczej w 2 egzemplarzach, z załączonymi m.in.: a) protokołami z prób, sprawdzeń i pomiarów, b) protokołami odbioru technicznego przez użytkowników, c) geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno - kartograficzną; Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, warunkami technicznymi oraz sztuką budowlaną. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 9.1 Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie pięć tysięcy złotych 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający za roboty spełniające ten warunek uzna wykazanie co najmniej jednej ważniejszej roboty budowlanej wykonanej w zakresie budowy, przebudowy lub remontu kanalizacji sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto. W przypadku, gdy wartość inwestycji wykazanych przez wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że, dysponuje lub będzie dysponował: minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz minimum jedną osobą w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniających do kierowania robotami budowlanymi w jednej z ww. specjalności. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1409 z późn. zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z ich treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) posiadają rachunek bankowy, na którym wysokość posiadanych środków finansowych wynosi nie mniej niż 500 000,00 zł lub posiadają zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł. b) posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 złotych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Gwarancja udzielona przez wykonwcę - 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminawalcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz pokój nr 19.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz Biuro Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Ochrony Jezior Pojezierza Wałeckiego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 


 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SWIZ Strączno - Nakielno.doc (DOC, 214KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-03-05 10:44:48 214KB 174 razy
2 Załączniki do SIWZ.zip (ZIP, 48.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-03-05 10:45:31 48.KB 158 razy
3 projekt_i_przedmiar.zip (ZIP, 49.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-03-05 11:09:26 49.MB 259 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Odpowiedzi na pytania.doc (DOC, 24.KB) 2015-03-09 13:07:07 24.KB 484 razy
2 odpowiedzi na pytania II.doc (DOC, 32KB) 2015-03-16 14:31:21 32KB 522 razy
3 odpowiedzi na pytania III.doc (DOC, 30KB) 2015-03-17 11:39:23 30KB 489 razy
4 Decyzja PZD Wałcz.pdf (PDF, 181KB) 2015-03-17 11:43:57 181KB 481 razy
5 odpowiedzi na pytania IV.doc (DOC, 35KB) 2015-03-18 11:47:51 35KB 465 razy
Wynik postępowania
1 Wybór oferty.doc (DOC, 41KB) 2015-03-26 12:55:20 41KB 1081 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 05-03-2015 10:44:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Pawlik 05-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Hanna Szynkaruk 28-02-2017 09:05:27