Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Usługi przewozów regularnych uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2015/2016

Wójt Gminy Wałcz

ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Usługi przewozów regularnych uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2015/2016
Numer ogłoszenia: 196540 - 2015; data zamieszczenia: 03.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawalcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi przewozów regularnych uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2015/2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług przewozów szkolnych obejmujących dowozy dzieci do szkół położonych na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2015/2016. Pod pojęciem przewozów szkolnych Zamawiający rozumie realizację odwozów uczniów w ramach komunikacji regularnej specjalnej wraz z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu uczniów. Przewozy dzieci będą dokonywane: z punktu zbiorczego (przystanku) w miejscu zamieszkania, do wskazanej szkoły, zgodnie ze szczegółowym godzinowym rozkładem kursów wraz z wyznaczonymi przystankami - do punktu zbiorczego w miejscu zamieszkania. Dowóz uczniów do placówek oświatowych w dni powszednie nie może rozpoczynać się wcześniej niż godzinę przed rozpoczęciem lekcji w poszczególnych szkołach. Odwóz nie może kończyć się później niż godzinę po zakończeniu lekcji, zgodnie z planem zajęć w poszczególnych placówkach. Przewozy szkolne obejmują wszystkie dni nauki szkolnej określone przez Ministra Edukacji Narodowej w kalendarzu roku szkolnego 2015/2016. Przystanki docelowe znajdują się przy szkołach, natomiast przystanki (punkty zbiorcze) na trasie wyznacza Zamawiający w każdej objętych dowozem miejscowości. Przedmiot zamówienia składa się z 8 części - tras, które są wyszczególnione w załączniku nr 7 do SIWZ. Ilość dowożonych dzieci z poszczególnych miejscowości oraz szkół zawiera załącznik nr 7 do SWIZ. Dowożenie dotyczy wyłącznie dzieci, młodzieży oraz nauczycieli..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonej przez Wykonawcę do oferty licencji.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną główną usługę. Za jedną usługę główną Zamawiają cy uzna: usługę w zakresie transportu publicznego rozumianego, jako regularne przewozy specjalne dzieci do szkół.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • tj. warunek zostanie, uznany za pełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje wyposażeniem umożliwiającym świadczenie przewozu osób w ilości, co najmniej 4 autobusów. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • tj. warunek zostanie, uznany za pełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje wyposażeniem umożliwiającym świadczenie przewozu osób w ilości, co najmniej 4 autobusów. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł w zakresie określonym niniejszym zamówieniem.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98

 • 2 - Czas podstawienia pojazdu zastępczego - 2

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakres zmiany określony jest w § 9 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminawalcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie.doc (DOC, 40.KB) 2015-08-03 12:11:01 40.KB 388 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SWIZ dowóz dzieci - trasy otwarte.doc (DOC, 170KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-08-03 12:11:12 170KB 100 razy
2 Zał. nr 1 formularz ofertowy.doc (DOC, 76KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-08-03 12:11:22 76KB 223 razy
3 zał. nr 2 ośw. warunki.doc (DOC, 18.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-08-03 12:11:33 18.KB 73 razy
4 zał. nr 3 wykaz prac.doc (DOC, 17KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-08-03 12:11:42 17KB 69 razy
5 zał. nr 4 ośw. wykluczenie.doc (DOC, 17.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-08-03 12:11:56 17.KB 76 razy
6 zał. nr 5 grupa kapitałowa.doc (DOC, 22KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-08-03 12:12:04 22KB 71 razy
7 zał. nr 6 wzór umowy.doc (DOC, 47KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-08-03 12:12:14 47KB 85 razy
8 zał. nr 7 trasy - otwrate.doc (DOC, 51KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-08-03 12:12:22 51KB 346 razy
9 zał. nr 8 Liczba dni do przewozów.xls (XLS, 21KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-08-03 12:12:33 21KB 69 razy
10 zał nr 9 dane płatnikow.doc (DOC, 30.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-08-03 12:12:42 30.KB 67 razy
11 Zał. nr 10 zobowiązanie.doc (DOC, 36KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-08-03 12:12:51 36KB 74 razy
12 06_08_2015_14_30_30_zał. nr 6 wzór umowy.doc (DOC, 36KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-08-06 14:30:30 36KB 49 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 modyfikacja SWIZ.doc (DOC, 10.KB) 2015-08-06 14:30:18 10.KB 413 razy
2 zmiana_tresci_swiz 1.doc (DOC, 29.KB) 2015-08-09 21:36:57 29.KB 417 razy
3 zmiana ogłoszenia.doc (DOC, 35KB) 2015-08-09 21:37:34 35KB 411 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie o wyborze oferty - regularne.doc (DOC, 38KB) 2015-08-13 12:36:03 38KB 431 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Szynkaruk 03-08-2015 12:11:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Szynkaruk 03-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Hanna Szynkaruk 13-08-2015 12:36:03