Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony - Dostawa przyrządów do pomiaru prędkości i rejestracji pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość wraz z wyposażeniem i instalacją.

WÓJT GMINY WAŁCZ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY:

 

Dostawa przyrządów do pomiaru prędkości i rejestracji pojazdów

przekraczających dopuszczalną prędkość wraz z wyposażeniem i instalacją.


Numer ogłoszenia: 145574 - 2012; data zamieszczenia: 08.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: WWW.GMINAWALCZ.PL

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa przyrządów do pomiaru prędkości i rejestracji pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość wraz z wyposażeniem i instalacją..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2) Opis przedmiotu zamówienia: a)W skład zamówienia wchodzą: -aparatura radarowa w kontenerze, -oprogramowanie, -sprzęt komputerowy, -obsługa techniczna. b) Aparatura radarowa musi charakteryzować się następującymi parametrami technicznymi i cechami: - pomiar prędkości pojazdów z wykorzystaniem efektu Dopplera - musi być przystosowane do pomiaru prędkości i rejestracji pojazdów na drodze posiadającej trzy pasy ruchu - być przewoźna, przystosowana do pomiarów w dowolnym miejscu przy drodze, łatwa w załadunku i rozładunku z chronionymi wszystkimi podzespołami przyrządu i urządzeniami dodatkowymi przez odpowiednią obudowę w postaci kontenera. - posiadać możliwość ustawienia prędkości progowej w zakresie od 25-250 km/h z zakresem działki elementarnej o l km/h, - wyróżniać się nieskomplikowaną procedurą programowania i obsługi z programem umożliwiającym szybkie ustawienie parametrów aparatu oraz danych takich jak data, godzina, miejsce pomiaru, prędkość mierzoną i dopuszczalną, - umożliwiać zdalne sterowanie za pomocą komputera przenośnego z odległości nie mniejszej niż 100 m przy zastosowaniu przewodu i bezprzewodowo (z wykorzystaniem standardu Wi-Fi ) - po przekroczeniu przez pojazd prędkości progowej, rejestrować w pamięci wykonany pomiar oraz zdarzenie drogowe z możliwością ich natychmiastowego odtworzenia na miejscu lub w dowolnym innym czasie bez konieczności zatrzymywania pracy urządzenia, - wykonywać identyfikację w dokumentacji pomiarowej tj. nr zdjęcia, nr przyrządu pomiarowego którym wykonano pomiar, zmierzoną prędkość, obowiązujące ograniczenie prędkości, datę i godzinę pomiaru z dokładnością do l sekundy, adres pomiaru, kierunek prowadzonego pomiaru, - być wyposażona w system pamięci pozwalający na zarejestrowanie min. 30.000 zdarzeń drogowych bez możliwości jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz oraz zapisem zdjęć w formacie uniemożliwiającym ich otwarcie dowolnym programem graficznym, - posiadać funkcję przenoszenia zawartości pamięci przyrządu do komputera i posiadać kompatybilny program komunikacyjny do przenoszenia zawartości pamięci do innych programów analitycznych, - po przekroczeniu przez pojazd prędkości progowej zapisu w pamięci urządzenia czytelnego zdjęcia na którym widoczny będzie nie budzący wątpliwości wizerunek kierującego oraz numer rejestracyjny pojazdu, - posiadać funkcję wyeksponowania dowolnego fragmentu na zdjęciu ustawienia jasności, ostrości oraz kontrastu, - aparat cyfrowy - pracujący w technice cyfrowej z podaniem nazwy i typu matryca monochromatyczna (zapis obrazu w kolorze czarno-białym), rozdzielczością nie większą niż 5 min pikseli, umożliwiający dokonanie zapisu zdjęć oraz bezbłędną identyfikację, wyposażony w odpowiednie filtry - odblaskowy i antyrefleksyjny, - lampa błyskowa z osobnym źródłem zasilania, brak efektu przegrzania, interwał przeładunkowy max. 0,5 sęk, wykonywanie zdjęć w dzień i w nocy sposób bezpieczny dla kierowców, czas pracy urządzenia min. 8 h bez konieczności powtórnego ładowania akumulatorów, - być wyposażona w akumulatory żelowe oraz przyrząd do ich ładowania; - minimum 98% wykonanych zdjęć nadawać się do dalszej obróbki dla wytworzenia dokumentacji mandatowo-procesowej - być przystosowane do pracy przez całą dobę w temperaturach zewnętrznych min.-10°C do +50°C - ogólnie, oraz w różnych warunkach atmosferycznych - być wyposażone w pulpit sterowniczy przystosowany do sterowania, z podświetlonym polem odczytowym, które jest czytelne zarówno w dzień jak i w nocy oraz posiadać instrukcję obsługi w języku polskim; - posiadać zatwierdzenie typu na wszystkie wymienione konfiguracje tj. -prowadzenie pomiaru na poboczu drogi z urządzeniem ustawionym na statywie -prowadzenie pomiaru z pojazdu stojącego na poboczu drogi, -prowadzenie pomiaru z kontenera, -prowadzenie pomiaru z masztu c) Wyposażenie w sprzęt komputerowy do przetwarzania zarejestrowanego materiału, w tym: - Notebook l szt. o parametrach nie gorszych niż: procesor Intel Córę i7-740QM - przekątna ekranu 15,6 - rozdzielczość nominalna 1600x900 piksełi w technologii LED- karta graficzna obsługująca DirectX 11, SM 5.0 oraz AvivoHD - pamięć RAM: 4096 MB DDR3 1333MHŻ -pojemność HDD 500GB - komunikacja: LAN 100 Mbps, WiFi IEEE 802.11 a/g/n, bluetooth - DVD (+/-) RW Super Multi Dual Layer -wyjścia : HDMI - system operacyjny Windows 7 d) Wymagane warunki dodatkowe. - Dokumentacja urządzenia, instrukcja obsługi, oprogramowanie, wydruki, menu obsługi winny być w języku polskim. - Wykonawca złoży wraz z ofertą szczegółowy opis techniczny oferowanego urządzenia i oprogramowania. Dokumenty, pod rygorem odrzucenia oferty, mają być złożone w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski. - Urządzenie musi posiadać Decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w sprawie zatwierdzenia typu radarowego urządzenia do pomiaru prędkości- na wszystkie niżej wymienione konfiguracje, tj. min. na: prowadzenie pomiaru na poboczu drogi z urządzeniem ustawionym na statywie, prowadzenie pomiaru z pojazdu stojącego na poboczu drogi, prowadzenie pomiaru z urządzenia umieszczonego w kontenerze, prowadzenie pomiaru z urządzenia umieszczonego w maszcie, - Aktualne świadectwo legalizacji wydane przez właściwy Okręgowy Urząd Miar wystawione dla Straży Gminnej w Wałczu ( po wyborze oferty przy dostawie sprzętu ). - Urządzenie musi posiadać orzeczenie o spełnieniu wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, wydane przez uprawnione Laboratoria Ochrony Radiowej-dokument należy złożyć wraz z ofertą. - Urządzenie musi być kompletne i realizować funkcje pomiaru prędkości i rejestracji wykroczeń bez konieczności zakupu jakichkolwiek innych dodatkowych akcesoriów eksploatacyjnych. - Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia na koszt własny w terminie 3 dni od daty dostawy, osób wskazanych przez Zamawiającego do stopnia bezbłędnego, praktycznego opanowania umiejętności obsługi sprzętu i oprogramowania. Szkolenie przeprowadzi przedstawiciel wykonawcy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone wydaniem odpowiedniego zaświadczenia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.30.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Brak

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminawalcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 6 pokój nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.05.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 Biuro Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ na dostawę fotoradaru.doc (DOC, 112KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-08 14:42:25 112KB 87 razy
2 załaczniki 1-2-3-.doc (DOC, 37KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-08 14:42:53 37KB 70 razy
3 wzór umowy.doc (DOC, 34.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-05-08 14:43:15 34.KB 79 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 odpowiedzi na pytania.doc (DOC, 26.KB) 2012-05-11 14:22:41 26.KB 613 razy
2 Odpowiedzi na pytania II.doc (DOC, 26KB) 2012-05-15 15:01:16 26KB 568 razy
Wynik postępowania
1 Wynik wyboru oferty.doc (DOC, 38KB) 2012-05-23 13:52:04 38KB 637 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 08-05-2012 14:39:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Pawlik 08-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 23-05-2012 13:52:04