Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Usługi przewozów regularnych specjalnych uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2015/2016

Wójt Gminy Wałcz

ogłasza przetarg nieogranicozny na:

Usługi przewozów regularnych specjalnych uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2015/2016
Numer ogłoszenia: 196690 - 2015; data zamieszczenia: 03.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawalcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi przewozów regularnych specjalnych uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2015/2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług przewozów szkolnych obejmujących dowozy dzieci do szkół położonych na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2015/2016. Pod pojęciem przewozów szkolnych Zamawiający rozumie realizację odwozów uczniów w ramach komunikacji regularnej specjalnej wraz z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu uczniów. Przewozy dzieci będą dokonywane: z punktu zbiorczego (przystanku) w miejscu zamieszkania, do wskazanej szkoły, zgodnie ze szczegółowym godzinowym rozkładem kursów wraz z wyznaczonymi przystankami - do punktu zbiorczego w miejscu zamieszkania. Dowóz uczniów do placówek oświatowych w dni powszednie nie może rozpoczynać się wcześniej niż godzinę przed rozpoczęciem lekcji w poszczególnych szkołach. Odwóz nie może kończyć się później niż godzinę po zakończeniu lekcji, zgodnie z planem zajęć w poszczególnych placówkach. Przewozy szkolne obejmują wszystkie dni nauki szkolnej określone przez Ministra Edukacji Narodowej w kalendarzu roku szkolnego 2015/2016. Przystanki docelowe znajdują się przy szkołach, natomiast przystanki (punkty zbiorcze) na trasie wyznacza Zamawiający w każdej objętych dowozem miejscowości. Przedmiot zamówienia składa się z 8 części - tras, które są wyszczególnione w załączniku nr 7 do SIWZ. Ilość dowożonych dzieci z poszczególnych miejscowości oraz szkół zawiera załącznik nr 7 do SWIZ..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonej przez Wykonawcę do oferty licencji.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną główną usługę. Za jedną usługę główną Zamawiają cy uzna: usługę w zakresie transportu publicznego rozumianego, jako regularne przewozy specjalne dzieci do szkół.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie, uznany za pełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje wyposażeniem umożliwiającym świadczenie przewozu osób w ilości, co najmniej 4 autobusów. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie, uznany za pełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje wyposażeniem umożliwiającym świadczenie przewozu osób w ilości, co najmniej 4 autobusów. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł w zakresie określonym niniejszym zamówieniem.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98

 • 2 - Czas podstawienia pojazdu zastępczego - 2

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakres zmiany określony jest w § 9 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminawalcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie.doc (DOC, 40KB) 2015-08-03 12:44:36 40KB 378 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SWIZ dowóz dzieci - trasy zamknięte.doc (DOC, 170KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-08-03 12:44:45 170KB 97 razy
2 Zał. nr 1 formularz ofertowy.doc (DOC, 30.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-08-03 12:44:54 30.KB 100 razy
3 zał. nr 2 ośw. warunki.doc (DOC, 18.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-08-03 12:45:02 18.KB 95 razy
4 zał. nr 3 wykaz prac.doc (DOC, 17KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-08-03 12:45:14 17KB 99 razy
5 zał. nr 4 ośw. wykluczenie.doc (DOC, 17.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-08-03 12:45:24 17.KB 91 razy
6 zał. nr 5 grupa kapitałowa.doc (DOC, 22KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-08-03 12:45:33 22KB 71 razy
7 zał. nr 6 wzór umowy.doc (DOC, 47.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-08-03 12:45:42 47.KB 95 razy
8 zał. nr 7 trasy - Zamkniete.doc (DOC, 53.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-08-03 12:45:52 53.KB 350 razy
9 zał. nr 8 Liczba dni do przewozów.xls (XLS, 21KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-08-03 12:46:04 21KB 106 razy
10 zał nr 9 dane płatnikow.doc (DOC, 30.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-08-03 12:46:14 30.KB 131 razy
11 Zał. nr 10 zobowiązanie.doc (DOC, 36KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-08-03 12:46:26 36KB 94 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 zmiana ogłoszenia.doc (DOC, 19.KB) 2015-08-06 14:22:50 19.KB 396 razy
2 zmiana treści swiz.doc (DOC, 17KB) 2015-08-06 14:23:06 17KB 453 razy
3 zmiana_tresci_swiz 1.doc (DOC, 29.KB) 2015-08-09 21:31:28 29.KB 397 razy
4 09_08_2015_21_31_49_zmiana ogłoszenia.doc (DOC, 35.KB) 2015-08-09 21:31:49 35.KB 413 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie o wyborze oferty - regularne specjalne.doc (DOC, 45.KB) 2015-08-13 12:35:34 45.KB 387 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Szynkaruk 03-08-2015 12:44:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Szynkaruk 03-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Hanna Szynkaruk 13-08-2015 12:35:34