Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dożywanie dzieci w szkołach na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2015/2016

Wojt Gminy ogłasza:

Znak sprawy: GK.ZP.271.9.2015

Zamawiający Gmina Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz

 

Dożywanie dzieci w szkołach na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2015/2016


 

Tryb udzielania zamówienia

Podstawa prawna: Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. 2013r., poz. 907).

Mając na względzie, iż przedmiot zamówienia – usługi restauracyjne (kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień – 55320000-9, 55322000-3, 55321000-6) ma charakter usługi niepriorytetowej, określonej w kategorii nr 17 załącznika nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. Nr 12, poz. 68), zamawiający wyjaśnia, iż w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie mają postanowienia określone w art. 5 ust. 1 ustawy, w zakresie terminu składania ofert oraz zakazu ustalania kryterium oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz art. 5a ustawy.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie posiłków na dożywianie dzieci i młodzieży w Szkołach na terenie Gminy Wałcz. Prognozowana liczba dzieci objętych dożywianiem wynosi 683 . Liczba dni nauki w roku szkolnym 2015/2016 wynosi 181. Dożywianie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej poczynając od 02.09.2014r. do końca zajęć szkolnych w roku szkolnym 2014/2015. Prognozowana dzienna ilość posiłków dla poszczególnych Szkół wynosi :

1. Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Strącznie – 420

Miejsce dostawy :

 • Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Strącznie - 83

 • Szkoła filialna im. Janusza Korczaka w Gostomi – 90,

 • Szkoła filialna w Różewie - 83,

 • Szkoła filialna im Unii Europejskiej w Karsiborze - 164,

2.Szkoła Podstawowa w Dębołęce - 57,

3. Gimnazjum im Ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie - 78.

Miejsce dostawy :

 • Gimnazjum w Chwiramie - 78.

 • Gimnazjum w Lubnie - 49,

4. Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym im. Juliana Tuwima w Witankowie - 51

5. Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym im. 4 Dywizji Piechoty w Szwecji - 28,

Szacunkowa liczba dzieci objętych dożywianiem to ok.683 (liczba ta w ciągu roku szkolnego może ulec zmianie - zmniejszeniu lub zwiększeniu o 20 %),

1.1. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem, porcjowaniem posiłków, w szczególności koszty zakupu artykułów spożywczych, koszty obsługi i przygotowywania posiłków, koszty uzyskania stosownych zezwoleń, podatków, koszty utrzymania personelu, itp.

1.2. Warunki dotyczące posiłków

Wykonawca będzie przygotowywał posiłki w formie pełnych obiadów jednodaniowych, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Posiłki, pod względem technologii wykonania i jakości, spełniać muszą normy określone przez Instytut Żywności i Żywienia Dzieci i Młodzieży, w szczególności posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego.

Obiad musi spełniać następujące warunki ilościowe :

1. zupa gramatura nie mniej niż 250 ml i kaloryczność nie mniej niż 200 kcal,

2. drugie danie gramatura nie mniej niż 400 gram i kaloryczność nie mniej niż 600 kcal,

- ziemniaki lub ryż, kasza, makaron itp. gramatura nie mniej niż 200 gram

- mięso lub ryba gramatura nie mniej niż 100 gram

- surówka gramatura od 90-100 gram

- kompot, gramatura nie mniej niż 200 ml.

Posiłki będą dostarczane naprzemiennie tj. zupa z wkładką w następnym dniu danie z mięsem, ziemniakami lub kaszą lub ryżem i napojem lub kompotem.

Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe: jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj potrawy nie może powtarzać się w tym samym tygodniu, w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 3 razy obiad z drugim daniem mięsnym lub rybnym oraz 2 razy obiad bezmięsny ( pierogi, naleśniki, kopytka, krokiety ) o gramaturze nie mniejszej niż 400 gram. Do przygotowywania posiłków należy używać produktów wysokiej jakości i zawsze świeżych, posiadających aktualne terminy ważności, nabytych w źródłach działających zgodnie zobowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi. Wyklucza się serwowanie posiłków

przygotowanych na bazie fastfood. Zamawiający nie zezwala również na stosowanie w procesie żywienia następujących produktów: konserw, produktów z glutaminianem sodu, parówek oraz wędlin z dodatkiem preparatów białkowych (soja) i/lub skrobi modyfikowanej. Zupy muszą być gotowane na wywarze mięsno –warzywnym, Zamawiający nie dopuszcza możliwości serwowania zup przygotowanych na bazie proszku.

Owoce i warzywa użyte do przygotowania posiłku muszą być świeże lub mrożone, Zamawiający nie dopuszcza możliwości przygotowywania potraw i napojów na bazie suszu. Owoce podawane dzieciom mają być w całości, niedopuszczalne jest dzielenie jednego owocu pomiędzy kilkoro dzieci.

Potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych, konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych. Do przygotowania posiłku zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli.

1.3. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania i przedstawienia zleceniodawcy (Dyrektorom Szkół) z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, jadłospisów dożywania w poszczególnych dniach. Jadłospisy będą sporządzane na okresy co najmniej dwóch tygodni.

1.4. Godziny dostarczania posiłków Wykonawca ustali z Dyrektorami poszczególnych Szkół, jednak dostawy do wszystkich Szkół, należy realizować nie późnej niż do godziny 11.00.

1.5. Posiłki będą wydawane na terenie szkół. Posiłki Wykonawca będzie dostarczał we własnym zakresie, na własny koszt.

1.6. Zamawiający zapewnia naczynia i sztućce do spożywania wydawanych posiłków.

1.7. Wydawanie posiłków leży po stronie zamawiającego.

1.8. Informacja o zmianach w liczbie dostarczanych posiłków lub dodatkowych w dniach wolnych od nauki szkolnej Zamawiający (Dyrektorzy Szkół lub osoby przez niego upoważnione), jest obowiązany przekazać Wykonawcy z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających jakość przygotowywanych posiłków, pod względem kaloryczności, gramatury, temperatury, itp.

1.9. Warunki rozliczenia za dostarczone posiłki:

 • rozliczenia za dostarczone posiłki będą realizowane jeden raz na miesiąc na podstawie zestawienia liczby dostarczonych posiłków i dni żywieniowych,

 • zestawienia należy wykonać (indywidualnie dla każdej ze Szkół) i dostarczyć do 5 każdego miesiąca następującego po miesiącu w którym realizowano dostawy posiłków,

 • zapłata za dostarczone posiłki nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 7 dni po otrzymaniu zestawienia i faktur.

 • każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość dostaw.

 • Płatnikami każdej części będą poszczególne szkoły lub GOPS. Na każdą część zamówienia zostanie zawarta osobna umowa.

1.10. Kody CPV:

55320000-9 usługi podawania posiłków

55322000-3 usługi gotowania posiłków

55321000-6usługi przygotowania posiłków

2. Termin wykonania zamówienia:

 • rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia – 02.09.2015r.

 • zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia – do 31.06.2015r.

3. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

3.1. Zamawiający przewiduje porozumiewanie się z Wykonawcami drogą elektroniczną na adres: walcz@walcz.ug.gov.pl, faksem na numer 67 258 02 41, lub pisemnie na adres Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz

3.2.. Do udzielania szczegółowych informacji w zakresie przedmiotu zamówienia i procedur postępowania upoważniona jest:

Pan Marek Pawlik , e-mail:marek@walcz.ug.gov.pl

4 Termin związania ofertą:

4.1. Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, w tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

5 Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.

5.1 Ofertę należy złożyć do dnia 14.08.2015r. do godziny 10.00 w Biurze Obsługi Interesanta, ul. Dąbrowskiego 8; 78-600 Wałcz.

5.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.08.2015r. o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Dąbrowskiego 8; 78-600 Wałcz.

6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu obliczania ceny.

6.1 Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie, które będą brane pod uwagę przy ocenie ofert:

Lp.

Nazwa kryterium

Punkty

Waga

1

Cena brutto jednego obiadu

max. 100

70%

2

miejsce wytwarzania/ przygotowania posiłków

max. 100

30%

 

6.2 Określenie skali ocen poszczególnych kryteriów:

Centa brutto jednego obiadu -70% max 100 pkt.

Oferta z najniższą wartością brutto uzyska 100 pkt., pozostałe oferty zostaną ocenione wg wzoru:

Ilość punktów w kryterium cena =[ najniższa oferta cenowa /cena oferty badanej] x 100 pkt x 70%

6.3 miejsce wytwarzania/przygotowania posiłków – 30% max. 100 pkt

-na terenie gmina Wałcz – 100 pkt

-na terenie miasta Wałcz 50 pkt

-na terenie powiatu wałeckiego 30 pkt

-na terenie województwa zachodniopomorskiego – 10 pkt

-poza terenem woj. zachodniopomorskiego 0 pkt.

Zamawiającemu zależy, aby dostarczone posiłki były świeże i docierały do dzieci jak najszybciej po ugotowaniu oraz na ograniczeniu ryzyka wychłodzenia czy też niedostarczenia posiłków z uwagi na warunki pogodowe i drogowe. Budynki Szkoły do której będą dowożone gorące posiłki znajdują się w różnych miejscach na terenie gminy Wałcz.

7. Do oferty należy dołączyć: formularz ofertowy załączony do ogłoszenia oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.  

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 dożywianie dzieci.doc (DOC, 42.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-08-06 14:59:45 42.KB 98 razy
2 oferta cenowa.doc (DOC, 24.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-08-06 14:59:55 24.KB 102 razy
3 - ośw. wykluczenie.doc (DOC, 17KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-08-06 15:00:05 17KB 79 razy
4 wzór umowy.doc (DOC, 31.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-08-06 15:00:12 31.KB 275 razy
Wynik postępowania
1 Wynik wyboru oferty.doc (DOC, 46KB) 2015-08-18 14:59:26 46KB 464 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Szynkaruk 06-08-2015 14:59:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Szynkaruk 06-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 18-08-2015 14:59:26