Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARG NIEOGRANICZONY: Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4X4 na pojedynczych kołach dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Golcach Gmina Wałcz

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Zawiadomienie o zmianie w SIWZ


WÓJT GMINY WAŁCZ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY:

Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4X4 na pojedynczych kołach dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Golcach Gmina Wałcz


Numer ogłoszenia: 261428 - 2015; data zamieszczenia: 05.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawalcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4X4 na pojedynczych kołach dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Golcach Gmina Wałcz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie używanego ( wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2006r ) średniego samochodu pożarniczego dla jednostki ochrony przeciwpożarowej tj. Ochotniczej Straży Pożarnej w Golcach Gmina Wałcz, spełniającego wymogi przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych specjalnych, o wymaganiach technicznych określonych w załączniku Nr 1a do niniejszej SIWZ. Wóz bojowy na podwoziu z kabiną 4 -drzwiową 6-osobową, silnikiem wysokoprężnym TD o mocy min. 240 kM, z napędem 4 x 4, zbiornikiem na wodę o poj. min. 2500 i środek pianotwórczy o poj. min. 200l oraz działko wodno - pianowe, autopompą dwuzakresową z regulacją ręczną, wyposażeniem w środki łączności i nagłośnienia, osprzętem oświetlenia zewnętrznego wraz z agregatem prądotwórczym. Wyposażenie pojazdu musi odpowiadać Polskiej Normie PN-EN 1846-2 oraz PN-EN 1846-3..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.40.00-9, 34.14.42.10-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie wymagane

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie określa się. Ocena spełniania warunku na podstawie złożonego oświadczenia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie określa się. Ocena spełniania warunku na podstawie złożonego oświadczenia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie określa się. Ocena spełniania warunku na podstawie złożonego oświadczenia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie określa się. Ocena spełniania warunku na podstawie złożonego oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Karta technologiczna oferowanego wozu bojowego potwierdzająca spełnianie wymagań określonych rozdziale IV pkt. 1 oraz w załączniku Nr 1a. 2) Kopia świadectwa homologacji dla pojazdu. 3) Fotografie oferowanego pojazdu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - okres rękojmi - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminawalcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, pokój nr 19.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy przy ul. Dąbrowskiego 8 w Wałczu..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ -dostwa wozu strażackiego do OSP Golce.doc (DOC, 449KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-10-05 11:32:37 449KB 300 razy
2 Załącznik Nr 1a.doc (DOC, 85.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-10-05 11:33:10 85.KB 407 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Zmiana ogłoszenia w BZP Nr 267310.doc (DOC, 35.KB) 2015-10-09 11:23:41 35.KB 458 razy
2 Zmiana SIWZ - 1.doc (DOC, 30KB) 2015-10-09 11:23:54 30KB 552 razy
3 odpowiedzi - 1.doc (DOC, 32KB) 2015-10-12 15:03:46 32KB 383 razy
4 odpowiedzi - 2.doc (DOC, 31.KB) 2015-10-14 11:01:55 31.KB 415 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 05-10-2015 11:32:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Pawlik 05-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 14-10-2015 11:01:55