Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wałcz

W dniu 06.11.2015r. ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2015/S 216 - 394513

 

Ogłoszenie przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)
Sekcja I : Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Gmina Wałcz Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: ul. Dąbrowskiego 8
Miejscowość: Wałcz Kod pocztowy: 78-600 Państwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: Gmina Wałcz Tel.: +48 672580241
Osoba do kontaktów: Marek Pawlik
E-mail: m.pawlik@gminawalcz.pl Faks: +48 672580241
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.walcz.ug.gov.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
Więcej informacji można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III)
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
Inna: (proszę określić)
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 2 / 23
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inny: (proszę określić)
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 3 / 23
Sekcja II : Przedmiot zamówienia
II.1) Opis :
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy
Wałcz
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu
Roboty budowlane Dostawy Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych
środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą
Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form
Kategoria usług: nr: 16
Zob. kategorie usług w załączniku
C1
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
_____
Kod NUTS:
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba : _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : _____ uczestników planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach : _____ albo w miesiącach : _____
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat :
_____
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 4 / 23
_____
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy
Wałcz
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90500000
Dodatkowe przedmioty 90511200
90512000
90513000
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie
II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)
To zamówienie podzielone jest na części: tak nie
(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
Przedmiotem zamówienia jest zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości z
terenu Gminy Wałcz z ich transportem i przekazaniem do zagospodarowania oraz wydzierżawienie pojemników
na odpady zmieszane i segregowane dla właścicieli nieruchomości i na odpady segregowane zbiorczo
(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)
Opcje : tak nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____
(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak nie
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 5 / 23
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) _____ albo Zakres: między : _____ i: _____
(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:
w miesiącach: _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 01/01/2016 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 31/12/2016 (dd/mm/rrrr)
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 6 / 23
Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)
Wadium należy wnieść w wysokości: 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).
Wadium może być wnoszone:
1) W pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego nr 24 1240 3712 1111 0000 4363 6691 z dopiskiem
wadium odpady komunalne
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym,
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.
4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z
treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i
bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że
zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności,
2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym.
6. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego
wykluczony a jego oferta odrzucona.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy:
1) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy,
2) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem pkt 7 ppkt 2.
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
12. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 23
13. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty
upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
_____
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
(jeżeli dotyczy)
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia
1. Postanowienia dotyczące składania oferty wspólnej przez wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia:
1. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia,
dokumenty, o których mowa w pkt 6.1. SIWZ składają wspólnie wszyscy wykonawcy (dokument może być
złożony przez pełnomocnika), a każdy z wykonawców składa oddzielnie dokumenty wymienione w pkt. 6.2.
SIWZ
2. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy w ofercie musi być wskazany pełnomocnik do reprezentowania wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowania
i zawarcia umowy w sprawie zamówień publicznych. Do oferty należy załączyć dokument ustanawiający
pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także
pełnomocnictwo do poświadczania za zgodność z oryginałem wszystkich kopii.
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia Zamawiający
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, będzie żądał umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców. Umowa nie może być umową przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszaj
4.Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie
zasady określone w pkt 6.5. niniejszego rozdziału
5. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną
będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem
realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz
czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
6. Zamawiający żąda wskazania w ofercie, części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom według wzoru stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ
III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____
III.2) Warunki udziału:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 8 / 23
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielnie zamówienia (wzór wg załącznika
nr 6 do SIWZ);
- W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną we własnym imieniu.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
- W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną.
3. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do
siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z
Wykonawców oddzielnie.
5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z
Wykonawców oddzielnie.
6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy –
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z
Wykonawców oddzielnie.
7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy –
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z
Wykonawców oddzielnie.
8. Aktualną informację z Krajowego rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10-11 ustawy –
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z
Wykonawców oddzielnie.
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza RP
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz. 231):
pkt 2–4 i 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 23
– nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
pkt. 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 -8 oraz 10-11
ustawy.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i trzecie, lit. b oraz pkt 2, ww. rozporządzenia
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do
wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
1. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu ma obowiązek
złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu (wzór wg załącznika nr 2 do SIWZ)
- W przypadku składania oferty wspólnej ww.
oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu
wykonawców składających ofertę wspólną
2.Informacja z banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden
z Wykonawców.
3. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę min 1.000.000,00 zł.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
muszą spełniać warunki dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
— warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli
wykonawca wykaże, że:
a) posiadają dostęp do środków finansowych lub
posiadają zdolność kredytową w wysokości co najmniej
300.000,00 zł (trzysta tysięcy zł),
b) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż 1.000.000 zł.
W przypadku złożenia przez Wykonawców
dokumentów zawierających dane w innych walutach
niż w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone
według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego
(NBP) (strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/
Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania się
ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Te same zasady
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 10 / 23
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden
z Wykonawców.
Korzystanie z zasobów innych podmiotów
1. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i
doświadczeniu lub potencjale technicznym, osobach
zdolnych do realizacji zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków,
musi on udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia (wzór wg
załącznika nr 8 lub inny dokument, z którego takie
zobowiązanie wynika np. umowa itp.)
2. Jeżeli podmioty o których mowa w pkt. 6.3 będą
brały udział w realizacji części zamówienia muszą
one przedstawić dokumenty wymienione w pkt. 6.2.
Ponadto podmiot udzielający Wykonawcy zasobu w
postaci wiedzy i doświadczenia musi uczestniczyć w
realizacji zamówienia (np., w charakterze doradcy,
podwykonawcy itp.), co musi być wykazane w
załączniku nr 8 do SIWZ.
Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich
innych danych finansowych w walucie.
Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie
złożonej informacji banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową oraz opłaconej polisy,
a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca ma ubezpieczoną
odpowiedzialność cywilną, zasadzie spełnia/nie spełnia
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
1. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu ma obowiązek
złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu (wzór wg załącznika nr 2 do SIWZ)
- W przypadku składania oferty wspólnej ww.
oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu
wykonawców składających ofertę wspólną.
2. Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności
regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Wałcz
zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013r. poz. 1399).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden
z Wykonawców.
3. Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie zbierania i transportu odpadów wydane na
podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden
z Wykonawców.
4 Wykaz wykonywanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych
głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
muszą spełniać warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania:
a) posiadają zezwolenie na zbieranie i transport
odpadów ( zgodnie z kodami odpadów ) wydane
na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze
zm.);
b) są wpisani do rejestru działalności regulowanej w
zakresie odbierania odpadów komunalnych ( zgodnie
z kodami odpadów ) od właścicieli nieruchomości na
terenie Gminy Wałcz, prowadzonego przez Wójta
Gminy Wałcz.
Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie
złożenia dokumentów potwierdzających posiadanie
zezwolenia na zbieranie i transport odpadów oraz wpisu
do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez
Wójta Gminy Wałcz, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2. posiadania wiedzy i doświadczenia tj.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy wykonali lub wykonują w okresie
ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie usługi
polegające na zbieraniu i transporcie odpadów
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 11 / 23
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
(wzór wg załącznika nr 3 do SIWZ) oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie
- W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy
składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww
wykaz.
5. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń
technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu
wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie
do dysponowania tymi zasobami (wzór wg załącznika
nr 4 do SIWZ);
- W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy
składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww
wykaz.
6. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami (załącznik nr 5 do SIWZ)
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden
z Wykonawców.
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza RP
6.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w § 3
ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.
z 2013r., poz. 231):
pkt 2–4 i 6 składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości,
– nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o
zamówienie.
pkt. 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu
sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w
komunalnych od właścicieli nieruchomości w ilości co
najmniej 1000 Mg/rok.
Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie
złożonego wykazu wykonanych lub wykonywanych
usług i dokumentów potwierdzających, że zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, na zasadzie
spełnia/nie spełnia.
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może
polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączącego
go z nimi stosunku. W takiej sytuacji wykonawca
zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował
wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji
prawo korzystania z ich wiedzy i doświadczenia
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany
udowodnić Zamawiającemu, że przekazanie potencjału
przez inny podmiot będzie miało charakter rzeczywisty,
faktyczny, pozwalający na realne wykorzystanie
wiedzy i doświadczenia w toku realizacji zamówienia.
Dysponowanie zasobami musi zostać udowodnione
Zamawiającemu przez Wykonawcę w sposób
nie budzący wątpliwości co do tego, czy podmiot
udostępniający swoje zasoby z zakresu wiedzy i
doświadczenia posiada je i rzeczywiście udostępnia.
Doświadczenie nie stanowi dobra, które może być
przedmiotem samodzielnego obrotu. Doświadczenie
stanowi składnik przedsiębiorstwa w znaczeniu
przedmiotowym i dzieli byt prawny przedsiębiorstwa
(w rozumieniu. art. 551 i art. 552 Kodeksu cywilnego).
Nie jest zatem możliwe udostępnienie doświadczenia
bez jednoczesnego udostępnienia przedsiębiorstwa,
z którym to doświadczenie jest związane. Z tych
też względów dla potwierdzenia rzeczywistego
udostępnienia zasobu doświadczenia, konieczny
jest osobisty udział tego podmiotu w wykonywaniu
zamówienia.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków,
o których mowa w pkt. 2, polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.
2b ustawy Pzp, Zamawiający, w celu oceny, czy
Wykonawca będzie dysponował zasobami innych
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów
dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego
podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu,
przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z
innym podmiotem,
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 12 / 23
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 -8 oraz 10-11
ustawy.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a tiret
pierwsze i trzecie, lit. b oraz pkt 2, ww. rozporządzenia
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się
odpowiednio.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu
złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w
§ 1 ust. 1 pkt 1 – składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma miejsce
zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające
odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być
złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia.
3. dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia tj.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy :
a)dysponują bazą magazynowo-transportową
usytuowaną na terenie Gminy Wałcz lub w odległości
nie większej niż 60 km od jej granicy, do której
wykonawca posiada tytuł prawny, spełniającą
wymagania określone w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
b) dysponują :
• Kierownikiem Zespołu – osobą posiadającą
wykształcenie co najmniej średnie, doświadczenie w
kierowaniu i nadzorowaniu zespołem ludzi w zadaniu
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
• co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do
odbierania i transportu zmieszanych odpadów
komunalnych wraz kierowcami oraz
• co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do
odbierania i transportu selektywnie zebranych odpadów
komunalnych wraz kierowcami oraz
• co najmniej jednym pojazdem do odbierania i
transportu odpadów bez funkcji kompaktującej wraz
kierowcą,
• co najmniej jednym pojazdem skrzyniowym do
odbierania i transportu odpadów wielkogabarytowych i
innych odpadów nie nadających się do kompaktowania,
w tym również niektórych odpadów z PSZOK,
spełniającymi wymagania określone w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r.
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.
Każdy z wymienionych 5 pierwszych pojazdów
MUSI być wyposażony w działający system
pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe
zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych
o położeniu pojazdu i miejsc postojów oraz czujnikami
zapisującymi dane o miejscach wyładunku odpadów,
umożliwiających weryfikacje tych danych.
Co najmniej jeden samochód musi spełniać wymagania
Normy EURO 5.
Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie
złożonego wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i
urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług
w celu wykonania zamówienia wraz z informacją
o podstawie do dysponowania tymi zasobami, na
zasadzie spełnia/nie spełnia.
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 13 / 23
III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: tak nie
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 14 / 23
Sekcja IV : Procedura
IV.1) Rodzaj procedury:
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____
Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) : tak nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)
Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____
Dialog konkurencyjny
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców: _____
albo
Przewidywana minimalna liczba: _____ i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
_____
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert : tak nie
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))
Najniższa cena
albo
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria Waga Kryteria Waga
1. a) Cena za zebranie, transport
i zagospodarowanie odpadów
komunalnych zmieszanych
60 6. _____ _____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 15 / 23
Kryteria Waga Kryteria Waga
2. b) Cena za zebranie, transport
i zagospodarowanie odpadów
komunalnych segregowanych
35 7. _____ _____
3. Termin rozliczenia za wykonanie usługi 5 8. _____ _____
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak nie
(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
_____
IV.3) Informacje administracyjne:
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)
GK.ZP.271.7.2015
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
tak nie
(jeżeli tak)
Wstępne ogłoszenie
informacyjne
Ogłoszenie o profilu nabywcy
Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: 15/12/2015 Godzina: 10:00
Dokumenty odpłatne tak nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: _____ Waluta: _____
Warunki i sposób płatności:
_____
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 15/12/2015 Godzina: 10:15
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data: ______
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Dowolny język urzędowy UE
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 16 / 23
Język urzędowy (języki urzędowe) UE:
PL
Inny:
_____
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do: : ______
albo
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 15/12/2015 (dd/mm/rrrr) Godzina10:15
(jeżeli dotyczy)Miejscowość: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
tak nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 17 / 23
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : tak nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : tak nie
(jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
_____
VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
I. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:
1) formularz oferty zał. nr 1 do SIWZ
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
2) odpowiednie pełnomocnictwa
tylko w sytuacjach określonych w SIWZ)
3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której
wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
(Ww. dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza).
II. Termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.01.2016, do
31.12.2016rr.
III. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
IV. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gminawalcz.pl
V zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% ceny oferty i winno być wniesione
przed zawarciem umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
następujących formach:
- pieniądzu, na numer rachunku bankowego: 24 1240 3712 1111 0000 4363 6691
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielnych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Sposób wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Wykonawca w ofercie, a sposób
jego zwrotu określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ.
VI Zmiany umowy:
1.Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 18 / 23
2. Zamawiający załącza do niniejszej SIWZ wzór umowy, której uzupełnieniu podlegały będą jedynie dane
ustalone w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
VI.4) Procedury odwoławcze:
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska (PL)
Tel.: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____
Tel.: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
18.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.
18.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy.
18.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
18.5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
18.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.
18.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy.
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 19 / 23
18.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
18.5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
18.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.
18.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy.
18.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
18.5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska (PL)
Tel.: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/11/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-147433
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 20 / 23
Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe
I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Oficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Oficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Oficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa _____ Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość _____ Kod pocztowy _____
Państwo _____
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 21 / 23
Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą _____
Część nr : _____ Nazwa : _____
1) Krótki opis:
_____
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny:
3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt
bez VAT: _____
Waluta:
albo
Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 22 / 23
Załącznik C1 – Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia
Dyrektywa 2004/18/WE
Kategoria nr [1] Przedmiot
1 Usługi konserwacyjne i naprawcze
2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty
3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty
4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą
5 Usługi telekomunikacyjne
6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]
7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane
8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]
9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych
10 Usługi badania rynku i opinii publicznej
11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane
12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych
13 Usługi reklamowe
14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem
15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy
16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne
Kategoria nr [7] Przedmiot
17 Usługi hotelarskie i restauracyjne
18 Usługi transportu kolejowego
19 Usługi transportu wodnego
20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe
21 Usługi prawnicze
22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]
23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych
24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
25 Usługi społeczne i zdrowotne
26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]
27 Inne usługi
1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 23 / 23

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 notice.pdf (PDF, 134KB) 2015-11-03 23:53:52 134KB 483 razy
2 2015-OJS216-394513-pl.pdf (PDF, 176KB) 2015-11-07 09:09:48 176KB 367 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz odpady komunalne.doc (DOC, 287KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-11-07 08:49:30 287KB 174 razy
2 Załącznik nr 1 formularz ofertowy.doc (DOC, 52.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-11-07 08:50:13 52.KB 148 razy
3 Załącznik nr 2 oświadczenie o speł. waruknków.doc (DOC, 25KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-11-07 08:50:33 25KB 136 razy
4 Załącznik nr 3 wykaz usług.doc (DOC, 30.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-11-07 08:50:50 30.KB 143 razy
5 Załącznik nr 4 wykaz narzedzi.doc (DOC, 31.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-11-07 08:51:11 31.KB 147 razy
6 Załącznik nr 5 wykaz osób.doc (DOC, 32.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-11-07 08:51:31 32.KB 157 razy
7 Załącznik nr 6 oświadczenie o braku podst. do wykl..doc (DOC, 27.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-11-07 08:51:47 27.KB 137 razy
8 Załącznik nr 7 grupa kapitałowa.doc (DOC, 30KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-11-07 08:52:33 30KB 167 razy
9 Załącznik nr 8- zobowiązanie.doc (DOC, 31KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-11-07 08:52:49 31KB 153 razy
10 Załącznik nr 9 wzór umowy.doc (DOC, 123KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-11-07 08:53:09 123KB 158 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 odpowiedzi na pytania.doc (DOC, 63.KB) 2015-12-07 11:20:14 63.KB 544 razy
2 zmiana siwz.doc (DOC, 55KB) 2015-12-07 11:20:33 55KB 361 razy
3 ogłoszenie -sprostowanie.pdf (PDF, 86.KB) 2015-12-07 11:20:54 86.KB 368 razy
4 Załącznik nr 1 formularz ofertowy - zmieniony.doc (DOC, 53KB) 2015-12-07 11:22:24 53KB 340 razy
5 Załącznik nr 4 wykaz narzedzi - zmieniony.doc (DOC, 33.KB) 2015-12-07 11:22:37 33.KB 345 razy
6 Załącznik nr 9 wzór umowy -zmieniony.doc (DOC, 124KB) 2015-12-07 11:22:55 124KB 393 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie o wyborze oferty.pdf (PDF, 461KB) 2015-12-18 10:38:53 461KB 393 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Szynkaruk 03-11-2015 23:53:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Szynkaruk 03-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Hanna Szynkaruk 18-12-2015 10:38:53