Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa paliw płynnych dla Gminy Wałcz

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

 

www.bip.gminawalcz.pl

0x01 graphic

Wałcz: Dostawa paliw płynnych dla Gminy Wałcz
Numer ogłoszenia: 337776 - 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawalcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych dla Gminy Wałcz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów będących w posiadaniu Zamawiającego, realizowana w formie bezgotówkowych tankowań na stacjach paliw Wykonawcy. Dostawa obejmuje następujące rodzaje paliw: -olej napędowy -benzyna bezołowiowa 95 Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wyniesie: -ON - 60 000 l -benzyna bezołowiowa Pb-95 - 2500 l W okresie trwania umowy prognozowane ilości paliwa mogą ulec zmianie, na którą zamawiający nie ma wpływu, a wynika ona z niemożliwej do przewidzenia ilości poboru paliw. Paliwo musi spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441 ze zm.) oraz normy PN-EN 228, PN-EN 590 i PN-EN 589..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie w/w warunku Wykonawca przedłoży aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku Wykonawca przedłoży wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia, z informacją o podstawie dysponowania. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że dysponuje co najmniej jedną stacją paliw usytuowaną w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego (ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz) czynnej co najmniej we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.00 do 18.00.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ, odpowiednie pełnomocnictwa zgodnie z punktem 6.5 SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 50

 • 2 - Upust - 50

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zmiany są przewidziane zgodnie z załącznikiem 7 do SIWZ projekt umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminawalcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ dostawa paliw.doc (DOC, 165KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-12-10 11:18:36 165KB 141 razy
2 zalacznik nr 1 - paliwo.doc (DOC, 43.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-12-10 11:19:24 43.KB 135 razy
3 Załącznik nr 2 oświadczenie o speł. waruknków.doc (DOC, 25.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-12-10 11:19:49 25.KB 121 razy
4 załącznik nr 3 - paliwa.doc (DOC, 35.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-12-10 11:20:46 35.KB 125 razy
5 Załącznik nr 4 oświadczenie o braku podst. do wykl..doc (DOC, 28KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-12-10 11:21:05 28KB 122 razy
6 Zał 5- grupa kapitałowa.doc (DOC, 40.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-12-10 11:21:21 40.KB 132 razy
7 Załącznik nr 6- zobowiązanie.doc (DOC, 31.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-12-10 11:21:36 31.KB 130 razy
8 załącznik nr 7 - projekt umowy.doc (DOC, 64KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-12-10 11:21:53 64KB 134 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 zmiana swiz.doc (DOC, 24KB) 2015-12-15 11:15:34 24KB 318 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomiene o wyborze oferty paliwa.pdf (PDF, 539KB) 2015-12-22 13:18:58 539KB 363 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Szynkaruk 10-12-2015 11:18:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Szynkaruk 10-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Hanna Szynkaruk 22-12-2015 13:18:58