Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UNIEWAŻNIONY Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej z pompownią ścieków w miejscowości Brzezinki

 

Wałcz, dnia 18.01.2016r.

Znak sprawy: GK.ZP.271.2.2016

 

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w BZP nr : 4011- 2016 z dnia 13.01.2016r., którego przedmiotem zamówienia jest :

 

Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej z pompownią ścieków w miejscowości Brzezinki

 

Wójt Gminy Wałcz uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art. 91 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013r., poz. 907 ) postanawia unieważnić postępowanie.

Uzasadnienie: Podczas prowadzenia przedmiotowego postępowania wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 

                                                                                                 Wójt Gminy Wałcz

                                                                                                    Jan Matuszewski

 

Wójt Gminy Wałcz

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej z pompownią ścieków w miejscowości Brzezinki
Numer ogłoszenia: 4011 - 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawalcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej z pompownią ścieków w miejscowości Brzezinki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompownią (tłocznią) ścieków w miejscowości Brzezinki. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana będzie głównie w pasie drogowym dróg gminnych. Trasę kanalizacji sanitarnej pokazano w części graficznej (zał. do SIWZ). Miejscowość Brzezinki zlokalizowana jest przy drodze gminnej pomiędzy miejscowościami Strączno i Chwiram, miejscowość Strączno zlokalizowana jest przy drodze krajowej nr 22 i sąsiaduje z miejscowością Wałcz i Chwiram, miejscowość Chwiram zlokalizowana jest przy drodze wojewódzkiej nr 178 i sąsiaduje z miejscowościami Wałcz, Strączno, Gostomia i Różewo. Usytuowanie przedsięwzięcia: teren miejscowości Brzezinki, trasa: Brzezinki do drogi gminnej Stączno - Chwiram (włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanit. tłocznej DN 110 w drodze gminnej Strączno - Chwiram). Ogólna długość sieci kanalizacji sanitarnej to ok. 3,4 km: - sieć kanalizacji tłocznej z PEHD typ RC 90x5,4 L= 2682m - sieć kanalizacji grawitacyjnej z PVC 200 x 5,9 L = 682m - sieć kanalizacji grawitacyjnej z PVC 160 x 4,7 L= 42 m Ogólna długość przyłączy kanalizacji sanitarnej 0,4 km Lokalizacja tłoczni ścieków T4 - m. Brzezinki działka nr 83/16 obręb Ługi Wałeckie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do siwz..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości: 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych). 2. Wadium może być wnoszone: 1) W pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego nr 24 1240 3712 1111 0000 4363 6691 z dopiskiem wadium kanalizacja Brzezinki 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: 1) wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, 2) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 ppkt 2. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 13. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie roboty budowlane podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za jedną robotę budowlaną podobną zamawiający uzna: budowę, przebudowę lub remont kanalizacji sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł brutto.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że, dysponuje lub będzie dysponował: a) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz b) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych bez ograniczeń.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiadają rachunek bankowy, na którym wysokość posiadanych środków finansowych wynosi nie mniej niż 300 000,00 zł lub posiadają zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy zgodnie z pkt 11.1 SIWZ, kosztorys ofertowy zgodnie z pkt. 11.2 odpowiednie pełnomocnictwa.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90

2 - gwarancja udzielona przez wykonawcę - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakres zmiany określony jest w § 16. wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminawalcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie o zamówieniu.doc (DOC, 65.KB) 2016-01-13 14:10:19 65.KB 382 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz knalizacja Brzezinki.doc (DOC, 381KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-01-13 14:10:19 381KB 161 razy
2 zał. nr 1 formularz ofertowy.doc (DOC, 37.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-01-13 14:15:21 37.KB 84 razy
3 zał. nr 2 oświadczenie warunki.doc (DOC, 32.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-01-13 14:16:41 32.KB 81 razy
4 Zał. nr 3- wykaz prac.doc (DOC, 36.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-01-13 14:17:22 36.KB 98 razy
5 Zał. nr 4- wykaz osob.doc (DOC, 35KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-01-13 14:17:41 35KB 100 razy
6 Zał. nr 5- ośw. wykluczenie.doc (DOC, 30.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-01-13 14:18:02 30.KB 94 razy
7 Zał. nr 6 -ośw. uprawnienia.doc (DOC, 30.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-01-13 14:18:23 30.KB 61 razy
8 Zał. nr 7- grupa kapitałowa.doc (DOC, 40.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-01-13 14:18:46 40.KB 85 razy
9 Zał. nr 8- zobowiązanie.doc (DOC, 31.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-01-13 14:19:14 31.KB 81 razy
10 Załącznik nr 9 wzór umowy.doc (DOC, 72KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-01-13 14:19:35 72KB 99 razy
11 przedmiar .pdf (PDF, 1.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-01-13 14:33:26 1.2MB 142 razy
12 STWiORB Brzezinki.pdf (PDF, 833KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-01-13 14:34:28 833KB 69 razy
13 opis_tech_brzezinki__.pdf (PDF, 24.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-01-13 14:39:28 24.MB 157 razy
Wynik postępowania
1 unieważnienie postępowania.doc (DOC, 24.KB) 2016-01-18 12:39:38 24.KB 420 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Szynkaruk 13-01-2016 14:10:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Szynkaruk 13-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Hanna Szynkaruk 18-01-2016 12:39:38