Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Modernizacja Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Witankowie, gm. Wałcz

Wójt Gminy Wałcz

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Modernizacja Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Witankowie, gm. Wałcz
Numer ogłoszenia: 92023 - 2016; data zamieszczenia: 17.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawalcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Witankowie, gm. Wałcz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja (remont) Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Witankowie. Zakres robót budowlanych obejmuje: - wymurowanie ścianek działowych po pomieszczenie szatni, - otynkowanie nowych ścianek, - obsadzenie ościeżnicy metalowej o skrzydła drzwiowego szer. 90 cm., - montaż w ściance 12 cm dwóch okien PCV 150 x120 cm (doświetlenie korytarza przy nowej szatni), - zeskrobanie starych powłok malarskich na ścianach i sufitach na korytarzach parteru i piętra, - gruntowanie i szpachlowanie ścian z przygotowaniem do malowania, - wykonanie lamperii na ścianach do wysokości 1,60m w technologii tapet natryskowych, - malowanie ścian powyżej lamperii farbami lateksowymi, zmywalnymi, - przygotowanie posadzek z lastrica: czyszczenie mechaniczne i odtłuszczanie, - skucie cokolika cementowego, - naprawa ścian po cokoliku z przygotowaniem pod montaż pasa wykładziny PCV, - wylewka samopoziomująca, szlifowanie oraz montaż wykładzin rulowanych z PCV, klejonych do podłoża i zgrzewanych na stykach z cokolikiem 10 cm na ścianie, - malowanie drzwi wejściowych z korytarza do sal lekcyjnych i gabinetów, - malowanie grzejników i parapetów okiennych, - demontaż kraty stalowej na parterze, - malowanie balustrady przy klatce schodowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do siwz..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jedną robotę budowlaną podobną do objętych przedmiotem zamówienia. Za jedną robotę budowlaną podobną zamawiający uzna: budowę, przebudowę lub remont budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że, dysponuje lub będzie dysponował: a) 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

zgodnie pkt. 11 SIWZ formularz ofertowy, kosztorys ofertowy oraz pełnomocnictwa wskazane w SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Gwarancja udzielona przez wykonawcę - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakres zmiany określony jest w § 16. wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminawalcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie o zamówieniu.doc (DOC, 58.KB) 2016-06-17 12:59:55 58.KB 295 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz szkoła Wiktankowo.doc (DOC, 373KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-17 12:59:55 373KB 153 razy
2 zał. nr 1 formularz ofertowy.doc (DOC, 37.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-17 13:00:15 37.KB 130 razy
3 zał. nr 2 oświadczenie warunki.doc (DOC, 32.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-17 13:00:37 32.KB 133 razy
4 Zał. nr 3- wykaz prac.doc (DOC, 36.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-17 13:00:56 36.KB 94 razy
5 Zał. nr 4- wykaz osob.doc (DOC, 34.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-17 13:01:17 34.KB 135 razy
6 Zał. nr 5- ośw. wykluczenie.doc (DOC, 30.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-17 13:01:47 30.KB 149 razy
7 Zał. nr 6 -ośw. uprawnienia.doc (DOC, 30.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-17 13:02:14 30.KB 152 razy
8 Zał. nr 7- grupa kapitałowa.doc (DOC, 40.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-17 13:02:36 40.KB 129 razy
9 Zał. nr 8- zobowiązanie.doc (DOC, 32KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-17 13:03:11 32KB 127 razy
10 Załącznik nr 9 wzór umowy.doc (DOC, 86KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-17 13:03:34 86KB 140 razy
11 przedmiar rob elekt..pdf (PDF, 314KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-17 13:03:59 314KB 143 razy
12 przedmiar roboty bud.pdf (PDF, 1.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-17 13:04:26 1.2MB 145 razy
13 specyfikacja techniczna.doc (DOC, 3.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-17 13:05:32 3.9MB 151 razy
14 szkic.pdf (PDF, 638KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-17 13:06:01 638KB 137 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 zmiana siwz.doc (DOC, 52.KB) 2016-06-22 22:17:42 52.KB 285 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie o wyborze oferty.pdf (PDF, 496KB) 2016-07-07 13:44:18 496KB 325 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Szynkaruk 17-06-2016 12:59:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Szynkaruk 17-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Hanna Szynkaruk 07-07-2016 13:44:18