Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dębołęka i Papowo, gm. Wałcz

Wójt Gminy Wałcz

ogłasza przetarg nieograniczony na

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dębołęka i Papowo, gm. Wałcz
Numer ogłoszenia: 99711 - 2016; data zamieszczenia: 22.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawalcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dębołęka i Papowo, gm. Wałcz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dębołęka i Papowo znajdujących się na terenie gminy Wałcz. Planowany zakres prac: 1) Droga w Dębołęce: - zabezpieczenie i organizacja placu budowy; - roboty pomiarowe; - zdjęcie warstwy ziemi roślinnej; - karczowanie krzaków; - roboty rozbiórkowe; - transport materiałów rozbiórki; - transport nadmiaru ziemi roślinnej; - regulacja studzienek i wpustów kanalizacji deszczowej; - transport nadmiaru gruntu; - roboty ziemne; - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne; - profilowanie i zagęszczanie podłoża; - remont kanalizacji deszczowej oraz wpustów ulicznych i studzienek rewizyjnych; - oczyszczenie odcinka kanalizacji deszczowej; - remont studzienki telefonicznej typu ciężkiego; - ustawienie krawężników i oporników na ławie z oporem; - ustawienie obrzeży betonowych; - wykonanie cokołu pod bariery ograniczające ciąg pieszy; - ustawienie barier ograniczających ciąg pieszy; - wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej; - stabilizacja gruntu cementem; - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego; - wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni; - wykonanie nawierzchni placu z kruszywa łamanego; - wykonanie nawierzchni z kamienia obrobionego; - wykonanie nawierzchni ciągu pieszego z kostki betonowej; - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego; - wykonanie oznakowania pionowego; - wykonanie zieleni drogowej; Bilans powierzchni - Powierzchnia jezdni bitumicznej = 2034m2 - Powierzchnia placu z kamienia obrobionego = 228m2 - Powierzchnia placu z kruszywa = 174m2 - Powierzchnia zieleni = 1426m2 - Powierzchnia poboczy = 494m2 -Powierzchnia ciągu pieszego = 59m2 2) Droga w Papowie: - zabezpieczenie i organizacja placu budowy; - roboty pomiarowe; - zdjęcie warstwy ziemi roślinnej; - roboty rozbiórkowe; - transport materiałów rozbiórki; - transport nadmiaru ziemi roślinnej; - regulacja zaworów wodociągowych; - roboty ziemne; - transport nadmiaru gruntu; - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne; - profilowanie i zagęszczanie podłoża; - ustawienie krawężników i oporników na ławie z oporem; - wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej; - stabilizacja gruntu cementem; - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego; - wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni; - wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego; - wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej; - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego; - wykonanie oznakowania pionowego; - wykonanie zieleni drogowej; Bilans powierzchni: - Powierzchnia jezdni bitumicznej = 1915m2 - Powierzchnia zjazdów z kostki betonowej = 122m2 - Powierzchnia zjazdów z kruszywa z kruszywa = 206m2 - Powierzchnia zieleni = 284m2 - Powierzchnia poboczy = 366m2 - Powierzchnia objęta przebudową = 3594m2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do siwz..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.00.00-8, 45.23.32.23-8, 45.23.32.22-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości: 30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone: 1) W pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego nr 24 1240 3712 1111 0000 4363 6691 z dopiskiem wadium droga Dębołęka i Papowo. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: 1) wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, 2) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 ppkt 2. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 13. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie roboty budowlane podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za jedną robotę budowlaną podobną zamawiający uzna: budowę/przebudowę/remont drogi o wartości nie mniejszej niż 350 000 zł brutto.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że, dysponuje lub będzie dysponował: - minimum jedną osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniających do kierowania robotami budowlanymi w jednej z ww. specjalności.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiadają rachunek bankowy, na którym wysokość posiadanych środków finansowych wynosi nie mniej niż 500 000,00 zł lub posiadają zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zgodnie z pkt 11. do oferty stanowiącej zał nr 1 do SIWZ należy załączyć kosztorys ofertowy oraz wymagane pełnomocnictwa.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Gwarancja udzielona przez wykonawcę - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

. Zakres zmiany określony jest w § 16. wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminawalcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie o zamówieniu.doc (DOC, 70KB) 2016-06-22 23:47:34 70KB 328 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 dr dębołęka.zip (ZIP, 4.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-22 23:36:22 4.9MB 214 razy
2 dr papowo.zip (ZIP, 3.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-22 23:37:44 3.6MB 223 razy
3 siwz drogi dębołęka i papowo.doc (DOC, 394KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-22 23:47:34 394KB 129 razy
4 zał. nr 1 formularz ofertowy.doc (DOC, 37.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-22 23:48:13 37.KB 125 razy
5 zał. nr 2 oświadczenie warunki.doc (DOC, 32.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-22 23:48:35 32.KB 116 razy
6 Zał. nr 3- wykaz prac.doc (DOC, 36.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-22 23:49:21 36.KB 139 razy
7 Zał. nr 4- wykaz osob.doc (DOC, 34KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-22 23:49:50 34KB 122 razy
8 Zał. nr 5- ośw. wykluczenie.doc (DOC, 30.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-22 23:50:14 30.KB 124 razy
9 Zał. nr 6 -ośw. uprawnienia.doc (DOC, 30.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-22 23:51:00 30.KB 119 razy
10 Zał. nr 7- grupa kapitałowa.doc (DOC, 40.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-22 23:51:29 40.KB 137 razy
11 Zał. nr 8- zobowiązanie.doc (DOC, 32KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-22 23:51:51 32KB 142 razy
12 załącznik nr 9 wzór umowy.doc (DOC, 107KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-06-22 23:52:15 107KB 143 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie o wyborze oferty.pdf (PDF, 572KB) 2016-07-15 14:01:36 572KB 392 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Szynkaruk 22-06-2016 23:36:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Szynkaruk 22-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Hanna Szynkaruk 15-07-2016 14:01:36