Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARG NIEOGRANICZONY: Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wałcz dla terenów w rejonie miejscowości Górnica, Świetosław, Lubno, Dobrogoszcz, Karsibór, Kolno oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wałcz dla terenów w rejonie miejscowości Górnica, Świetosław, Lubno, Dobrogoszcz, Karsibór, Kolno.

 

Wałcz, dnia 2012-07-05

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wałcz dla terenów w rejonie miejscowości Górnica, Świetosław, Lubno, Dobrogoszcz, Karsibór, Kolno oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wałcz dla terenów w rejonie miejscowości Górnica, Świetosław, Lubno, Dobrogoszcz, Karsibór, Kolno .

 

Postępowanie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 204368 – 2012 z dnia 15.06.2012 r. znak sprawy GK.ZP.271.15.2012

Zamawiający unieważnia wynik wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 4 lipca 2012 r.

Powodem unieważnienia jest konieczność powtórzenia czynności oceny złożonych ofert pod względem formalnym i rachunkowym z uwzględnieniem zapisów art. 87 ust.2 pkt. 2 i art. 89 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

 

 

Otrzymują :

 

1. SoftGIS s.c.

ul. Parkowa 25, 51 – 616 Wrocław

Fax. 071 345 92 51

 

2. M & R Biuro Projektowe MIELOCH sp.z.o.o.

Ul. Macieja Rataja 106A, 61-695 Poznań

Fax. 061 – 826 92 49

 

3. Pracownia Projektowa „SIGMA” Jerzy Posadzy

Ul. Brzozowa 4, 86-070 Czarże

Fax. 052 – 381 67 12

 


WÓJT GMINY WAŁCZ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY:
 
Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wałcz dla terenów w rejonie miejscowości Górnica, Świetosław, Lubno, Dobrogoszcz, Karsibór, Kolno oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wałcz dla terenów w rejonie miejscowości Górnica, Świetosław, Lubno, Dobrogoszcz, Karsibór, Kolno .
 
Numer ogłoszenia: 204368 - 2012;
data zamieszczenia: 15.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawalcz.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wałcz dla terenów w rejonie miejscowości Górnica, Świetosław, Lubno, Dobrogoszcz, Karsibór, Kolno oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wałcz dla terenów w rejonie miejscowości Górnica, Świetosław, Lubno, Dobrogoszcz, Karsibór, Kolno ..
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wałcz oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie miejscowości Górnica, Świetosław, Lubno, Dobrogoszcz, Karsibór, Kolno dla celów ustalenia lokalizacji farmy wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla wytwarzania energii elektrycznej za pomocą elektrowni wiatrowych. Powierzchnia obszaru opracowania zmiany studium i opracowania MPZP wynosi około 1427 ha. Opracowania należy wykonać w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury uchwalania zmiany studium i uchwalania MPZP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podstawą wykonania opracowań są podjęte przez Radę Gminy Wałcz uchwały : Nr XVI / 81 / 2012 z dnia 29 lutego 2012r., Nr XVI / 82 / 2012 z dnia 29 lutego 2012r. i Nr XVI / 83 / 2012 z dnia 29 lutego 2012r.,.
 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 30.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WADIUM
 
Informacja na temat wadium: Brak
 
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
Nie dotyczy
 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej : a) jedną usługę związaną z planowaniem przestrzennym w zakresie opracowania Studium lub zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, b) jedną usługę związaną z planowaniem przestrzennym w zakresie opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych usług planistycznych i dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością; na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 
III.3.3) Potencjał techniczny
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
Nie określa się minimalnych standardów. Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami posiadającymi niezbędne kwalifikacje : a) Kierownik Zespołu - Główny Urbanista - musi być członkiem właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego oraz posiadać doświadczenie w opracowaniach urbanistycznych w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin, b) Członkowie Zespołu - urbaniści wpisani na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, posiadający doświadczenie w opracowywaniu dokumentów planistycznych objętych zamówieniem. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz zaświadczenia przynależności do OISZ, że osoby te posiadają wymagane kwalifikacje, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 
III.6) INNE DOKUMENTY
 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
 
1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca do oferty załączył dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy. Wymagane dokumenty można złożyć w formie kopii poświadczonej z oryginałem przez Wykonawcę; 2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w prowadzonym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) ZMIANA UMOWY
 
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminawalcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wałcz Ul. Dąbrowskiego 6 78-600 Wałcz pokój nr 1.
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wałcz Ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz Biuro obsługi Interesanta.
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ MPZP.doc (DOC, 200KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-06-15 11:00:44 200KB 295 razy
2 Uchwały Rady Gminy Wałcz.zip (ZIP, 7.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-06-15 11:03:03 7.4MB 207 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc (DOC, 37KB) 2012-07-04 14:02:34 37KB 21 razy
2 Zawiadomienie o wyborze oferty.doc (DOC, 21KB) 2012-07-10 14:45:46 21KB 601 razy
3 20_07_2012_15_04_45_Zawiadomienie o wyborze oferty.doc (DOC, 36.KB) 2012-07-20 15:04:45 36.KB 653 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 15-06-2012 11:00:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Pawlik 15-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 20-07-2012 15:04:45