Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UNIEWAŻNIONY Zakup samochodu osobowo - dostawczego - blaszak

Wałcz, dnia 28.01.2017r.

GK.ZP.271.1.8.2017

 

ZAPYTANIE CENOWE

ZAKUP NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWO – DOSTAWCZEGO

(BLASZAK)

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Wałcz

ul. Dąbrowskiego 8

78-600 Wałcz

 

II. TRYB ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm. )

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego – dostawczego rok produkcji 2016/2017 dla potrzeb Gminy Wałcz.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

• Fabrycznie nowy

• Wyprodukowany w 2016 /2017r

• ilość miejsc do 6-7

• Napęd na przednią oś

• Silnik diesel, pojemność do 2500 cm3

• moc silnika nie mniejsza niż 130 KM

• rodzaj paliwa - olej napędowy

• kolor nadwozia – do ustalenia z Zamawiającym

• skrzynia biegów manualna

• wyposażony w poduszki powietrzne przednie dla kierowcy

• wyposażony w min. 4 drzwi

• wyposażony w światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED

• wyposażony w przednie światła przeciwmgłowe

• wyposażony w ABS

• wyposażony w immobiliser

• wyposażony w 6 bezwładnościowych 3-punktowych pasów bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami dla siedzeń przednich

• wyposażony w fabryczny centralny zamek ze zdalnym sterowaniem - 2 piloty

• wyposażony w fabryczny autoalarm

• wyposażony w klimatyzację automatyczną

• wyposażony w elektrycznie podnoszone i opuszczane szyby z przodu

• wyposażony w elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne

• wyposażony w fabrycznie montowany radioodtwarzacz z tunerem fm rds

• wyposażony w tapicerkę materiałową,

• wyposażony w komplet kół (4 szt.) - letnie ogumienie

• wyposażony w dodatkowy komplet kół (4 szt.) - zimowe ogumienie wraz z oryginalnymi obręczami

• wyposażony w koło zapasowe ulokowane we fabrycznej wnęce

• wyposażony w trójkąt odblaskowy, apteczkę, gaśnicę, podnośnik, klucz do kół

2. Inne istotne warunki zamówienia:

1) Siedziba serwisu, w którym będą przeprowadzane przeglądy gwarancyjne i inne, nie może znajdować się w większej odległości niż 100 km od siedziby Zamawiającego.

2) Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół końcowy odbioru przedmiotu zamówienia.

3) Płatność za przedmiot umowy nastąpi na podstawie przedłożonej faktury VAT, w terminie 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

4) Wymagany okres gwarancji:

a) gwarancja podstawowa: minimum 2 lata bez limitu kilometrów,

b) gwarancja na perforację nadwozia minimum: 5 lat,

c) gwarancja na powłokę lakierniczą minimum: 3 lata.

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1) Zamówienie musi być zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia podpisania umowy.

2) Odbiór samochodu w siedzibie (salonie) Wykonawcy. Jeżeli siedziba Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą będzie znajdowała się w odległości większej niż 100 km do siedziby Zamawiającego, Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt .

 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w ofercie:

1) Warunki udziału w postępowaniu: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

2) Wykonawca powinien przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty:

a) ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty - Załącznik nr 1,

b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2,

c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

VI. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: - Cena 100 %

 

VII Sposób przygotowania oferty:

1) Oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do zapytania.

2) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być napisane w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

3) Zaoferowana cena musi być wyrażona jako cena netto i brutto w złotych polskich według obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.

4) Cenę oferty i pozostałych kosztów należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5) Wszelkie zmiany, naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

6) Poprawki mogą być dokonane wyłącznie poprzez przekreślenie błędnego zapisu oraz naniesienie obok zapisu przekreślonego - zapisu poprawnego.

7) Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

8) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9) Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).

VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie w terminie do dnia 08.02.2017r. do godz. 10:00 w formie pisemnej (osobiście, pocztą, przesyłką kurierską) na adres: Gmina Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, Biuro Obsługi Interesanta - na kopercie należy umieścić napis: „Oferta - zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego” - nie otwierać przed 08.02.2017 r. godz. 10:15

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2017 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego w W Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 8

3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, z zastrzeżeniem, że cena podana w ofercie nie będzie podlegać negocjacjom.

IX. Informacje dodatkowe:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz możliwość niepodpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą.

2) Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4) Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru oferenta, nie przewiduje się postępowania odwoławczego w sprawie decyzji o wyborze oferenta, odrzucenia oferty lub zakończenia postępowania bez jego wyboru.

X Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Hanna Szynkaruk- Szpynda tel. 67 258 02 41 wew. 29 e-mail: h.szpynd@gminawalcz.pl

XI. Załączniki:

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - wzór umowy 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 zapytanie.pdf (PDF, 1.4MB) 2017-01-26 11:55:32 1.4MB 306 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 8 zakup samochodu.doc (DOC, 135KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-01-26 11:55:43 135KB 157 razy
Wynik postępowania
1 unieważnienie.docx (DOCX, 12.KB) 2017-02-14 14:27:25 12.KB 251 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Szynkaruk 26-01-2017 11:55:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Szynkaruk 26-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Hanna Szynkaruk 14-02-2017 14:29:58