Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie

Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie

 

Projekt: "Wsparcie uczniów i nauczycieli Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie w ramach Kontraktu Samorządowego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Działanie 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólnie oraz uczniów uczęszczających w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

Wartość zamówienia jest niniejsza i nie przekracza wartość szacunkowej 750 000,00 euro.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie, które będą prowadzone w ramach projektu : "Wsparcie uczniów i nauczycieli Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie w ramach Kontraktu Samorządowego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Działanie 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólnie oraz uczniów uczęszczających w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

Przedmiot zamówienia został podzielony na XII części.

Termin realizacji: Zajęcia w ramach talent w gimnazjum rozpoczną się od 15 maja 2017 r. pozostałe zajęcia rozpoczną się od września 2017r.

Czas trwania projektu: do 2020r.

 

Zajęcia wyrównawcze – szansą na sukces

Część I zajęcia wyrównawcze z matematyki:

Wymiar zajęć: 420h

Uczestnicy zajęć: zajęcia w 3 grupach

 

Część II zajęcia wyrównawcze z fizyki

Wymiar zajęć: 140h

Uczestnicy zajęć: zajęcia w 2 grupach

 

Część III zajęcia wyrównawcze z chemii

Wymiar zajęć: 140h

Uczestnicy zajęć: zajęcia w 2 grupach

 

Część IV zajęcia wyrównawcze z biologii

Wymiar zajęć: 140h

Uczestnicy zajęć: zajęcia w 2 grupach

 

Część V zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Wymiar zajęć: 210h

Uczestnicy zajęć: zajęcia w 3 grupach

 

Część VI zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego

Wymiar zajęć: 210h

Uczestnicy zajęć: zajęcia w 3 grupach

 

Talenty w gimnazjum

 

Część VII język angielski i język niemiecki

Język angielski

Wymiar zajęć: 200h

Uczestnicy zajęć: zajęcia w 1 grupie

 

Język niemiecki

Wymiar zajęć: 200h

Uczestnicy zajęć: zajęcia w 1 grupie

 

Część VIII fizyka

Wymiar zajęć: 200h

Uczestnicy zajęć: zajęcia w 1 grupie

 

Część IX chemia

Wymiar zajęć: 200h

Uczestnicy zajęć: zajęcia w 1 grupie

 

Część X matematyk

Wymiar zajęć: 200h

Uczestnicy zajęć: zajęcia w 1 grupie

 

Część XI biologia

Wymiar zajęć: 200h

Uczestnicy zajęć: zajęcia w 1 grupie

 

Część XII Robotyka szansa na sukces

Wymiar zajęć: 300h

Uczestnicy zajęć: zajęcia w 3 grupach

 

Opis przedmiotu wspólny dla wszystkich części:

1.Szczegółowe wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamówienia:

 1. Harmonogram realizacji zajęć musi być uzgodniony z dyrektorem szkoły i wymaga pisemnego zatwierdzeni Harmonogram musi uwzględniać plan pracy szkoły w zakresie dostępności sal dydaktycznych oraz być dostosowany do planu zajęć szkolnych uczestników.
 2. przez godzinę zajęć lekcyjnych rozumie się 60 minut;
 3. przeprowadzenia zajęć we wskazanych pomieszczeniach (salach) szkolnych udostępnionych bezpłatnie przez Zamawiającego wraz z dostępem do wybranego sprzętu i pomocy dydaktycznych. Miejsce realizacji: sale szkolne Gimnazjum w Chwiramie
 4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania udostępnionych pomieszczeń w należytej czystości, zastanym stanie technicznym i wyposażeniu.
 5. Wykonawca przedłoży szczegółowy program zajęć ze wskazaniem ilości godzin przewidzianych na dane zagadnienie przed rozpoczęciem zajęć;
 6. Wykonawca zapewnia na czas zajęć sprzęt i pomoce dydaktyczne, które nie stanowią wyposażenia szkoły, a są niezbędne do należytego przeprowadzenia zajęć;
 7. zajęcia powinny być prowadzone zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy; Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania opieki nad uczestnikami zajęć w czasie ich prowadzenia oraz podczas przerw;
 8. realizacji zajęć przez wykładowców, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie zawodowe i przygotowanie pedagogiczne;
 9. Prowadzący zajęcia wypełnia miesięczne kart czasu pracy wg wzoru określonego przez Zamawiającego, zgodnych z zapisami dzienników i list obecności, oraz zobowiązuje się do ich dostarczania Zamawiającemu w terminie do 3 dni roboczych po upływie miesiąca;
 10. zapewnienia należytej ochrony danych osobowych uczestników zajęć zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami Zamawiającego;
 11. Wykonawca zobowiązany jest do:
 • Wykonawca (przed rozpoczęciem zajęć) zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia Zamawiającemu do akceptacji Programu zajęć na podstawie których będą realizowane zajęcia.
  • dokumentowania obecności uczestników na zajęciach w dziennikach zajęć pozalekcyjnych,
  • niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o nie zgłoszeniu się któregokolwiek uczestnika na zajęcia, przerwaniu zajęć lub rezygnacji z uczestnictwa oraz innych sytuacji, które mają wpływ na realizację programu zajęć i umowy,
  • prowadzenia odpowiedniej dokumentacji zajęć, w szczególności dziennika zajęć na formularzach, których wzór określi Zamawiający,

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania oferentów

 

KODY CPV: 80000000-4

80100000-5

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zapytanie zajęcia dodatkowe.odt (ODT, 92.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-05-04 02:50:56 92.KB 92 razy
2 Formularz ofertowy-zajęcia dodatkowe.docx (DOCX, 68.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-05-04 02:51:23 68.KB 105 razy
3 Załącznik nr 2 -zajecia dodatkowe.odt (ODT, 45.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-05-04 02:51:46 45.KB 105 razy
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie zamówienia.docx (DOCX, 94.KB) 2017-06-14 13:43:26 94.KB 199 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Szynkaruk 04-05-2017 02:50:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Szynkaruk 04-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Hanna Szynkaruk 14-06-2017 13:43:26