Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARG NIEOGRANICZONY: Przebudowa i rozbudowa z ociepleniem ścian i dachu budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym i technicznym w Gostomii Gm. Wałcz.

 

WÓJT GMINY WAŁCZ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Przebudowa i rozbudowa z ociepleniem ścian i dachu budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym i technicznym w Gostomii Gm. Wałcz

 

Numer ogłoszenia: 151367 - 2012; data zamieszczenia: 11.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa z ociepleniem ścian i dachu budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym i technicznym w GostomiiGm. Wałcz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostomii o salę gimnastyczną W zakres rzeczowy zamówienia wchodzi : - budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem, wyposażonej we wszystkie instalacje wewnętrzne i przyłącza wody, energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, - wyposażenie Sali gimnastycznej w sprzęt i urządzenia zapewniające jej funkcjonowanie wg projektu, - ocieplenie istniejącego budynku szkoły. Planuje się dobudowę do południowej ściany budynku szkoły sali gimnastycznej z zapleczem. Sala na planie prostokąta o wymiarach zewnętrznych 12,66m x 24,94m i wysokości w kalenicy 9,53m przekryta będzie dwuspadowym dachem. Zaplecze (mieszczące pomieszczenia sanitarne, magazynowe i techniczne) zaprojektowano jako łącznik pomiędzy salą a istniejącą szkołą. W budynku szkoły zlikwidowany zostanie jeden sanitariat, co pozwoli połączyć korytarz szkolny z dobudowana salą. Wejście główne do szkoły i lokalizacja placu gospodarczego - bez zmian. W ramach inwestycji planuje się również przesunięcie ogrodzenia działki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w niżej wymienionej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej dokumentacja) opracowanych przez firmę Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń -Projekt budowlany rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej w Gostomii - urbanistyka - stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ -Projekt budowlany rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej w Gostomii - architektura, konstrukcje - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt budowlany rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej w Gostomii - elektryka - stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ -Projekt budowlany rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej w Gostomii - przyłącza i instalacje sanitarne, przełożenie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej - stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ -projekt budowlany ocieplenie ścian i dachu w budynku szkoły podstawowej w Gostomii - załącznik nr 5 do SIWZ -Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -elektryka - stanowiąca załącznik nr 6 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacja c.o.- stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ -Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - wod. kan. - stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych kotłownia stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacje sieci zewnętrzne stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ -Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacje sanitarne - wentylacja stanowiąca załącznik nr 11 do SIWZ -Opis techniczny do projektu budowlanego (architektury i konstrukcji) stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ -Opis techniczny do projektu budowlanego do projektu zagospodarowania terenu stanowiący załącznik nr 13 do SIWZ - Przedmiar robót - zagospodarowanie terenu - stanowiący załącznik nr 14 do SIWZ - Przedmiar robót - wyposażenie sali - stanowiący załącznik nr 15 do SIWZ -Przedmiar robót - elektryka - stanowiący załącznik nr 16 do SIWZ - Przedmiar robót - instalacja c.o. - stanowiący załącznik nr 17 do SIWZ -Przedmiar robót - instalacja wnetylacji - stanowiący załącznik nr 18 do SIWZ -Przedmiar robót - instalacja wod. kan - stanowiący załącznik nr 19 do SIWZ -Przedmiar robót - kotłownia - stanowiący załącznik nr 20 do SIWZ -Przedmiar robót - sieci zewnętrzne - stanowiący załącznik nr 21 do SIWZ -Przedmiar robót - ocieplenie ścian i dachu w budynku szkoły podstawowej w Gostomii - stanowiący załącznik nr 22 do SIWZ.

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.22.00-8, 45.11.12.00-0, 45.22.30.00-6, 45.22.32.20-4, 45.31.00.00-3, 45.31.73.00-5, 45.23.10.00-5, 45.33.00.00-9, 45.32.00.00-6, 45.33.11.00-7, 45.32.10.00-3, 45.40.00.00-1, 45.42.10.00-4, 45.11.12.91-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wysokość wadium ustala się w kwocie 30.000 złotych, słownie : trzydzieści tysięcy złotych. 2.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Gmina Wałcz, Bank PeKaO S.A. I O/Wałcz 24 1240 3712 1111 0000 4363 6691 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: Przebudowa i rozbudowa z ociepleniem ścian i dachu budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym i technicznym w Gostomii Gm. Wałcz Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 3.Wadium może być wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeń udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które należy w formie oryginału zdeponować u Zamawiającego albo załączyć do oferty. 4.Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy P.z.p. 5.Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje: 1) nazwa i adres Zamawiającego; 2) nazwę przedmiotu zamówienia wraz ze znakiem sprawy (rozdz. II ust. 3 niniejszej SIWZ) ; 3) nazwę i adres Wykonawcy; 4) termin ważności gwarancji; 6.Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 7.Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 8.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 9.Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą 10.Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach : 1) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie, 2) jeżeli wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 3) jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

 

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

dwie roboty budowlane polegające na budowie obiektów kubaturowych o kubaturze brutto nie mniejszej niż 2500 m3 i o wartości min. 1,5 mln zł netto każdy,

 

III.3.3) Potencjał techniczny

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy będą dysponować urządzeniami, wyposażeniem i sprzętem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia tj.: maszynami do prac ziemnych, spycharki, zagęszczarki gruntu, dźwigiem o udźwigu min. 5t i wysięgu min. 10 m, środkami transportu ciężkiego i pojazdami dostawczymi.

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

a) kierownikiem budowy (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub uprawnie budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie kierownika budowy dla budowy będącej przedmiotem zamówienia; b) kierownikiem robót sanitarnych (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; c) kierownikiem robót elektrycznych (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; d) uprawnionym geodetą posiadającym wykształcenie wyższe i doświadczenie w samodzielnym wykonywaniu usług geodezyjnych w realizacji inwestycji budowlanych,

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

a) posiadają rachunek bankowy, na którym wysokość posiadanych środków finansowych wynosi nie mniej niż 600 000 zł lub posiadają zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 600 000 zł. b) posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 mln złotych

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

Do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także pełnomocnictwo do poświadczania za zgodność z oryginałem wszystkich kopii. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, będzie żądał umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa nie może być umową przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym.

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

Zamawiający przewiduje zmiany w umowie dotyczące przedmiotu zamówienia, sposobu realizacji robót budowlanych oraz terminu realizacji w następujących przypadkach: 1. z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, 2. z powodu wystąpienia dodatkowych robót budowlanych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy, 3. z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowi ludzi lub grożącego powstaniem szkody o znacznych rozmiarach, 4. z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 5. zmiany obowiązujących przepisów prawa; 6. uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminawalcz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Dąbrowskiego 6 78-600 Wałcz, pok. nr 4.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta, ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Gostomia - odpowiedzi na pismo z dn. 2012.07.17..doc (DOC, 2.2MB) 2012-07-25 08:45:30 2.2MB 1238 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej w Gostomii.doc (DOC, 408KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-07-11 15:19:04 408KB 321 razy
2 załączniki 23 -28.doc (DOC, 248KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-07-11 15:20:46 248KB 267 razy
3 specyfikacja_techniczna.zip (ZIP, 19.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-07-11 15:27:36 19.MB 223 razy
4 przedmiar robót -budowlany.pdf (PDF, 218KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-07-12 15:53:55 218KB 358 razy
5 wyposażenie sali.zip (ZIP, 323KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-07-13 16:58:12 323KB 201 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 25_07_2012_08_45_30_Gostomia - odpowiedzi na pismo z dn. 2012.07.17..doc (DOC, 2.2MB) 2012-07-25 08:45:30 2.2MB 712 razy
2 Gostomia - odpowiedzi na pismo z dn. 2012.07.19 (19, 26.KB) 2012-07-25 08:45:50 26.KB 712 razy
3 kratownica stalowa cz.zip (ZIP, 7.5MB) 2012-07-25 08:47:24 7.5MB 706 razy
4 kratownica stalowa cz. 2.zip (ZIP, 11.MB) 2012-07-25 10:39:09 11.MB 713 razy
5 przedmiar robót budow Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej w Gostomi poprawiony o pytania i odpowiedzi.pdf (PDF, 220KB) 2012-07-26 14:37:11 220KB 768 razy
6 przedmiar robót wyposażenie sali w Gostomi.pdf (PDF, 62.KB) 2012-07-26 14:38:10 62.KB 699 razy
7 Nagłośnienie hali sportowej Gostomia kosztorys ofertowy bez cen.pdf (PDF, 32.KB) 2012-07-26 14:39:04 32.KB 765 razy
8 Wyjaśnienie do przedmiaru nr BJM 027.doc (DOC, 22.KB) 2012-07-30 12:35:19 22.KB 603 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert.docx (DOCX, 0B) 2012-07-26 14:30:27 0B 587 razy
2 26_07_2012_14_32_04_Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert.docx (DOCX, 13.KB) 2012-07-26 14:32:04 13.KB 594 razy
Wynik postępowania
1 S28BW-412080312460.pdf (PDF, 577KB) 2012-08-03 12:50:51 577KB 697 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 11-07-2012 15:19:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Szynkaruk 11-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Hanna Szynkaruk 03-08-2012 12:50:51