Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

USŁUGA DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY WAŁCZ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Wałcz, dnia 31.07.2017r.

GK.ZP.271.16.2017

OGŁOSZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH RÓWNOWAŻNOŚCI 750 000 EURO

NAZWA USŁUGI:

USŁUGA DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY WAŁCZ

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8; 78-600 Wałcz

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie prowadzone w procedurze uproszczonej dla zamówień na usługi społeczne, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności 750 000 euro na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2016 poz. 2164 ze zm.), zwana dalej w treści niniejszego ogłoszenia Pzp.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie posiłków na dożywianie dzieci i młodzieży w Szkołach na terenie Gminy Wałcz. Prognozowana liczba dzieci objętych dożywianiem wynosi 274. Liczba dni nauki w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 181. Dożywianie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej poczynając od 05.09.2017r. do końca zajęć szkolnych w roku szkolnym 2017/2018. Prognozowana dzienna ilość posiłków dla poszczególnych Szkół wynosi:

 

Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Strącznie - 32

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Gostomi – 58,

Szkoła im. Jana Brzechwy w Różewie - 30,

Szkoła im Unii Europejskiej w Karsiborze - 44,

Gimnazjum im Ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie -.

Gimnazjum w Chwiramie – 32 (w tym Szkoła Podstawowa w Chwiramie).

Gimnazjum w Lubnie - 23,

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym im. Juliana Tuwima w Witankowie – 21

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym im. 4 Dywizji Piechoty w Szwecji - 23,

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dębołęce – 11

Szacunkowa liczba dzieci objętych dożywianiem to ok. 274 (liczba ta w ciągu roku szkolnego może ulec zmianie - zmniejszeniu lub zwiększeniu o 30 %). Zamówienie realizowane będzie w oparciu o faktyczną liczbę uczniów korzystających z dożywania

3.1. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem, porcjowaniem posiłków, w szczególności koszty zakupu artykułów spożywczych, koszty obsługi i przygotowywania posiłków, koszty uzyskania stosownych zezwoleń, podatków, koszty utrzymania personelu, itp.

3.2. Warunki dotyczące posiłków

Wykonawca będzie przygotowywał posiłki w formie pełnych obiadów jednodaniowych, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 149 z późn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Posiłki, pod względem technologii wykonania i jakości, spełniać muszą normy określone przez Instytut Żywności i Żywienia Dzieci i Młodzieży, w szczególności posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego.

Obiad musi spełniać następujące warunki ilościowe:

1. zupa gramatura nie mniej niż 250 ml i kaloryczność nie mniej niż 200 kcal,

2. drugie danie gramatura nie mniej niż 400 gram i kaloryczność nie mniej niż 600 kcal,

- ziemniaki lub ryż, kasza, makaron itp. gramatura nie mniej niż 200 gram

- mięso lub ryba gramatura nie mniej niż 100 gram

- surówka gramatura od 90-100 gram

- kompot, gramatura nie mniej niż 200 ml.

Posiłki będą dostarczane naprzemiennie tj. zupa z wkładką w następnym dniu danie z mięsem, ziemniakami lub kaszą lub ryżem i napojem lub kompotem.

Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe: jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj potrawy nie może powtarzać się w tym samym tygodniu, w tygodniu powinien być dostarczany, co najmniej 3 razy obiad z drugim daniem mięsnym lub rybnym oraz 2 razy obiad bezmięsny ( pierogi, naleśniki, kopytka, krokiety) o gramaturze nie mniejszej niż 400 gram. Do przygotowywania posiłków należy używać produktów wysokiej, jakości i zawsze świeżych, posiadających aktualne terminy ważności, nabytych w źródłach działających zgodnie zobowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi. Wyklucza się serwowanie posiłków przygotowanych na bazie fastfood. Zamawiający nie zezwala również na stosowanie w procesie żywienia następujących produktów: konserw, produktów z glutaminianem sodu, parówek oraz wędlin z dodatkiem preparatów białkowych (soja) i/lub skrobi modyfikowanej. Zupy muszą być gotowane na wywarze mięsno –warzywnym, Zamawiający nie dopuszcza możliwości serwowania zup przygotowanych na bazie proszku.

Owoce i warzywa użyte do przygotowania posiłku muszą być świeże lub mrożone, Zamawiający nie dopuszcza możliwości przygotowywania potraw i napojów na bazie suszu. Owoce podawane dzieciom mają być w całości, niedopuszczalne jest dzielenie jednego owocu pomiędzy kilkoro dzieci.

Potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej, jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych, konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych. Do przygotowania posiłku zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli.

3.3. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania i przedstawienia zleceniodawcy (Dyrektorom Szkół), z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, jadłospisów dożywania w poszczególnych dniach. Jadłospisy będą sporządzane na okresy, co najmniej dwóch tygodni.

3.4. Godziny dostarczania posiłków Wykonawca ustali z Dyrektorami poszczególnych Szkół, jednak dostawy do wszystkich Szkół, należy realizować nie późnej niż do godziny 11.00.

3.5. Posiłki będą wydawane na terenie szkół. Posiłki Wykonawca będzie dostarczał we własnym zakresie, na własny koszt.

3.6. Zamawiający zapewnia naczynia i sztućce do spożywania wydawanych posiłków.

3.7. Wydawanie posiłków leży po stronie zamawiającego.

3.8. Informacja o zmianach w liczbie dostarczanych posiłków lub dodatkowych w dniach wolnych od nauki szkolnej Zamawiający (Dyrektorzy Szkół lub osoby przez niego upoważnione), jest obowiązany przekazać Wykonawcy, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających, jakość przygotowywanych posiłków, pod względem kaloryczności, gramatury, temperatury, itp.

3.9. Warunki rozliczenia za dostarczone posiłki:

 • rozliczenia za dostarczone posiłki będą realizowane jeden raz na miesiąc na podstawie zestawienia liczby dostarczonych posiłków i dni żywieniowych,
 • zestawienia należy wykonać (indywidualnie dla każdej ze Szkół) i dostarczyć do 5 każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowano dostawy posiłków,
 • zapłata za dostarczone posiłki nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 7 dni po otrzymaniu zestawienia i faktur.
 • każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość dostaw.
 • Płatnikami będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 8.
 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy:
 1. Posiadający następujące zezwolenia:

- aktualne zezwolenie Państwowego Inspektora Sanitarnego na prowadzenie działalności objętych przedmiotem zamówienia

2) dysponuje minimum jednym samochodem osobowo-dostawczymi lub innym pozwalającym na dowóz zamawianych posiłków do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zgodnie z wymogami higienicznymi zakresie przewozu żywności.

Złożenie dokumentów potwierdzających spełnienia warunków udziału obowiązywać będą Wykonawcę, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza. Wykonawca złoży je na wezwanie zamawiającego po otwarciu ofert.

Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia:

 1. Decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego na prowadzenie działalności.
 2. Wykaz pojazdów do realizacji zamówienia
 1. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI
 1. Zamówienia będzie realizowane w okresie od 05.09.2017r. do 22.06.2018r., posiłki będą dostarczane do:
 1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Strącznie
 2. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Gostomi
 3. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Różewie
 4. Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Karsiborze
 5. Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie
 6. Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie filia w Lubnie
 7. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Witankowie
 8. Niepubliczna Szkoła Podstawowa z odziałem przedszkolnym im. 4 Dywizji Piechoty w Szwecji
 9. Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Dębołęce
 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I OBLICZENIA CENY

1) Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę ofert i podać ją w formularzu oferty stanowiący Załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

2) Wykonawca powinien podać cenę za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia. Cena obejmować będzie wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie przez zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonaniem zamówienia oraz podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji zamówienia.

3) Cena podana w ofercie jest ceną stałą w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia i nie może podlegać jakimkolwiek zmianom z jakiegokolwiek powodu.

4) Wykonawca składa ofertę na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia.

 

 1. KRYTERIUM OCENY OFERT:

1. Kryteria i ich znaczenie wraz ze szczegółowym opisem:

Lp.

Nazwa kryterium

Punkty

Waga

1

Cena brutto jednego obiadu

max. 60

60%

2

miejsce wytwarzania/ przygotowania posiłków

max. 40

40%

 

2. Określenie skali ocen poszczególnych kryteriów:

Centa brutto jednego obiadu -60% max 100 pkt.

Oferta z najniższą wartością brutto uzyska 100 pkt., pozostałe oferty zostaną ocenione wg wzoru:

Ilość punktów w kryterium cena =[ najniższa oferta cenowa /cena oferty badanej] x 100 pkt x 60%

3. Miejsce wytwarzania/przygotowania posiłków – 40% max. 100 pkt

 1. na terenie gmina Wałcz – 100 pkt
 2. na terenie miasta Wałcz 60 pkt
 3. na terenie powiatu wałeckiego 40 pkt
 4. na terenie województwa zachodniopomorskiego – 20 pkt
 5. poza terenem woj. zachodniopomorskiego 10 pkt.

Zamawiającemu zależy, aby dostarczone posiłki były świeże i docierały do dzieci jak najszybciej po ugotowaniu oraz na ograniczeniu ryzyka wychłodzenia czy też niedostarczenia posiłków z uwagi na warunki pogodowe i drogowe. Budynki Szkoły, do której będą dowożone gorące posiłki znajdują się w różnych miejscach na terenie gminy Wałcz.

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w terminie: 04.08.2017 r. do godziny 11: 00 w zamkniętej kopercie zaadresowanym: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8; 78-600 Wałcz dopiskiem:

"Oferta na usługę dostarczania posiłków do szkół na terenie gminy Wałcz w roku szkolnym 2017/2018"

Otwarcie ofert: 04.08.2017 r. o godzinie 11:10.

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 S28BW-417073108550.pdf (PDF, 1.0MB) 2017-07-31 10:52:02 1.0MB 3 razy
2 OGŁOSZENIE USŁ. SPOŁECZNA- DOŻYWANIE DZIECI.docx (DOCX, 47.KB) 2017-07-31 10:53:21 47.KB 261 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Zalacznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (DOC, 42.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-07-31 10:52:02 42.KB 57 razy
2 wykaz narzędzi.doc (DOC, 35KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-07-31 10:52:11 35KB 82 razy
Udzielenie zamówienia
1 S28BW-417090610520.pdf (PDF, 198KB) 2017-09-06 11:00:51 198KB 235 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Szynkaruk 31-07-2017 10:52:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Szynkaruk 31-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Hanna Szynkaruk 06-09-2017 11:00:51