Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARG NIEOGRANICZONY: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2012/2013

 

WÓJT GMINY WAŁCZ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
 
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2012/2013
 
Numer ogłoszenia: 262460 - 2012; data zamieszczenia: 20.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawalcz.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2012/2013.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie posiłków na dożywianie dzieci i młodzieży w Szkołach na terenie Gminy Wałcz. Prognozowana liczba dzieci objętych dożywianiem wynosi 622 . Liczba dni nauki w roku szkolnym 2012/2013 wynosi 180 w tym żywieniowych 170. Dożywianie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej poczynając od 17 września 2012 r. do końca zajęć szkolnych w roku szkolnym 2012/2013. Prognozowana dzienna ilość posiłków dla poszczególnych Szkół wynosi : Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Strącznie - 74 Szkoła Podstawowa im. 4 Dywizji Piechoty w Szwecji - 48, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Gostomi - 66, Zespół Szkół w Różewie - 96, Szkoła Podstawowa im Unii Europejskiej w Karsiborze - 138, Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Witankowie - 36, Szkoła Podstawowa w Dębołęce - 40, Gimnazjum w Lubnie - 52 Gimnazjum im Ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie - 72. 1.2. Usługa będzie polegała na przygotowaniu i dostarczeniu do w/w Szkół posiłków w następującej formie : 1.2.1 posiłek gorący jednodaniowy typu pierwsze danie, składający się z ; - zupa z wkładką + pieczywo ( 1 bułka lub 2 kromki chleba ), o obowiązującej gramaturze posiłku : - zupa -350 ml. - wkładka - 100 gram, - pieczywo - 1 bułka lub 2 kromki chleba 1.2.2. posiłek gorący jednodaniowy typu drugie danie, składający się z ; - mięso lub jego porcja + ziemniaki, kasza lub ryż + surówka + napój lub kompot, o obowiązującej gramaturze posiłku : - mięso lub jego porcja - 100 gram - ziemniaki - 150 gram lub zamiennie kasza, ryż - surówka - 100 gram ( surówkę mogą stanowić gotowane jarzyny lub owoce ), napój lub kompot - 200 ml. Uwaga ( do dań mięsnych nie zalicza się : wątróbki, kaszanki , bigosu, do zup nie zalicza się rosołu ), 1.3 Dwa razy w tygodniu będzie dostarczana zupa z wkładką , natomiast trzy razy w tygodniu będzie dostarczane danie z mięsem , ziemniakami ( kaszą lub ryżem ) i napojem lub kompotem. Co najmniej raz na dwa tygodnie danie mięsne z ryb ( filet rybny ). Za danie z mięsem, ( z wyłączeniem dania z ryb ) , jeden raz w tygodniu posiłek mogą stanowić pierogi , naleśniki z serem , krokiety lub danie z makaronem o minimalnej gramaturze - 250 gram + napój lub kompot 1.4 Zamawiający nie dopuszcza aby w ciągu dwóch tygodni wystąpiła powtarzalność tego samego dania lub zupy. 1.5 Posiłki przygotowane przez Wykonawcę pod względem technologii wykonania i jakości , spełniać muszą normy określone przez Instytut Żywności i Żywienia Dzieci i Młodzieży. 1.6 Posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą być wykonane ze świeżych produktów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia. 1.7 Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania i przedstawienia zleceniodawcy ( Dyrektorom Szkół ) z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem , jadłospisów dotyczących dożywiania w poszczególnych dniach .Jadłospisy będą sporządzone na okresy co najmniej dwóch tygodni. 1.8 W okresie dożywiania liczba posiłków może ulegać zmianie tj zwiększeniu lub zmniejszeniu do 20 %. 1.9 Godziny dostarczenia posiłków Wykonawca ustali z Dyrektorami poszczególnych Szkól, jednak dostawy do wszystkich Szkół, należy zrealizować nie później niż do godziny 11.00 . 1.10 Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków powinno być wykonywane przez kadrę posiadająca wymagane kwalifikacje zawodowe oraz w oparciu o bazę kuchenną do sporządzania posiłków. 1.11 Posiłki będą wydawane na terenie Szkół . Posiłki Wykonawca będzie dostarczał we własnym zakresie , na własny koszt we własnych specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. 1.12 Zamawiający zapewnia naczynia i sztućce do spożywania wydawanych posiłków . 1.13 Wydawanie posiłków leży po stronie zamawiającego 1.14 Wykonawca będzie ponosił koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków oraz koszty i odpowiedzialność za czystość używanych termosów. 1.15 Informacje o zmianach w liczbie dostarczanych posiłków lub dodatkowych dniach wolnych od nauki szkolnej Zamawiający ( Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego upoważniona ) , jest obowiązany przekazać do Wykonawcy, w terminie z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem ..
 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3.
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WADIUM
 
Informacja na temat wadium: Brak
 
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
Oświadczenie
 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
Oświadczenie
 
III.3.3) Potencjał techniczny
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
Oświadczenie
 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
Oświadczenie
 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
Oświadczenie
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) ZMIANA UMOWY
 
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminawalcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 6 pokój nr 1.
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 Biuro Obsługi Interesanta.
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 138KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-07-20 11:19:17 138KB 130 razy
Wynik postępowania
1 wynik wyboru na rok 20122013.doc (DOC, 62.KB) 2012-07-31 14:03:38 62.KB 916 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 20-07-2012 11:19:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Pawlik 20-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Hanna Szynkaruk 31-07-2012 14:03:38