Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przebudowa i rozbudowa budynku hydroforni w miejscowości Witankowo

 

Wałcz, dnia 31.08.2012r.

GK.ZP.271.20.1.2012

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w BZP Nr 287366 – 2012 z dnia 06.08.2012 r., którego przedmiotem zamówienia jest :

Przebudowa i rozbudowa budynku hydroforni w miejscowości Witankowo

Uprzejmie zawiadamiam, że Zamawiający  działając na podstawie art. 91 ust.1 pkt.  4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r., Nr 164, poz. 1163 ze zm.) postanawia

unieważnić postępowanie.

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający planował przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wójt Gminy Wałcz

ogłasza przetrag nieograniczony

na "Przebudowę i rozbudowę budynku hydroforni w Witankowie"

 

Wałcz: Przebudowa i rozbudowa budynku hydroforni w miejscowości w Witankowie

Numer ogłoszenia: 287366 - 2012; data zamieszczenia: 06.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa budynku hydroforni w miejscowości w Witankowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dwa zadania: I. Przebudowę i rozbudowę budynku hydroforni w miejscowości Witankowie, polegającej m.in. na: a) wykonaniu rozbudowy budynku głównego b) na czas przebudowy wykonanie hydroforni tymczasowej z elementów istniejącej hydroforni c) zdemontowanie urządzeń technologicznych i rurociągów stancji a w ich miejsce zamontowanie nowych o zwiększonych parametrach i rozbudowanej technologii uzdatniania wody d) połączenie stacji z istniejącymi ujęciami wodociągowymi e) wyremontowanie ujęć wody W-3 i W-4 łącznie z obudowami, w tym wymiana pompy w ujęciu W-4 f) budowie odstojnika wód popłucznych z rurociągiem odpływowym g) budowie wylotu brzegowego wód popłucznych w istniejących stawie h) ocieplenie budynku poprzez izolację ścian i stropu wraz z nowym pokryciem dachu i) wykonaniu nowej instalacji zasilającej w ujęciu W-3 z hydrofornią oraz nowej instalacji wewnętrznej elektrycznej sterującej j) ogrodzeniu z 3-ch stron nowym płotem z siatki oraz wykonanie dodatkowego wjazdu na teren ujęcia k) wykonanie utwardzenia terenu - droga dojazdowa z kostki bet. i dojście do budynku hydroforni II. Likwidację nieczynnego otworu studziennego (z wyłączeniem przygotowania dokumentacji geologicznej przeprowadzonych prac likwidacyjnych otworu studziennego). 3.1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa..

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.12.00.00-4, 45.34.00.00-2, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3, 45.32.00.00-6, 45.11.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Należy przedstawić oświadczenie na temat narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych niezbędnych do realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

a) kierownikiem budowy (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub uprawnie budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie kierownika budowy dla budowy będącej przedmiotem zamówienia; b) kierownikiem robót sanitarnych (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; c) kierownikiem robót elektrycznych (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

posiadają rachunek bankowy, na którym wysokość posiadanych środków finansowych wynosi nie mniej niż 80 000 zł lub posiadają zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 80 000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach podanych we wzorze stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. W związku z art.144 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany w umowie. Zakres zmiany określony jest w § 15 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminawalcz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Dąbrowskiego 6 78-600 Wałcz pok. nr 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta, ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolengo na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskiech w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludniości wiejskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: niePrzebudowa i rozbudowa budynku hydroforni w miejscowości w Witankowie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Aogłoszenie.doc (DOC, 43KB) 2012-08-06 13:09:01 43KB 0 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Przebudowa i rozbudowa budynku hydroforni w miejscowości Witankowo.doc (DOC, 346KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-08-06 13:03:06 346KB 161 razy
2 załączniki hydroforniaw Witankowie.doc (DOC, 210KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-08-06 13:06:12 210KB 149 razy
3 likwidacja otworu studziennego.rar (RAR, 6.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-08-06 13:09:01 6.3MB 157 razy
4 branża budowlana.rar (RAR, 1.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-08-06 13:13:52 1.7MB 126 razy
5 branaża elektryczna.rar (RAR, 4.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-08-06 13:15:03 4.2MB 136 razy
6 rozbudowa_hydrofornii_-_projekt_bud.zip (ZIP, 34.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-08-06 14:26:32 34.MB 175 razy
Wynik postępowania
1 unieważnienie.doc (DOC, 19.KB) 2012-08-31 14:35:18 19.KB 1 raz
2 S28BW-412083114050.pdf (PDF, 184KB) 2012-08-31 15:05:15 184KB 643 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Szynkaruk 06-08-2012 13:03:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Szynkaruk 06-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Hanna Szynkaruk 31-08-2012 15:05:15