Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH, SPRZĘTU SPORTOWEGO ORAZ WYKONANIE USŁUG PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI W GMINIE WAŁCZ. DOPOSAŻENIE EDUKACYJNE SZKOŁY

ZAWIADOMIENIE - ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

Formularz wyceny przedmiotu zamówienia


WÓJT GMINY WAŁCZ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY:

DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH, SPRZĘTU SPORTOWEGO ORAZ WYKONANIE USŁUG PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI W GMINIE WAŁCZ. DOPOSAŻENIE EDUKACYJNE SZKOŁY

Numer ogłoszenia: 31253 - 2012;

data zamieszczenia: 07.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawalcz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH, SPRZĘTU SPORTOWEGO ORAZ WYKONANIE USŁUG PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI W GMINIE WAŁCZ. DOPOSAŻENIE EDUKACYJNE SZKOŁY.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego oraz wykonanie usług przewozów autobusowych na potrzeby szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Wałcz, w ramach realizacji projektu pn.: Szkoła kluczowych kompetencji w Gminie Wałcz. Doposażenie edukacyjne szkoły. 1.1. Część I: Dostawa pomocy dydaktycznych, w tym: tablic interaktywnych wyposażonych w projektor, notebook, głośniki (8 kompletów), oprogramowania i programów edukacyjnych do tablic interaktywnych, tabletów interaktywnych (4 zestawy), dwóch multimedialnych pracowni językowych. 1.2. Część II: Dostawa sprzętu sportowego, 8 kompletów, w skład których wchodzą m. in.: piłki, pachołki, rakiety do tenisa i badmintona, skakanki, worki i szarfy gimnastyczne, płotki koordynacyjne, koła hula-hop, pałeczka sztafetowa. 1.3. Część III: Usługi przewozów autobusowych - szacowana ilość zamawianych przewozów - 34 przewozy po ok. 400 km każdy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania Zamawiającego, w tym również wymagane okresy gwarancyjne zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 37.40.00.00-2, 60.00.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia n/w okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: - zmiana podatku od towarów i usług VAT, - konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn, za które nie odpowiada wykonawca, w szczególności: - działania siły wyższej, - wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć, mimo zachowania należytej staranności, - zmiana warunków finansowania zamówienia. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie pisemne uzasadnienie sporządzone przez komisję powołaną przez Zamawiającego, w skład której wejdzie przedstawiciel Zamawiającego i przedstawiciel wykonawcy, zatwierdzony przez kierownika Zamawiającego. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminawalcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wałcz, 78-600 Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, sekretariat Urzędu.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, w Biurze Obsługi Interesanta.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej - Narodowa Strategia Spójności. Kapitał Ludzki. Podziałanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt: SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI W GMINIE WAŁCZ. DOPOSAŻENIE EDUKACYJNE SZKOŁY.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych, w tym: tablic interaktywnych wyposażonych w projektor, notebook, głośniki (8 kompletów), oprogramowania i programów edukacyjnych do tablic interaktywnych, tabletów interaktywnych (4 zestawy), dwóch multimedialnych pracowni językowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: DOSTAWA SPRZĘTU SPORTOWEGO.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa sprzętu sportowego, 8 kompletów, w skład których wchodzą m. in.: piłki, pachołki, rakiety do tenisa i badmintona, skakanki, worki i szarfy gimnastyczne, płotki koordynacyjne, koła hula-hop, pałeczka sztafetowa.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: USŁUGI PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi przewozów autobusowych - szacowana ilość zamawianych przewozów - 34 przewozy po ok. 400 km każdy.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 SIWZ.doc (DOC, 223KB) 2012-02-07 22:04:19 223KB 3 razy
2 ogłoszenie o zamówieniu.doc (DOC, 40KB) 2012-02-07 22:28:22 40KB 646 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.doc (DOC, 109KB) 2012-02-07 22:04:19 109KB 1 raz
2 07_02_2012_22_24_09_SIWZ.doc (DOC, 224KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-07 22:24:09 224KB 98 razy
3 07_02_2012_22_25_27_załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.doc (DOC, 109KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-07 22:25:27 109KB 156 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej .doc (DOC, 51KB) 2012-02-21 07:44:38 51KB 964 razy
2 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej do wykonawców część Nr 1.doc (DOC, 56KB) 2012-02-27 10:04:10 56KB 794 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 07-02-2012 22:04:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Falkowski 07-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 27-02-2012 10:04:10