Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przebudowa i rozbudowa budynku hydroforni w miejscowości w Witankowo

 

WÓJT GMINY WAŁCZ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Przebudowa i rozbudowa budynku hydroforni w miejscowości w Witankowo

Numer ogłoszenia: 363596 - 2012; data zamieszczenia: 25.09.2012

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa budynku hydroforni w miejscowości w Witankowo.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dwa zadania: I. Przebudowę i rozbudowę budynku hydroforni w miejscowości Witankowie, polegającej m.in. na: a)wykonaniu rozbudowy budynku głównego b) na czas przebudowy wykonanie hydroforni tymczasowej z elementów istniejącej hydroforni c)zdemontowanie urządzeń technologicznych i rurociągów stancji a w ich miejsce zamontowanie nowych o zwiększonych parametrach i rozbudowanej technologii uzdatniania wody d)połączenie stacji z istniejącymi ujęciami wodociągowymi e)wyremontowanie ujęć wody W-3 i W-4 łącznie z obudowami, w tym wymiana pompy w ujęciu W-4 f)budowie odstojnika wód popłucznych z rurociągiem odpływowym g)budowie wylotu brzegowego wód popłucznych w istniejących stawie h)ocieplenie budynku poprzez izolację ścian i stropu wraz z nowym pokryciem dachu i)wykonaniu nowej instalacji zasilającej w ujęciu W-3 z hydrofornią oraz nowej instalacji wewnętrznej elektrycznej sterującej j)ogrodzeniu z 3-ch stron nowym płotem z siatki oraz wykonanie dodatkowego wjazdu na teren ujęcia k)wykonanie utwardzenia terenu - droga dojazdowa z kostki bet. i dojście do budynku hydroforni II. Likwidację nieczynnego otworu studziennego (z wyłączeniem przygotowania dokumentacji geologicznej przeprowadzonych prac likwidacyjnych otworu studziennego). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa..

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.12.00.00-4, 45.34.00.00-2, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3, 45.32.00.00-6, 45.11.00.00-1.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku

 

III.3.3) Potencjał techniczny

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

a) kierownikiem budowy (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub uprawnie budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie kierownika budowy dla budowy będącej przedmiotem zamówienia; b) kierownikiem robót sanitarnych (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; c) kierownikiem robót elektrycznych (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

a) posiadają rachunek bankowy, na którym wysokość posiadanych środków finansowych wynosi nie mniej niż 300 000 zł lub posiadają zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300 000 zł. b) posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 złotych.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

W związku z art. 44 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany w umowie. Zakres zmiany określony jest w § 15 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminawalcz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Dabrowskiego 6 78- 600 Wałcz, pok. nr 4.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wałcz Biuro Obsługi Interesanta, ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Przebudowa i rozbudowa budynku hydroforni w miejscowości Witankowo - drugi przetarg.doc (DOC, 349KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-09-25 09:01:19 349KB 321 razy
2 załączniki hydroforniaw Witankowie.doc (DOC, 209KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-09-25 09:01:32 209KB 317 razy
3 branaża elektryczna.zip (ZIP, 4.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-09-25 09:08:33 4.2MB 263 razy
4 branża budowlana.zip (ZIP, 1.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-09-25 09:08:53 1.7MB 311 razy
5 likwidacja otworu studziennego.zip (ZIP, 6.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-09-25 09:09:39 6.4MB 279 razy
6 ROZBUDOWA HYDROFORNI W WITANKOWIE- rys. 3- 8,10,14.zip (ZIP, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-09-25 09:18:43 1.0MB 377 razy
7 rozbudowa_hydroforni_w_witankowie_-_projekt_technologia.zip (ZIP, 33.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-09-25 09:43:48 33.MB 206 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 odpowiedzi na pytania.doc (DOC, 41.KB) 2012-10-05 15:40:44 41.KB 1349 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofercty.doc (DOC, 28KB) 2012-10-31 15:39:23 28KB 665 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Szynkaruk 25-09-2012 09:01:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Szynkaruk 25-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Hanna Szynkaruk 31-10-2012 15:39:23