Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARG NIEOGRANICZONY: Budowa ogrodzenia boisk sportowych w miejscowościach Nakielno i Rudki.

 

WÓJT GMINY WAŁCZ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY:
 
Budowa ogrodzenia boisk sportowych w miejscowościach Nakielno i Rudki.
 
 
Numer ogłoszenia: 384612 - 2012; data zamieszczenia: 05.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawalcz.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ogrodzenia boisk sportowych w miejscowościach Nakielno i Rudki..
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.1 Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego zlokalizowanego na działce nr 20/2 w miejscowości Nakielno : Należy wykonać ogrodzenie wysokości 1,5 m z siatki stalowej ocynkowanej o oczkach 50x50 mm zawieszonej na 3 linkach stalowych ocynkowanych d=6,3 mm mocowanych do stalowych słupków z rur d=50mm . Słupki będą osadzone w gruncie co 250 cm i zabetonowane na głębokość 80 cm poniżej przylegającego gruntu. Wszystkie słupki narożne i co 10 słupek ma prostej pierzei będzie usztywniony zastrzałem z rury stalowej d=38-50 mm. Poza bramkami piłkarskimi jest wykonane ogrodzenie ochronne do łapania wysokich piłek. Brama wjazdowa z furtką na teren boiska zlokalizowana na końcu drogi dojazdowej o nawierzchni żwirowej. Przewiduje się wykonanie dodatkowych furtek potrzebnych do podawania piłek z poza boiska w przypadku ich przestrzelenia. Brama i furtki będą wykonane z profili stalowych zamkniętych i zabezpieczone zamkami wpuszczanymi i wrzeciądzami ( brama ). Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia jak słupki, bramy i furtki będą malowane farbami rdzochronnymi w kolorze zielonym. 2.2 Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego zlokalizowanego na działce nr 342/2 w miejscowości Rudki : Należy wykonać ogrodzenie wysokości 1,5 m z siatki stalowej ocynkowanej o oczkach 50x50 mm zawieszonej na 3 linkach stalowych ocynkowanych d=6,3 mm mocowanych do stalowych słupków z rur d=50mm . Słupki będą osadzone w gruncie co 250 cm i zabetonowane na głębokość 80 cm poniżej przylegającego gruntu. Wszystkie słupki narożne i co 10 słupek ma prostej pierzei będzie usztywniony zastrzałem z rury stalowej d=38-50 mm. Poza bramkami piłkarskimi będzie wykonane ogrodzenie ochronne do łapania wysokich piłek. Będzie to ogrodzenie o wysokości 400 cm z siatki i linek jak ogrodzenie 1,5 m na słupkach stalowych z rur d=75-80 mm z rozporami i zastrzałami z rur stalowych. Brama wjazdowa z furtką na teren boiska zlokalizowana na końcu drogi dojazdowej o nawierzchni żwirowej. Przewiduje się wykonanie dodatkowych furtek potrzebnych do podawania piłek z poza boiska w przypadku ich przestrzelenia. Brama i furtki będą wykonane z profili stalowych zamkniętych i zabezpieczone zamkami wpuszczanymi i wrzeciądzami ( brama ). Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia jak słupki, bramy i furtki będą malowane farbami rdzochronnymi w kolorze zielonym..
 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2012.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WADIUM
 
Informacja na temat wadium: Brak
 
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej: dwie roboty budowlane polegającą na wykonaniu robót budowlanych na kwotę co najmniej 50.000 ,00 złotych brutto każdej.. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie i niezbędne dokumenty tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawo korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (poprzez wypełnienie tego warunku należy rozumieć nie tylko dysponowanie dokumentami potwierdzającymi wiedzę i doświadczenie podmiotu udostępniającego, ale przede wszystkim zobowiązanie się tego podmiotu do wykonania części zamówienia dotyczącego robót budowlanych na zasadzie podwykonawstwa lub oddanie do dyspozycji wykonawcy conajmniej kierownika budowy, który posiada wymagane uprawnienia oraz doświadczenie albo oddanie do dyspozycji wykonawcy osób posiadających wymagane kwalifikacji w zakresie remontu lub budowy dachów krytych dachówka ceramiczną i zobowiązanie się do stałej usługi doradztwa w zakresie wykonywania przedmiotu zamówienia ).
 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50.000,00 zł (słownie : pięćdziesiąt tysięcy zł). Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn wykonawca nie będzie mógł przedstawić wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, to będzie mógł przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełniania tego warunku. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu zamieszczenia ogłoszenia w BZP. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) ZMIANA UMOWY
 
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminawalcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 6 pokój nr 1.
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 Biuro Obsługi Interesanta.
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ Boiska.doc (DOC, 313KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-05 15:15:23 313KB 201 razy
2 Przedmiar Nakielno.htm (HTM, 41.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-05 15:18:37 41.KB 291 razy
3 Przedmiar Rudki.htm (HTM, 36.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-05 15:18:50 36.KB 565 razy
4 Plan sytuacyjny Nakielo.pdf (PDF, 630KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-05 15:20:28 630KB 254 razy
5 Plan sytuacyjny Rudki.pdf (PDF, 414KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-10-05 15:20:46 414KB 227 razy
Wynik postępowania
1 Wynik wyboru oferty najkorzystniejszej.doc (DOC, 39KB) 2012-10-23 22:56:30 39KB 827 razy
2 Zawiadomienie.doc (DOC, 27.KB) 2012-10-31 13:25:48 27.KB 634 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 05-10-2012 15:15:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Pawlik 05-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 31-10-2012 13:25:48