Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa wodociągu w Czechyniu

Ogłoszenie nr 531173-N-2020 z dnia 2020-04-14 r.

Gmina Wałcz: Budowa wodociagu w Czechyniu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w
energię odnawialną i w oszczędzanie energii” – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich 1
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz, krajowy numer identyfikacyjny 570791520, ul. ul.
Dąbrowskiego 8 , 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 672 580 241, ,
e-mail zamowienia@gminawalcz.pl , , faks 672 580 241.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gminawalcz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)

Nie
www.bip.gminawalcz.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Nie
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem Poczty Polskiej, Inpost, kurierem, osobiście, etc.
Adres:
Urząd Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wodociagu w Czechyniu
Numer referencyjny: GK.ZP.271.5.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa: Sieci wodociągowej: - Wodociąg z PE100RC
PN10 SDR 17 dn 90mm L= 1076,3 mb - Przyłącza wodociągowe PE100 PN16 SDR 11 dn32mm –
17szt. - Przyłącza wodociągowe PE100 PN16 SDR 11 dn40mm – 1 szt. - Studnie wodomierzowe
polietylenowe DN500mm – 18szt. - Hydranty nadziemne DN80 – 4szt. Ujęcie wód podziemnych i
obudowa studni – wykonano Stacji uzdatniania wody – hydroforni w zabudowie kontenerowej: -
Hydrofornia kompletna wraz infrastrukturą Szczegółowy zakres wykonania robót zawiera
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, które stanowią
załączniki SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45231100-6
45231300-8
45200000-9
45232000-2
45232000-2
45232000-2
45230000-8
45230000-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-18

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada
wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli
Wykonawca wykaże, że: a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie
wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie minimum jedną robotę
budowlaną, która obejmowała budowę, przebudowę, remont sieci wodociągowej, równej co
najmniej 200 000,00 zł z podatkiem VAT oraz potwierdzą, że roboty te rozstały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku składania oferty wspólnej
ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. b) o udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy skierują do realizacji zamówienia: 1) minimum 1
osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej bez ograniczeń, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz 2) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń, w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

Warunek zostanie spełniony również wtedy, gdy jedna osoba będzie posiadała kwalifikacje w kilku
specjalnościach. UWAGA: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 tj.) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały
uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych
funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z
treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie
z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w
art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W
związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające
uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach
opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość
dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość na
walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania.
Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z
ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww.
odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w
oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną
składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast

dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Wykaz
osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; W przypadku składania oferty wspólnej
wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 1) formularz oferty
zgodnie z Rozdziałem VI pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden
wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z
Rozdziałem IV pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie
składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w
oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem IV pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania
oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w
oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem IV pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli
wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów (przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 6 do siwz);
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie
pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w
przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział VIII pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy
złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) oświadczenie według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca
powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy
podwykonawców (jeżeli są znane); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno
wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rekojmi 20,00
Wysokość kary umownej za nieterminowe wykonannie przedmiotu zamówienia 20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zachodzi, co
najmniej jedna z następujących okoliczności: b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót
budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały
się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: i) zmiana wykonawcy nie może zostać
dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności
lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia
podstawowego, ii) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla zamawiającego, iii) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie; c) zostały spełnione łącznie następujące warunki: i)
konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których
zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, ii) wartość zmiany nie
przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; d) zmiany, niezależnie od ich
wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e) Pzp. e) łączna wartość zmian jest mniejsza niż

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15%
wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, w szczególności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zmiana Umowy o
udzielenie niniejszego zamówienia może nastąpić w następujących przypadkach: a) Zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy: i) w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, Stronom będzie
przysługiwało prawo zmiany wysokości wynagrodzenia umownego, odpowiednio do ustalonej przez
ustawodawcę zmiany wysokości podatku VAT ii) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z
części zakresu przedmiotu zamówienia – zmniejszenie wynagrodzenia o wartość nie wykonanych
prac, stosując ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy, b) Zmiana terminu wykonania
Umowy: i) wyłącznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana ta nie jest
zawiniona przez Wykonawcę i wynika tylko i wyłącznie z okoliczności, których nie można było
przewidzieć na etapie składania ofert, ii) wyłącznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy wobec
wystąpienia istotnych wad Dokumentacji Projektowej, skutkujących koniecznością dokonania
poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego
rodzaju Robót, iii) na skutek konieczności zmniejszenia zakresu Robót objętych przedmiotem
niniejszego zamówienia, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, z
jednoczesnym prawem do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy wg stawek zgodnych ze złożoną
ofertą, iv) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia pod
warunkiem, że działania te nie są konsekwencją działań którejkolwiek ze Stron Umowy. v) jeżeli
konieczność zmiany terminu wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy takich jak: •
niekorzystne warunki atmosferyczne (spadek temperatury poniżej -5ºC w czasie prowadzenia robót w
dzień lub w nocy - każdy spadek temperatury poniżej -5ºC spowoduje przesunięcie terminu
wskazanego w harmonogramie o nie więcej niż 3 dni) • długotrwałe i intensywne opady deszczu
uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych, trwające nie krócej niż 3 dni opady atmosferyczne
spowodują przesunięcie terminu wskazanego w harmonogramie o nie więcej niż 14 dni. • następstwa
działań administracyjnych (konieczność uzyskania wyroku sądowego, innego orzeczenia sądu lub
organu, którego konieczność nie przewidziano na etapie zawarcia umowy) spowodują przesunięcie
terminu wskazanego w harmonogramie o ilość dni wstrzymujących prace budowlane; • błędów w
dokumentacji projektowej uniemożliwiających kontynuacje robót i wymagającej usunięcie wad przez
projektanta - spowodują przesunięcie terminu wskazanego w harmonogramie o ilość dni
wstrzymujących prace budowlane, • istnienie podziemnych budowli lub infrastruktury spowodują

przesunięcie terminu wskazanego w harmonogramie o ilość dni wstrzymujących prace budowlane. •
istnienie podziemnych budowli lub infrastruktury spowodują przesunięcie terminu wskazanego w
harmonogramie o ilość dni wstrzymujących prace budowlane. c) Inne zmiany: i) w składzie osób
zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia wyłącznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod
warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie
składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, ii) zmiany podwykonawcy, który został wskazany w
ofercie Wykonawcy, jako podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca na zasadach
określonych w 22a ustawy pzp , w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp; 4. Strony niniejszej umowy nie będą ponosiły
odpowiedzialności, jeżeli wykonanie któregokolwiek z jego zobowiązań wynikających z niniejszej
umowy zostanie opóźnione lub nie dojdzie do skutku z powodu zaistnienia siły wyższej. Przez siłę
wyższą strony rozumieją zdarzenie, którego wystąpienie jest od nich niezależne i dotyczy: klęski
żywiołowej, epidemii, ataku terrorystycznego lub konfliktu zbrojnego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 408KB) 2020-04-14 12:34:42 408KB 101 razy
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (PDF, 197KB) 2020-04-27 13:03:45 197KB 77 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SWIZ zał 1-4-2.docx (DOCX, 458KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-04-14 12:34:42 458KB 116 razy
2 załącznik nr 5 wzór umowy.doc (DOC, 1.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-04-14 12:34:57 1.4MB 71 razy
3 załącznik nr 6 zobowiązania podmiotu trzeciego.doc (DOC, 1.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-04-14 12:35:32 1.3MB 56 razy
4 przykładowy wzór - wykaz prac.doc (DOC, 37KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-04-14 12:35:49 37KB 50 razy
5 przykładowy wzór- wykaz osob.doc (DOC, 35.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-04-14 12:35:59 35.KB 51 razy
6 dokumentacja.zip (ZIP, 102MB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-04-14 12:39:16 102MB 205 razy
7 Sprostowanie treści SIWZ.pdf (PDF, 609KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-04-27 13:09:31 609KB 36 razy
8 SIWZ ZAŁ 1-4-2po sprostowaniu.docx (DOCX, 459KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-04-27 13:13:33 459KB 46 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Pytania i odpowiedzi - wodociag Czechyń.pdf (PDF, 2.1MB) 2020-04-27 12:33:27 2.1MB 106 razy
2 Schemat rozdzielnicy Rt-1.pdf (PDF, 372KB) 2020-04-27 12:33:44 372KB 80 razy
3 Wynik badania wody - Czechyń.pdf (PDF, 745KB) 2020-04-27 12:33:57 745KB 49 razy
4 Wyniki badań Czechyń - przesiew-1.pdf (PDF, 430KB) 2020-04-27 12:34:09 430KB 62 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 informacja na podstawie art. 86 ust. 5.doc05052020.pdf (PDF, 270KB) 2020-05-05 14:50:04 270KB 139 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze ofert.pdf (PDF, 703KB) 2020-05-22 11:53:31 703KB 119 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf.pdf (PDF, 520KB) 2020-06-09 08:59:17 520KB 76 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Urszula Aramowicz 14-04-2020 12:34:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Aramowicz 14-04-2020
Ostatnia aktualizacja: Urszula Aramowicz 09-06-2020 08:59:17