Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Opracowanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy, projektów decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmian prawomocnych decyzji o ustalenie warunków zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

WÓJT GMINY WAŁCZ 

ogłasza przetarg nieograniczony na

Opracowanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy, projektów decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmian prawomocnych decyzji o ustalenie warunków zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Numer ogłoszenia: 9748 - 2013; data zamieszczenia: 07.01.2013

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.walcz.ug.gov.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy, projektów decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmian prawomocnych decyzji o ustalenie warunków zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego..

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy, projektów decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i zmian prawomocnych decyzji o ustalenie warunków zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w roku 2013 w szacunkowej ilości : -projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy - 170 szt. rocznie -projektów decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - 25 sztuk rocznie -zmian prawomocnych decyzji o ustalenie warunków zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 50 sztuk rocznie. Wskazane wyżej ilości są ilościami orientacyjnym - rzeczywista ilość decyzji będzie dostosowana do potrzeb Zamawiającego. III.1. Zakres rzeczowy obejmuje : A/ opracowanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy w tym - -analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych, -analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, -analizy dotyczącej ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu. B/ opracowanie projektów decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w tym: -analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych, -analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, C/ projektów zmian prawomocnych decyzji o ustalenie warunków zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, D/ wyjazd w teren potwierdzony dokumentacją zdjęciową III.2. Warunki wykonania przedmiotu zamówienia: Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nastąpi w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zgodnie z: -ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm); -rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164 poz. 1588); -rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. poz. 164 poz. 1589) oraz z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z przepisów odrębnych..

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada uprawnienia do prowadzenia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz być wpisanym na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów - wg załącznika nr 5 do SIWZ.

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w punkcie VII SIWZ - załącznik nr 3 do SIWZ.

 

III.3.3) Potencjał techniczny

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w punkcie VII SIWZ - załącznik nr 3 do SIWZ.

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wg załącznik nr 4 do SWIZ oraz zaświadczenia przynależności OIU, że osoby te posiadają wymagane kwalifikacje.

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w punkcie VII SIWZ - załącznik nr 3 do SIWZ

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminawalcz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: pok nr 4 ul. Dąbrowskiego 6 78-600 Wałcz.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.01.2013 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesantów, ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  n

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ 2013r..doc (DOC, 151KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-01-07 15:44:34 151KB 203 razy
2 Załącznik nr 1 formularz ofertowy.doc (DOC, 30KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-01-07 15:44:58 30KB 226 razy
3 Załącznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykl..doc (DOC, 21KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-01-07 15:45:11 21KB 196 razy
4 Załącznik nr 3 oświd. o spełni. warunków udz. w postęp.doc (DOC, 21.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-01-07 15:45:27 21.KB 192 razy
5 Załącznik nr 4 wykaz osób.doc (DOC, 23.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-01-07 15:45:40 23.KB 204 razy
6 załacznik nr 5 oświdczenie o posiadanych uprawnieniach.doc (DOC, 22.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-01-07 15:45:53 22.KB 196 razy
7 Załącznik nr 6 zobowiązanie do udostęp. zasobów.doc (DOC, 21.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-01-07 15:46:05 21.KB 187 razy
8 Załącznik nr 7 umowa wzór.doc (DOC, 40KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-01-07 15:46:15 40KB 305 razy
Wynik postępowania
1 Wynik wyboru oferty najkorzystniejszej dla usług planowania przestrzennnego na rok 2013.doc (DOC, 39.KB) 2013-01-18 11:34:17 39.KB 1471 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Szynkaruk 07-01-2013 15:44:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Szynkaruk 07-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 18-01-2013 11:34:17